АНТОНОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

2017:

1. Система відбору спортсменів до складу збірної команди України зі стрільби з лука при підготовці до Ігор ХХХІ Олімпіади (Ріо-де-Жанейро) / Антонов С. В., Власов А. П., Пітин М. П., Свістельник І. Р., Логінов Д. О. // Науковий часопис Нац.пед. уні-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (83) 17. – С. 7–11. (ВАК)


2. Improving technical preparedness of archers using directional development of their coordination skills on stage using the specialized basic training / Antonov Sergiy, Briskin Yuriy, Perederiy Alina, Pityn Maryan, Khimenes Khrystyna, Zadorozhna Olha, Semeryak Zoryana, Svystelnyk Irina // Journal of Physical Education and Sport. – 2017. – Vol. 17, is. 1. – P. 262–268. (Scopus)

2016:

1. Антонов С. Відеоконтроль характеристик техніки пострілу в стрільбі з лука / Сергій Антонов, Георгій Іваницький // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : тези доп. ХІІ Міжнар. наук. конф. – Львів, 2016. – С. 52–54.

2015:

1. Briskin Y. Features preparedness of archers of different skills / Yuriy Briskin, Sergij Antonov, Maryan Pityn // Japanese Educational and Scientific Review. − 2015. – N 1(9), vol. 12. – Р. 519 − 523.

2. Аналіз фаз пострілу під час виконання стрілецьких вправ / Антонов С. В., Демічковський А. П., Лопатьєв А. О., Ткачек В. В. // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : матеріали ХІ Міжнар. наук. конф. – Харків, 2015. – С. 39 – 43.

2014:

1. Антонов С. Особливості технічної підготовки лучників на ранніх етапах багаторічної підготовки / Сергій Антонов, Мар'ян Пітин // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2014. – Вип. 17. – С. 368 – 373.

2. Антонов С. Характеристика системи контролю спеціальної фізичної підготовленості стрільців з лука / Сергій Антонов, Мар'ян Пітин // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 1. – С. 13 – 17.

3. Qualificational differences in the structure of archery training on different stages of long-term training [Electronic resourse] / Briskin Yuriy, Pityn Maryan, Antonov Sergiy, Vaulin Oleksandr // Journal of Physical Education and Sport. – 2014. − Vol. 14, is. 3. – Р. 426 − 430. – Access mode: https://mail.google.com/mail/?tab=wm#inbox/148d09be6d6d43fe?projector=1

2012:

1. Антонов С. В. Динаміка спеціальної фізичної підготовленості кваліфікованих стрільців із лука за результатами експериментальної програми технічної підготовки [Електронний ресурс] / Антонов С. В., Бріскін Ю. А., Пітин М. П. // Спортивна наука України. – 2012. – № 4 (48). – С. 25–34. – Режим доступу: http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.htmt.

2. Антонов С. Загальна фізична підготовленість кваліфікованих стрільців із лука та її динаміка впродовж педагогічного експерименту з удосконалення технічної підготовленості [Електронний ресурс] / Сергій Антонов // Спортивна наука України. – 2012. – № 3 (47). – С. 53–60. – Режим доступу: sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html

3. Антонов С. В. Зміни інтегральних показників кваліфікованих стрільців із лука під впливом експериментальної програми удосконалення технічної підготовленості / Антонов С. В., Бріскін Ю. А., Пітин М. П. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні  проблеми фізичного  виховання  і спорту. – 2012. – № 11. – С. 5–9.

4. Антонов С. Зміни показників характеристик техніки пострілу кваліфікованих стрільців із лука за результатами експериментальної програми технічної підготовки / Антонов С. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2012. – № 7. – С. 15–18,35–37.

5. Антонов С. В. Інтегральні показники технічної підготовленості висококваліфікованих стрільців із лука / Антонов С. В. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2012. – № 4. – С. 37–41.

6. Антонов С. В. Кваліфікаційно-детерміновані особливості підготовленості стрільців із лука на різних етапах багаторічної підготовки / С. В. Антонов, Ю. А. Бріскін, М. П. Пітин // Теорія і практика фізичного виховання. – 2012. – № 2. – С. 76–86.

7. Антонов С. В. Показники спеціальної фізичної підготовленості стрільців із лука на етапі спеціальної базової підготовки / Антонов С. В. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 9. – С. 9–13.

8. Антонов С. В. Програма удосконалення технічної підготовленості стрільців із лука з використанням спрямованого розвитку їхніх координаційних здібностей на етапі спеціалізованої базової підготовки / Антонов С. В. – Л., 2012. – 96 с.

9. Антонов С. В. Характеристики техніки пострілу стрільців із лука на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей / Антонов С. В. // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2012. – Вип. 102, т. 2. – С. 115–119.

10. Антонов С. Показники спеціальної фізичної підготовленості стрільців із лука на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей / Сергій Антонов, Юрій Бріскін, Мар'ян Пітин // Спортивний вісник Придніпров'я. –2012. – № 3. – С. 18–22.

2011:

1. Антонов С. В. Объемы тренировочных нагрузок высококвалифицированных стрелков из лука в предсоревновательном мезоцикле / С. В. Антонов, М. П. Питын // Теория и методика физической культуры и спорта: наследие основоположников и перспективы развития : материалы Междунар, науч. конф., посвящ. 85-летию со дня рождения Л. П. Матвеева. – М., 2011. – С. 75–78.

2. Антонов С. В. Результативність висококваліфікованих стрільців із лука у контрольних вправах із ускладненими умовами виконанім / Антонов С. В., Пітин М. П. // Педагогіка, психологія та. медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 9. – С. 8–10.

3. Антонов С. Характеристика засобів контролю фізичної підготовленості спортсменів у стрільбі з лука / Сергій Антонов, Анна Бабяк, Мар'ян Пітин // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 6–10.

4. Брискин Ю. А. Тенденции изменений правил соревнований в стрельбе из лука / Ю. А. Брискин, С. В. Антонов, Н. А. Мазина // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Фізичне виховання та спорт. – Запоріжжя, 2011. – № 1 (5). – С. 139–143.

5. Бріскін Ю. А. Способи ускладнення умов виконання змагальної вправи в системі технічної підготовки стрільців із лука / Бріскін Ю. А., Антонов С. В., Пітин М. П. // Психолого-педагогічні та медико-біологічні питання організації занять у фізичному вихованні та спорті : матеріали II Міжнар. електрон. наук.-практ. конф. – О., 2011. – С. 151–152.

6. Briskin Y. Indicators of special training of highly skilled archers in pre mesocycle / Yuriy Briskin, Maryan Pityn, Sergey Antonov // Journal of Physical Education and Sport (JPES). – 2011. – Vol. 11 (3), art 51. – P. 336–341.

2010:

1. Антонов С. В. Показники розтягу лука спортсменів високої кваліфікації / Антонов С. В., Пітин М. П. // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Фізичне виховання та спорт. – Запоріжжя, 2010. – № 1 (3). – С. 11–14.

2. Антонов С. В. Спрямований розвиток координаційних здатностей при удосконаленні технічної підготовленості стрільців із лука: перспективи та напрями досліджень / С. В. Антонов, Ю. А. Бріскін, М. П. Пітин // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. XIV Міжнар. наук, конгр. – К., 2010. – С. 38.

3. Бріскін Ю. А. Динаміка тренувальних навантажень висококваліфікованих стрільців із лука в передзмагальному мезоциклі / Бріскін Ю. А., Пітин М. П., Антонов С. В. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 8. – С. 12–14.

4. Питын М. П. Структура и содержание научных исследований в тех¬нической подготовке стрелков из лука / Питын М. П., Антонов С. В., Антонова В. А. // Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре, спорту и туризму : материалы XI Междунар. науч. сессии по итогам НИР за 2009 год : молодежь -науке. – Минск : БГУФК, 2010. – С. 257–261.

5. Пітин М. Перспективні напрями удосконалення технічної підготовки спортсменів у стрільбі з лука / Мар'ян Пітин, Сергій Антонов // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2010. – Вип. 14, т. 1. – С. 208–214.

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ