АТАМАНЮК ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ

2019:

1. Холявка В. Фактори попиту та пропозиції фізкультурно-спортивних послуг / В. Холявка, Д. Атаманюк, В. Матвіїв // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та обслуговування : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2019. – С. 118–121.

 

2018:

1. Делевин Х. Інновації в закладах розміщення міста Львова / Христина Делевин, Ольга Мисяк, Дмитро Атаманюк// Молода спортивна наука України : зб. тез доп. / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів. – Вип. 22, т. 4. – С. 77–78.

2. Методичні рекомендації до підготовки кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня: галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент» / уклад.: Павленчик Н. Ф., Гуль І. Г., Холявка В. З., Павленчик А. О., Криштанович С. В., Іванова Л. О., Гуцуляк В. Р., Атаманюк Д. В., Завидівська О. І., Стахів І. М. – Львів, 2018. – 44 с.

 

2017:

1. Атаманюк Д. Проблеми комерціалізації фізичної культури та спорту / Д. Атаманюк, В. Холявка, Д. Петришин // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування: матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. – Львів, 2017. – С. 133–137.


2. Analysis of the modern system of training non-core subjects in Lviv State University of Physical Culture / Н. Ф. Павленчик, Д. В. Атаманюк, В. З. Холявка, В. И. Матвиив // Актуальные научные исследования в современном мире: материалы Междунар. науч.–практ. конф. – Алматы, 2017. – С. 81–84. (РИНЦ, Index Copernicus)


3. Маркетинг: метод. реком. до написання та основні вимоги з оформлення курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» / Павленчик Н. Ф., Атаманюк Д. В., Іванова Л. О., Криштанович С. В., Павленчик А. О., Холявка В. З., Гуль І. Г., Петришин Д. Ю., Баранівська Х. С. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 34 с.

 

2016:

1. Львівський державний університет фізичної культури (1946–2016) : попул. енцикл. / авт. кол. : Ф. Музика, А. Вовканич, В. Левків, Д. Атаманюк [та ін.] ; упоряд. О. Борис ; за заг. ред. Є. Приступи. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 488 с. – ISBN 978-966-7336-01-2.

 

2015:

1. Атаманюк Д. В. Економічні аспекти діяльності спортивно-бальних клубів ВГО (ВФТС) / Атаманюк Д. В., Немелівський О. М. // Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичної культури в Україні: досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. пр. – Житомир, 2015. – Вип. 2. – С. 6 – 10.

 

2014:

1. Грошова О. Шляхи просування туристичного продукту на ринку / Ольга Грошова, Дмитро Атаманюк // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Л., 2014. – С. 291 – 295.

 

2013:

1. Атаманюк Д. В. Методичні вказівки та практичні завдання з курсу "Економіка спорту" / Атаманюк Д. В., Гірняк О. М. – Л. : [б. в.], 2013. – 34 с.

 

2011:

1. Атаманюк Д. Місце галузі туризму в економіці Львівської області / Дмитро Атаманюк, Ірина Дмитрів, Надія Пилипенко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 4. – С. 6 –11.

 

2010:

1. Атаманюк Д. В. Досвід та проблеми застосування кредитно-модульної системи навчання з непрофільних дисциплін у Львівському державному університеті фізичної культури / Д. В. Атаманюк, Н. В. Пилипенко, В. І. Матвіїв // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – К., 2010. – Вип. 8. – С. 3 – 6.

 

2009:

1. Атаманюк Д. В. Взаємозв’язок інтенсивності занять автоспортом та економічними показниками / Д. В. Атаманюк // Тези доп. Всеукр. наук. конф. Нац. транспортного ун-ту. – К., 2009. – С. 19−21.

2. Атаманюк Д. В. Економічні аспекти автоспорту / Д. В. Атаманюк // Тези доп. міжнар. наук. конф. Нац. транспортного ун-ту. – К., 2009. – С. 18−19.

3. Атаманюк Д. В. Методичні вказівки та практичні завдання з курсу „Економіка фізичної культури” / Атаманюк Д. В., Гірняк О. М. – Л. : ЛДУФК, 2009. – 24 с.

4. Атаманюк Д. В. Проблеми економічної підготовки фахівців з фізичної культури та спорту / Д. В. Атаманюк, Н. В. Пилипенко // Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи : [наук. моногр.]. – Дрогобич, 2009. – С. 23−24.

 


2007:

1. Атаманюк Д. В. Економічні аспекти фізкультурно-спортивної діяльності / Д. В. Атаманюк, Г. Д. Галайтатий // Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської молоді Львівщини : матеріали ІV Регіон. наук.-практ. конф. – Л. : ЛДФА, 2007. – С. 3–4.

 

2006:

1. Атаманюк Д. В. Оптимізація та покращення загального стану здоров′я засобами фехтування / Д. В. Атаманюк, А. І. Міщишин  // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2006. – Вип. 14. – С. 6–8.

 

2005:

1. Атаманюк Д. Стан та тенденції розвитку підприємництва фізкультурно-спортивної сфери України / Дмитро Атаманюк // Економічна підготовка у непрофільних вищих навчальних закладах України : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. – Л., 2005. – С. 5–9.

2. Атаманюк Д. Проблеми статистичного оцінювання діяльності суб’єктів ЗЕД у транскордонному регіоні ,,Львівська область – Підкарпатське воєводство” / Д. Атаманюк, Я. Пушак, С. Князь // Економічна підготовка у непрофільних вищих навчальних закладах України : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. – Л. : УАД, 2005. – С. 71–73.

3. Методичні вказівки та практичні завдання з курсу ,,Економіка спорту” / розроб. Д. В. Атаманюк, О. М. Гірняк, О. О. Садова. – Л. : ЛДІФК, 2005. – 17 с.

 

2004:

1. Гульовата Ю. І. Економіко-математична модель визначення вартості підготовки спортсменки з художньої гімнастики / Ю. І. Гульовата, Д. В. Атаманюк // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : тези доп. Всеукр. наук. конф. – Івано-Франківськ, 2004. – С. 69–77.

 

2003:

1. Атаманюк Д. В. Підприємництво в сфері фізичної культури та спорту / Д. В. Атаманюк // Ринкова трансформація економіки України : теорія, практика, перспективи : матеріали міжнар. конф. – Л., 2003. – С. 11–12.

 

2002:

1. Атаманюк Д. В. Економічне значення та напрямки розвитку сільського спорту / Д. В. Атаманюк // Сільський господар. – 2002. – № 3/4. – С. 29–30.

2. Атаманюк Д. В. Особливості маркетингу у сфері фізичної культури та спорту / Д. В. Атаманюк // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : матеріали ІV Міжнар. конф. – Л., 2002. – С. 14–15.

3. Атаманюк Д. В. Соціально-економічні аспекти фізичного виховання / Д. В. Атаманюк // Здоровий спосіб життя : зб. матеріалів ІІ Міжрегіон. наук.-практ. конф. – Л., 2002. – С. 5–6.

 

2001:

1. Атаманюк Д. В. Економічне значення та напрямки розвитку сільського спорту / Д. В. Атаманюк // Сільський господар. − 2001. − № 12.

2. Атаманюк Д. В. Стратегія інновацій у сфері фізичної культури та спорту / Д. В. Атаманюк, О. Т. Гірняк // Проблеми та шляхи підвищення ефективності інновацій : матеріали міжнар. наук. конф. – Мукачево, 2001.

 


2000:

1. Атаманюк Д. В. Проблеми вдосконалення економічної підготовки фахівців у непрофільних вищих навчальних закладах / Д. В. Атаманюк, О. О. Садова // Економічна підготовка фахівців у непрофільних вищих навчальних закладах : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2000. – С. 13–16.

2. Атаманюк Д. В. Структурно-логічний зв’язок між вивченням дисциплін економічного циклу і ,,Основ права” / Д. В. Атаманюк, О. М. Гірняк, О. З. Дуда // Економічна підготовка фахівців у непрофільних вищих навчальних закладах : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2000. – С. 36–39.

 

1999:

1. Атаманюк Д. В. Визначення потреби у фахівцях з фізичної культури та спорту на основі структурного підходу / Д. В. Атаманюк, О. І. Карбовник, О. О. Садова // Роль фізичної культури та спорту в гармонійному вихованні студентів та учнівської молоді : матеріали наук. конф. – Івано-Франківськ, 1999. – С. 8–11.

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ