МУЗИКА ФЕДІР ВАСИЛЬОВИЧ

2019:

1. Куцериб Т. Анатомія людини з основами морфології : навч. посіб. / Тетяна Куцериб, Мирослава Гриньків, Федір Музика. – Львів: ЛДУФК, 2019. – 86 с.

2. Медико-біологічні основи фізичної терапії, ерготерапії („Нормальна анатомія” та „Нормальна фізіологія”) : навч. посіб. / Мирослава Гриньків, Тетяна Куцериб, Станіслав Крась, Софія Маєвська, Федір Музика. – Львів : ЛДУФК, 2019. – 146 с.

3. Influence of basketball training on the features of women's physique / Tetiana Kutseryb, Myroslava Hrynkiv, Lyubomyr Vovkanych, Fedir Muzyka // Journal of Physical Education and Sport. – 2019. – Vol.19 (4), аrt 361. – Р. 2384–2389. (Scopus)

 

2018:

1. Гриньків М. Нормальна анатомія : навч. посіб. для лаборат. занять і самост. роботи / Мирослава Гриньків, Тетяна Куцериб, Федір Музика. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 226 с.

2. Теоретико-методичні основи оздоровчого фітнесу : навч. посіб. / Юлія Беляк , Ірина Грибовська, Федір Музика, Вікторія Іваночко, Любов Чеховська. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 208 с.

3. Вплив занять баскетболом на фізичний розвиток баскетболісток / Мирослава Гриньків, Тетяна Куцериб, Любомир Вовканич, Федір Музика // Спортивна наука України. – 2018. – № 2(84). – С. 9–13. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/737/712

4.Kutseryb T. Morphological Traits of Sking Representatives / Tetiana Kutseryb, Myroslava Hrynkiv, Fedir Muzyka // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : abstract book of 6th International Conference on Science, Culture, and Sport (27–28 April 2018). – Lviv, 2018. – Р. 367.

 

2017:

1. Peculiarities of the somatotype of athletes with different directions of the training process / Tetiana Kutseryb, Lyubomyr Vovkanych, Myroslava Hrynkiv, Sofia Majevska, Fedir Muzyka // Journal of physical education and sport. – 2017. –Vol. 17, is. 1. – P. 431–435. (Scopus)

2. Сучасний стан підготовки кадрів для сфери оздоровчого фітнесу / Приступа Є., Музика Ф., Жданова О., Чеховська Л. // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2017. – Вип. 7(89). – С. 19–22. (ВАК)

 

2016:

1. Адаптаційні зміни морфологічних показників організму спортсменів з різною спрямованістю тренувального процесу / Тетяна Куцериб, Любомир Вовканич, Мирослава Гриньків, Софія Маєвська, Федір Музика // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2016. – Вип. 20, т. 3/4. – С. 36 – 42. (Index Copernicus).

2. Львівський державний університет фізичної культури (1946–2016) : попул. енцикл. / авт. кол. : Ф. Музика [та ін.] ; упоряд. О. Борис ; за заг. ред. Є. Приступи. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 488 с. – ISBN 978-966-7336-01-2.

3. Письмовий твір науково-практичного характеру «Методика оцінювання рівня розвитку професійно важливих психофізіологічних якостей водіїв : а. с. № 68133 / Рибак Олег Юрійович, Музика Федір Васильович, Пришляк Олег Омелянович, Рибак Людмила Іванівна. – Зареєст. 05.10.2016.

4. Підходи до застосування неінвазивних методів дослідження лактату та індивідуальних генетичних особливостей в спорті та фізичній реабілітації [Електронний ресурс] / Юрій Борецький, Володимир Трач, Володимир Борецький, Андрій Герцик, Федір Музика // Спортивна наука України. – 2016. – № 3(73). – С. 55–61. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/428/412

5. Розвиток і застосування неїнвазивних методів аналізу лактату при фізичних навантаженнях / Юрій Борецький, Богдан Кіндзер, Володимир Трач, Андрій Власов, Федір Музика // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : тези доп. ХІІ Міжнар. наук. конф. Львів, 2016. С. 4548.

 

2015:

1. Грибовська І. Місце інформаційно-пропагандистської діяльності у роботі обласних центрів з фізичної культури і спорту інвалідів „Інваспорт” / Грибовська І., Музика Ф., Семаль Н. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2015. – Вип. 2(55)15. – С. 36 – 39.

2. Гриньків М. Спортивна морфологія з основами вікової морфології : навч. посіб. / Мирослава Гриньків, Любомир Вовканич, Федір Музика. – Львів : ЛДУФК, 2015. – 304 с. – ISBN 978-966-2328-80-6.

3. Тимочко-Волошин Р. До питання фізичного виховання учнів 5–9 класів з суглобовими проявами дисплазії сполучної тканини / Роксолана Тимочко-Волошин, Володимир Трач, Федір Музика // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 2. – С. 296–299.

4. Аналіз соматотипу представників різних спортивних спеціалізацій / Куцериб Тетяна, Гриньків Мирослава, Вовканич Любомир, Музика Федір // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2015. – № 3(21). – С. 3–10.

5. Оцінка якості укладання й записування швидкісних стенограм ралійними екіпажами на різних етапах їх багаторічного спортивного удосконалення / Людмила Рибак, Олег Рибак, Федір Музика, Ольга Кувалдіна // Проблеми та перспективи розвитку спортивно-технічних і прикладних видів спорту та екстремальної діяльності : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Вижниця, 2015. – С. 47–55.

6. Спортивна морфологія : навч. посіб. / авт. кол. : Музика Ф. В., Вовканич Л. С., Гриньків М. Я., Маєвська С. М., Куцериб Т. М. ; за ред. Федора Музики. – Вид. 2-ге, доп. – Л. : ЛДУФК, 2015. – 204 с. – ISBN 978-966-2328-21-9.

7. Evaluation system of technique level for children aged 7–9 (who are engaged in dancesport) / Taras Osadtsiv, Valentina Sosina, Fedir Muzyka, Bogdan Vynogradskyi // Journal of Physical Education and Sport. – 2015. – Vol. 15, is. 1. – P. 9 – 14.

 

2014:

1. Музика Ф. Анатомія людини : навч. посіб. / Федір Музика, Мирослава Гриньків, Тетяна Куцериб. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 360 с. – ISBN 978-966-2328-70-7.

2. Виноградський Б. Кінематична модель робочої пози спортсменів-ралістів / Виноградський Б., Музика Ф., Рибак Л. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2014. – Вип. 118, т. 4. – С. 31 – 34.

3. Джангобекова Х. Вплив позакласних оздоровчих занять з бадмінтону, бігу та спортивних танців на розвиток рухових якостей підлітків [Електронний ресурс] / Христина Джангобекова, Любомир Вовканич, Федір Музика // Спортивна наука України. – 2014. – № 2. – С. 3 – 9. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/213

4. Іваночко В. Оздоровчий фітнес у фізичному вихованні студентів навчальної секції фізичної реабілітації : навч. посіб. / Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська, Федір Музика. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 128 с. – ISBN 978-966-2328-73-8.

5. Іваночко В. Використання оздоровчих фітнес-програм у фізичному вихованні студенток із кардіореспіраторними захворюваннями / Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська, Федір Музика // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 19. – С. 149–154.

6. Лапичак І. Аспекти інтеграції професійних знань і вмінь при підготовці фахівців з фізичного виховання у вищих навчальних закладах / Ігор Лапичак, Федір Музика // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2014. – Вип. 18, т. 1. – С. 158 – 164.

7. Осадців Т. Оцінка фізичної підготовленості дітей 7–9 років, які займаються спортивними танцями / Осадців Т. П., Музика Ф. В. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2014. – Вип. 118, т. 1. – С. 261 – 265.

8. Осадцив Т. Оценка технической подготовленности детей 7–9 лет, занимающихся спортивными танцами / Осадцив Т., Музыка Ф. // Probleme actuale privind perfecţionarea sistemului de învăţămînt în domeniul culturii fizice : materialele conferinţei ştinţifice internaţionale. – Chişinău, 2014. – S. 230 – 233.

9. Пазичук О. Вплив харчових нутрієнтів на організм спортсмена / Ольга Пазичук, Федір Музика // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Л., 2014. – С. 186 – 188.

10. Петрина Л. Шляхи удосконалення методики проведення занять аеробікою у школі з дівчатами старшого шкільного віку [Електронний ресурс] / Леся Петрина, Федір Музика, Роман Петрина // Спортивна наука України. – 2014. – № 1. – С. 8 – 13. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/206

11. Варіабельність серцевого ритму як критерій спортивного відбору та оцінювання функціонального стану спортсменів / Л. С. Вовканич, М. Я. Гриньків, Т. М. Куцериб, Ф. В. Музика // Фізіологічний журнал. – 2014. – Т. 60, № 3. – С. 163.

12. Вплив рухливих ігор на фізичний розвиток та працездатність дітей з вадами слуху та затримкою психічного розвитку / Шавель Х. Є., Музика Ф. В., Лесько О. М, Трач В. М. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2014. – Вип. 118, т. 1. – С. 388 – 392.

13. Вплив аеробіки на показники розумової та фізичної працездатності дівчат 15–17 років [Електронний ресурс] / Леся Петрина, Федір Музика, Наталія Пугач, Роман Петрина // Спортивна наука України. – 2014. – № 4. – С. 47 – 50. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/245/237

14. До проблеми фізкультурно-оздоровчої освіти студентів / Щур Лідія, Грибовська ірина, Іваночко Вікторія, Музика Федір, Завидівська Наталія // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – К., 2014. – Вип. 11(52) 14. – С. 149–153.

15. Застосування екіпажами оперативних автомобілів універсальних швидкісних стенограм / Градусов В. А., Рибак О. Ю., Виноградський Б. А., Музика Ф. В. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2014. – № 6(44). – С. 30–33.

16. Латинсько-українсько-російський словник анатомічних термінів / Крась С. І., Вовканич Л. С., Гриньків М. Я., Куцериб Т. М., Музика Ф. В. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 191 с. – ISBN 978-966-2328-68-4.

17. Морфологічний профіль каратистів версії WKF / Софія Маєвська, Тетяна Куцериб, Любомир Вовканич, Мирослава Гриньків, Федір Музика // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2014. – № 2. – С. 35 – 43.

18. Навчальний посібник для лабораторних занять з курсу „Анатомія людини” для студ. ф-ту спорту, ф-ту фіз. виховання та ф-ту здоров’я людини і туризму / Гриньків М. Я., Музика Ф. В., Маєвська С. М., Куцериб Т. М.. – Вид. 2-ге, доп. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 128 с.

19. Особливості соматотипу представників ігорових видів спорту / Тетяна Куцериб, Мирослава Гриньків, Люьомир Вовканич, Федір Музика // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2014. - № 4(18). – С. 37–44.

20. Особливості ставлення студентів мистецьких спеціальностей до ведення здорового способу життя / Щур Л., Грибовська І., Іваночко В., Музика Ф. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – К., 2014. – Вип. 9(50)14. – С. 165 – 168.

21. Особливості пропорцій тіла та соматотипу представників карате версії WKF / Куцериб Т. М., Музика Ф. В., Вовканич Л. С., Гриньків М. Я., Маєвська С. М. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2014. – Вип. 118, т. 1. – С. 175 – 179.

22. Особливості пропорцій тіла представників карате версії WKF / С. М. Маєвська, Т. М. Куцериб, М. Я. Гриньків, Л. С. Вовканич, С. І. Крась, Ф. В. Музика // Адаптаційні можливості дітей та молоді : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю утворення кафедри біології і основ здоров’я ДЗ «ПНПУ ім. К. Д. Ушинського». – О., 2014. – Ч. 2. – С. 148 – 152.

23. Порівняльний аналіз складу тіла гопаківців з використанням антропометричного методу та біоімпедансометрії / Тетяна Куцериб, Мирослава Гриньків, Любомир Вовканич, Федір Музика, Микола Величкович // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 3. – С. 107 – 113.

24. Структура технічної та фізичної підготовленості юних спортсменів-танцюристів на етапі попередньої базової підготовки [Електронний ресурс] / Тарас Осадців, Ігор Заневський, Валентина Сосіна, Федір Музика // Спортивна наука України. – 2014. – № 5. – С. 30 – 35. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/261/255

25. Фітнес-технології у фізичному вихованні студенток із кардіореспіраторними захворюваннями [Електронний ресурс] / Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська, Федір Музика, Ігор Лапичак // Спортивна наука України. – 2014. – № 5. – С. 36 – 40. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/262/256

26. Boretsky Y. R. Yeast as a suitable system to stady mechanisms of transcriptional control of oxidative stress response / Boretsky Y. R., Trach V. M., Muzyka F. V. // Microorganisms in detoxification of heavy metals and xenobiotics : International Scientific Conference. – Rzeszow, 2014. – C. 6.

 

2013:

1. Музика Ф. Рухова активність осіб похилого віку України та Польщі / Федір Музика, Назарій Куриш // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 4. – С. 105 – 110.

2. Морфофункціональні особливості борчинь вільного стилю / Любомир Вовканич, Мирослава Гриньків, Тетяна Куцериб, Федір Музика // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 3. – С. 73 – 78.

3. Морфологічні особливості спортсменів, що займаються рукопашем гопак / М. Гриньків, Т. Куцериб, Л. Вовканич, Ф. Музика, С. Крась // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 17. – С. 45 – 51.

4. Навчальний посібник для лабораторних занять з курсу „Анатомія людини” / Гриньків М. Я., Музика Ф. В., Маєвська C. М., Куцериб Т. М. –  Вид. 2-ге, допов. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 128 с.

5. Фізіологія людини : навч. посіб. / [Яремко Є. О., Вовканич Л. С., Бергтраум Д. І., Коритко З. І., Музика Ф. В.]. – Вид. 2-ге, допов. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 207 с. – ISBN 978-966-2328-54-7.


2012:

1. Музика Ф. В. Тестові завдання з дисципліни „Анатомія людини” / Музика Ф. В., Кулітка Е. Ф., Гриньків М. Я. – Л. : ЛДУФК, 2012. – 130 с.

2. Навчальний посібник для лабораторних занять з курсу „Анатомія людини” / Гриньків М. Я., Музика Ф. В., Маєвська С. М., Куцериб Т. М. – Л. : ЛДУФК, 2012. – 90 с.

3. Поліпшення якості життя студентської молоді з урахуванням сучасних освітніх умов навчання у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / Вікторія Тулайдан, Федір Музика, Богдан Виноградський, Юлія // Спортивна наука України. – 2012. – № 3. – С. 3 – 14. – Режим доступу : http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html?file=tl_files/Archiv2012/3/Tulajdan_1.pdf


2011:

Спортивна морфологія : навч. посіб. / авт. кол. : Музика Ф. В., Баранецький Г. Г., Вовканич Л. С., Гриньків М. Я., Маєвська С. М., Малицький А. В. ; за ред. Ф. Музики. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 159 с. – ISBN 978-966-2328-21-9.

Методичні вказівки для студентів факультету спорту, фізичного виховання, здоров’я людини і туризму із вивчення дисципліни „Анатомія людини” за модульною програмою викладання / Музика Ф. В., Гриньків М. Я., Маєвська С. М., Кулітка Е. Ф. – Л. : Укр. технології, 2011. – 37 с.


2010:

1. Морфологічна модель стрибуна у висоту / Маєвська С. М., Вовканич Л. С., Гриньків М. Я., Музика Ф. В., Конестяпін В. Г. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. − № 6. – С. 17 – 18, 35 – 36.


2009:

1. Спортивна морфологія : навч.-метод. посіб. до лаборатор. занять із курсу „Спортивна морфологія” : для вищ. навч. закл. галузі фіз. виховання, спорту та здоров’я людини / Музика Ф. В., Баранецький Г. Г., Вовканич Л. С., Гриньків М. Я., Маєвська С. М., Малицький А. В. – Л. : Сполом, 2009. – 77 с. – ISBN 978-966-665-558-8.


2008:

1. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу „Анатомія людини” для студентів факультету спорту, факультету фізичного виховання та факультету здоров’я людини і туризму / М. Я. Гриньків, Ф. В. Музика, А. В. Малицький, С. М. Маєвська, А. В. Дунець. – Л. : Сполом, 2008. – 74 с.


2006:

1. Довідник для студентів першого та другого курсів, які навчаються за європейською кредитно-трансферною системою (ECTS) / уклад. Музика Ф. В., Вацеба О. М., Вовканич А. С. [та ін.]. – Л. : Укр. технології, 2006. – 84 с.

2. Студентська наукова робота: підготовка, написання та захист курсової, кваліфікаційної, дипломної та магістерської робіт : метод. рек. для викладачів і студентів ЛДІФК / уклад. О. Ю. Бубела, Ф. В. Музика, О. М. Вацеба, О. Ю. Рибак, М. В. Данилевич, В. І. Ковцун, К. Г. Петренко, Р. Л. Петрина, І. М. Ріпак, В. О. Бережанський, І. Р. Боднар, А. В. Передерій, А. О. Кухтій, А. І. Сениця, А .М. Окопний. – Л., 2006. – 56 с.

3. Технологія оцінювання навчальних досягнень студента у межах кредитно-модульної організації навчального процесу (на прикладі дисципліни ,,Теорія і методика викладання плавання”) / Ф. В. Музика, О. Ю. Сидорко, М. М. Чаплінський, М. В. Островський // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2006. − № 3. – С. 76–80.


2005:

1. Довідник для студентів першого курсу, які навчаються за європейською кредитно-трансферною системою (ECTS) / уклад. Музика Ф. В., Вацеба О. М., Вовканич А. С. [та ін.]. – Л. : Укр. технології, 2005. – 84 с.


2004:

1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика „Бакалавр” : за спец. 010100 „Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура” напряму підготовки 0101 „Педагогічна освіта” : ГСВО МО / голова групи і розр. Музика Ф. В. – Офіц. вид. – [Введ. вперше ; чинний від 2004/2005 н. р.]. – К. : М-во освіти і науки України, 2004. – 44 с.

2. Освітньо-професійна програма підготовки „Бакалавр” : за спец. 010100 „Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура” напряму підготовки 0101 „Педагогічна освіта” : ГСВО МО / голова групи розр. Музика Ф. В. – Офіц. вид. – [Введ. вперше ; чинний від 2004/2005 н. р.]. – К. : М-во освіти і науки України, 2004. – 44 с.


2003:

1. Підготовка магістра за напрямом „Фізичне виховання і спорт” (0112) / за заг. ред. Б. А. Виноградського ; уклад. Ф. В. Музика, О. М. Вацеба, Ю. В. Петришин, В. М. Трач, О. Ю. Рибак, О. Ю. Сидорко, М. В. Данилевич, В. І. Ковцун, М. М. Линець, А. С. Вовканич, В. М. Стефанишин, І. Р. Свістельник. – Л. : ЛДІФК, 2003. – 49 с.


2001:

1. Музика Ф. Вплив специфіки тренувального процесу на морфофункціональні показники спортсменів різних спеціалізацій / Федір Музика // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. наук. матеріалів. – Л., 2001. – С. 53–56.


2000:

1. Музика Ф. В. Морфо-функціональні показники спортсменів різних спеціалізацій / Ф. В. Музика // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. наук. матеріалів. – Л., 2000. – Вид. 2. – С. 25–26.


1999:

1. Музика Ф. В. Особливості морфо-функціональних показників у спортсменів різних спеціалізацій / Ф. В. Музика // Медичні проблеми фізичної культури та спорту: досвід, сучасні напрямки та перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Д., 1999. – С. 39.


1997:

2. Гриньків М. Я. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу „Спортивна морфологія” / М. Я. Гриньків, А. В. Малицький, Ф. В. Музика. – Л., 1997. – 29 с.

3. Кардіогемодинамічні та нейрофізіологічні реакції спортсменів на силові навантаження / Є. О. Яремко, М. Я. Гриньків, Ф. В. Музика, Д. І. Бергтраум // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 1997. – С. 174.


1996:

1. Методичні вказівки і тематика контрольних робіт з курсу „Анатомія людини” : для студ. ф-ту заоч. навч. / М. Я. Гриньків, Л. С. Бабенко, А. В. Малицький, Ф. В. Музика. – Л., 1996. – 39 с.


1995:

1. Музика Ф. В. Вплив короткотривалого фізичного навантаження на енергетичний обмін у мітохондріях м’язів / Ф. В. Музика, Є. О. Яремко // Фізична культура та спорт – важливий фактор виховання особистості та зміцнення здоров’я населення : тези звітної наук.-практ. конф. викладачів ін-ту за 1994 рік. – Л., 1995. – С. 31–32.


1994:

1. Музика Ф. В. Адренергічні та холінергічні механізми регуляції ефективності дихання секреторних клітин / Ф. В. Музика // Фізіологічний журнал. – 1994. – Т. 40, № 2. – С. 46–56.

2. Музика Ф. В. Роль кальцію в регуляції енергетичного обміну в печінці / Ф. В. Музика, Є. О. Яремко, М. М. Доліба // Фізична культура та спорт – важливий фактор виховання особистості та зміцнення здоров’я населення : тези звітної наук.-практ. конф. викладачів ін-ту за 1993 рік. – Л., 1994. – С. 40–41.

3. Синергізм дії α-кетоглутарату і ацетилхоліну на енергетичний обмін в мітохондріях / М. М. Доліба, Н. М. Кургалюк, Ф. В. Музика, Г. В. Шостаківська, М. М. Кондрашова // Физиологический журнал. – 1994. – Т. 39, № 56. – С. 65–70.


1992:

1. Музыка Ф. В. Влияние α-кетоглутарата на энергетический обмен в митохондриях печени в зависимости от степени активации холинэргической нервной системы : автореф. дис. … канд. биол. наук : [спец.] 03.00.13 ,,Физиология человека и животных” / Музыка Федор Васильевич ; Укр. акад. аграр. наук ; Ин-т физиологии и биохимии животных. – Львов, 1992. – 18 с.


1990:

1. Музика Ф. В. Синергічна дія ацетилхоліну і α-кетоглутарату на енергетичні процеси в мітохондріях печінки / Ф. В. Музика, М. М. Доліба, Н. М. Кургалюк // Тези доп. ХІІІ з′їзду Укр. фізіол. т-ва. – Львів, 1990. – Т. 2. – С. 35–36.

2. Гордій С. К. Нейротрансміттери і ефективність дихання секреторних клітин / С. К. Гордій, Г. К. Старостюк, Ф. В. Музика // Тези доп. ХІІІ з′їзду Укр. фізіол. т-ва. – Львів, 1990. – Т. 1. – С. 71.

3. Долиба Н. М. Действие ацетилхолина на трансаминазный. путь окисления субстрата в митохондриях / Н. М. Долиба, С. К. Гордий, Ф. В. Музыка // Физиология и биоэнергетика гипоксии : тез. докл. Всесоюз. совещания. – Пущино, 1990. – С. 49–50.


1987:

1. Роль тканевого баланса медиаторов в регуляции клеточного дыхания и ферментовыделения в железах пищеварительного тракта / С. К. Гордий, Г. К. Старостин, Д. И. Бергтраум, М. М. Муращук, Ф. В. Музыка // Тсз.докл. XV Всесоюз. физиол. об-ва. – Львов, 1987. – С. 485.


1986:

1. Влияние ацетилхолина на интенсивность поглощения и эффективное использование кислорода изолированными секреторными клетками и митохондриями / С. К. Гордий, Н. М. Долиба, М. М. Муращук, Ф. В. Музыка // Тез. докл. IV Всесоюз. конф. по физиологии пищеварения и всасывания. – Тернополь ; Львов, 1986. – С.91–92.

2. Медіаторна регуляція ефективності окисних процесів в секреторних тканинах / С. К. Гордій, М. М. Доліба, М. М. Муращук, Ф. В. Музика // Тези доп. ХІІ з′їзду Укр. фізіол. т-ва. – Львів, 1986. – С. 94.


1985:

1. О взаимодействии катехоламинов и ацетилхолина в регуляции поглощения кислорода изолированными клетками печени и поджелудочной железы / С. К. Гордий, Н. М. Долиба, М. М. Муращук, Ф. В. Музыка // Физиология и- биохимия медиаторных процессов : тез. докл. IV Всесоюз. конф. – М., 1985. – Ч. 1. – С. 85.

2. Реципронное взаимодействие адрено- и холинорецепторов в регуляции интенсивности и эффективности дыхания секреторных клеток / С. К. Гордий, Н. М. Долиба, М. М. Муращук, Ф. В. Музыка // Структурные особенности и функциональные свойства биологических систем : тез. докл. – М., 1985. – С.77–30.

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ