ДУХ ТЕТЯНА ІГОРІВНА

2019:

1. Effects of mutual learning in physical education to improve health indicators of Ukrainian students  / Bodnar I., Pavlova I., Dukh T., Wąsik J., Mosler D., Svyshch Y. //  Physical education of students. – 2019. – № 23(5). – P. 229–235.

2. Perspectives of using athletics means for improving the level of physical health of students / Tetiana Dukh, Ivanna Bodnar, Iuliia Pavlova, Yaroslav Svysch, Olha Pavlos // Society. Integration. Education : proceedings of the International Scientific Conference. – 2019. – Vol. 4. – P. 123–133.

 

2018:

1. Дух Т. Теоретико-методична підготовленість студентів з навчальної дисципліни «фізичне виховання» / Тетяна Дух, Олег Романчишин // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2018. – № 2. – С. 37–41. (ВАК, IndexCopernicus)

2. Результати експериментальної перевірки програми з використанням засобів проекту «Дитяча легка атлетика ІААФ» на уроках фізичної культури / Павлось О. О., Павлось Р. М., Хохла А. І., Дух Т. І. // Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2018. – Вип. 152, т. 2. – С. 150–153.

3.Фізична активність та мотиваційна спрямованість студентської молоді до занять фізичним вихованням / Тетяна Дух, Іванна Боднар, Антоніна Дунець-Лесько, Ольга Павлось, Вячеслав Лемешко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології.  – 2018. – № 3(77). – 2018. – С. 67–77. (IndexCopernicus)

4.Dukh T. Current issues of coach activity in athletics / Tetiana Dukh, Yaroslav Svysch // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : abstract book of 6th International Conference on Science, Culture, and Sport (25–27 April 2018). – Lviv, 2018. – Р. 376.

5. Can integrative physical education improve physical development of schoolchildren ? With a kind of emptiness ? / Ivanna Bodnar, Tetiana Dukh, Oleh Martyniv, Larysa Hoshovska // Physical Activity Review. – 2018. – Vol. 6. – P. 1–7. (Web of Science Core Collection, Scopus)

6. Sympathoadrenal monitoring of the influence of artificial hypoxia on sprinters’ training / Yaroslav Svyshch, Maria Sybil, Olha Pavlos, Tetiana Dukh, Antonina Dunets-lesko, Valerii Melnyk, Rostyslav Pervachuk // Journal of Physical Education and Sport.  – 2018.  – Vol. 18, suppl. is.  2. – P. 885–888. (Scopus)

 

2017:

1. Дух Т. Особливості спортивного відбору юних легкоатлетів / Дух Тетяна, Лемешко Вячеслав, Степаненкова Аліна // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2017. – № 2. – С. 73–76. (ВАК, Index Copernicus)

2. Боднар І. Зміни показників фізичного розвитку школярів, які навчалися в умовах інтегративного фізичного виховання / Іванна Боднар, Тетяна Дух, Лариса Гошовська // Фізична активність і якість життя людини : зб. тез доп. І Міжнар. наук.-практ. конф. (14-16 червня). – Луцьк, 2017. – С. 21.

 

2016:

Дух Т. Розвиток фізичних якостей школярів старшого шкільного віку з використанням комплексу легкоатлетичних вправ / Т. Дух, Я. Свищ // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2016. –  №  3.  – С. 54–57. (ВАК, IndexCopernicus)

Дух Т. Порівняльний аналіз основних показників технічної підготовленості стрибунок у довжину різної кваліфікації  [Електронний ресурс] / Тетяна Дух, В’ячеслав Лемешко, Антоніна Дунець-Лесько // Спортивна наука України. – 2016. – № 2. – С. 37–41. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/414/398 (ВАК)

Оптимізація фізичної та технічної підготовки у швидкісно-силових видах легкої атлетики : монографія / авт. кол.: Воронін Д. М. [та ін.]. ; за заг. ред. В. Конестяпіна та    Я. Свища. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 220 с. – ISBN 978-617-7336-02-9.

2015:
Дух Т. Фізична підготовленість як один із критеріїв ефективності фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів / Тетяна Дух, Орест Лесько, Надія Рачук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 2. – С. 81 – 85.

Удосконалення фізичної та технічної підготовки стрибунок у довжину / Лемешко Вячеслав, Конестяпін Володимир, Дунець-Лесько Антоніна,           Дух Тетяна // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2015. – № 1. – С. 110 – 114.

Динаміка та варіативність кінематичних характеристик технічної майстерності стрибунок у довжину [Електронний ресурс] /                        Володимир Конестяпін, В’ячеслав Лемешко, Тетяна Дух,                        Антоніна Дунець-Лесько // Спортивна наука України. – 2015. –  № 1(65). –            С. 41 – 44. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/288/281

2014:
Дух Т. Групова мотивованість студентів до занять фізичним вихованням в умовах взаємонавчання / Тетяна Дух // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2014. – Вип. 17. – С. 114 – 121.

Лемешко В. Кінематичні та динамічні параметри технічної підготовленості стрибунок у довжину різної кваліфікації / В’ячеслав Лемешко, Тетяна Дух, Антоніна Дунець-Лесько // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2014. – Вип. 18, т. 2. – С. 116 – 121.

2013:
Дух Т. Ефективність технології взаємонавчання у теоретико-методичній підготовці студентів з фізичного виховання / Тетяна Дух // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 4. – С. 46 – 52.

Дух Т. Експрес-спосіб оцінки рівня фізичної підготовленості студентської молоді / Т. Дух, В. Лемешко, А. Андрес // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт). – К., 2013. – Вип 7 (33), т. 2. – С. 524 – 530.

Duh T. Change of mental and physical efficiency of students in the experimental program in physical education using the technology of mutual instruction / Duh T. // Life and movement. – 2013. – P. 3 – 10.


2012:
Оцінка рівня фізичної підготовленості студентської молоді вищих навчальних закладів / Т. Дух, В. Лемешко, Г. Кроншталь, Т. Вітер // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2012 – С. 158 – 165.

Приставський Т. Г. Легка атлетика – основа оздоровлення, навчання і виховання студентів вищих навчальних закладів : навч.-метод. посіб. / Приставський Т. Г., Лемешко В. Й., Дух Т. І. – Л. : ЛНУВМ та БТ ім. С. З. Гжицького, 2012. – 254 с.

2011:
Організаційно-методичні аспекти удосконалення фахової підготовки майбутніх викладачів фізичного виховання / Іванна Боднар, Андрій Андрес, В’ячеслав Лемешко, Тетяна Дух // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 4. – С. 18 – 24.

Лемешко В. Педагогічний контроль швидкісно-силової та технічної підготовленості кваліфікованих стрибунок у довжину / В’ячеслав Лемешко, Тетяна Дух, Світлана Пелех // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 174 – 182.

Боднар І. Р. Підготовка магістрів спеціальності «Фізичне виховання» до контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів / І. Р. Боднар, Т. І. Дух, В. Й. Лемешко // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – К., 2011. – Вип. 13. – С. 42 – 47.


2010:
Лемешко В. Й. Взаємозв’язок рівня технічної та швидкісно-силової підготовленості стрибунок у довжину різної кваліфікації / В. Й. Лемешко, С. Пелех, Т. Дух // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2010. – Вип. 14, т. 4. – С. 176 – 181.

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ