Редакційно-видавничий відділ

24.12.2008 р. Львівський державний університет фізичної культури внесено до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції (Cвідоцтво ДК № 3354). Університет має свій видавничий ідентифікатор у системі Міжнародної стандартної нумерації книг ISBN.

Редакційно-видавничий відділ разом із вченою радою координує видавничу діяльність Університету, зокрема готує до друку навчальну, навчально-методичну, наукову, довідкову літературу для вищої школи та самоосвіти. Уся продукція має належний видавничий супровід – міжнародні стандартні номери книг, УДК, знак охорони авторського права. Обов’язкові примірники усіх видань ми розсилаємо за адресами, що передбачає Закон України «Про видавничу справу».

Важливий напрям роботи підрозділу – наукові періодичні та продовжувані видання, у яких публікуються результати дисертаційних досліджень із фізичного виховання і спорту, – «Фізична активність, здоров'я і спорт» (Свідоцтво КВ № 15693-4165 Р), «Спортивна наука України» (електронне наукове видання), «Молода спортивна наука України» (Свідоцтво КВ № 15743-4215 ПР). Примірники періодичних видань ЛДУФК отримують бібліотеки провідних навчальних закладів фізичної культури та спорту, профільні інститути і факультети.

Працюючи над підвищенням рівня фахівців із фізичного виховання та спорту, працівники редакційно-видавничого відділу надають допомогу при підготовці авторефератів дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидатів і докторів наук.

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ