Навчальні посібники

Вовканич Л. С. Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту : навч. посіб. для перепідготовки спеціалістів ОКР «бакалавр» : у 2 ч. / Вовканич Л. C., Бергтраум Д. І. – Л. : ЛДУФК, 2011. – Ч. 1. – 344 с.

ISBN 978-966-2328-27-1
ISBN 978-966-2328-28-8 (Ч. 1)

Навчальний посібник покликаний дати майбутнім фахівцям з фізичного виховання і спорту науково обґрунтовані знання фізіологічних закономірностей функціонування організму людини в умовах відносного спокою, при м’язовій діяльності і в умовах психоемоційних напружень. Він написаний відповідно до навчальної програми з курсу «Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту» для слухачів перепідготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». У першій частині навчального посібника викладено матеріал з усіх основних розділів фізіології людини.

Для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту.

 

Руденко Р. Масаж : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Руденко Р. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 256 с.

ISBN 978-966-2328-20-2

У навчальному посібнику викладено питання історії виникнення масажу, фізіологічні та гігієнічні основи масажних процедур, описано методику і техніку прийомів спортивного масажу, методику його виконання із застосуванням мазей та розтирань, подано рекомендації щодо техніки і методики масажу окремих ділянок тіла. У цьому посібнику вперше комплексно, державною мовою викладено матеріал зі спортивного масажу. Посібник розроблено на основі аналізу спеціальної літератури, власного досвіду та власних наукових досліджень.

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту, фахівців зі спортивної медицини, масажистів і тренерів.

 

Дрюков В. О. Підготовка спортсменів у фехтуванні на шаблях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Дрюков В. О.,. Шуберт В. С. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 246 с.

ISBN 978-966-2328-16-5

У навчальному посібнику викладено сучасні погляди на планування, контроль та керування підготовкою спортсменів у фехтуванні на шаблях. Висвітлено питання розвитку рухових якостей. Особливу увагу звернено на техніко-тактичну та психологічну підготовку шаблістів. Рекомендації конкретизовано, наведено схеми, таблиці та рисунки, які полегшують засвоєння матеріалу.

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту, фахівців у галузі фізичного виховання і спорту.

 

Спортивна морфологія : навч. посіб. / авт. кол. : Музика Ф. В., Баранецький Г. Г., Вовканич Л. С. [та ін.] ; за ред. Ф. В. Музики. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 160 с.

ISBN 978-966-2328-21-9

У посібнику подано опис лабораторних робіт з основних розділів спортивної морфології, теоретичну інформацію, питання для самоперевірки та завдання, виконання яких сприятиме формуванню у студентів необхідних знань, умінь і навичок з антропометрії та конституційної морфології.

Зміст посібника відповідає навчальній програмі зі спортивної морфології.

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту.

 

Маланчук Г. Г. Педагогічна практика у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для глухих дітей : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Маланчук Г. Г., Грибовська І. Б. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 136 с.

ISBN 978-966-2328-18-9

Навчальний посібник висвітлює методичні аспекти корекційно-педагогічної роботи з глухими дітьми; зміст програми педагогічної практики в загальноосвітніх школах, де навчаються глухі діти; методичні рекомендації з виконання завдань практики; вимоги до оформлення документів планування і звітності тощо. Завершує навчальний посібник предметний покажчик, перелік використаної і рекомендованої літератури та додатки.

Адресовано студентам вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту, викладачам-методистам, керівникам практик, учителям загальноосвітніх закладів, де навчаються глухі діти; слухачам післядипломного навчання та підвищення кваліфікації.

 

Гнот С. І. Релігієзнавство : навч. посіб. / Соломія Гнот. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 164 с.

ISBN 978-966-2328-15-8

У навчальному посібнику визначено тематику лекцій та їх зміст, плани семінарських занять з методичними вказівками, комплекс завдань для самостійної роботи, ключові поняття та терміни, вказано рекомендовану літературу, а також залікові та екзаменаційні вимоги, короткий словник релігієзнавчих термінів.

 

Полянський О. А. Історія України : [навч. посіб. для семінарських занять для студ. неісторичних спец. ВНЗ] / Олег Полянський, Руслана Труба. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 468 с.

ISBN 978-966-2328-10-3

У посібнику подано кредитно-модульні навчальні та робочі програми, розподіл годин за навчальним планом, плани лекцій, семінарських занять і конкретні методичні матеріали до кожної теми, а також перелік рефератів, рекомендованої літератури, проблемні завдання для самостійної роботи, документи і матеріали до кожної теми та запитання для роботи з ними, типові завдання для підготовки до кредитно-модульних контрольних робіт й екзамену, словник історичних термінів і понять, перелік головних подій в історії України, рекомендації для самостійної роботи студентів.

 

Фізична рекреація : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / авт. кол. : Приступа Є. Н., Жданова О. М., Линець М. М. [та ін.] ; за наук. ред. Євгена Приступи. – Л. : ЛДУФК, 2010. – 447 с.

ISBN 978-966-2328-06-6

Навчальний посібник висвітлює теорію фізичної рекреації, технологію проведення та зміст рекреаційно-оздоровчих занять, туризм як засіб фізичної рекреації.

Рекомендовано студентам, аспірантам, викладачам, слухачам післядипломного навчання та підвищення кваліфікації, фахівцям з рекреації й оздоровчого тренування, які працюють у фізкультурно-оздоровчих закладах і центрах фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

 

Решетило С. Спортивно-фізкультурні споруди й обладнання : навч. посіб. для студ. ВНЗ III-IV рівнів акредитації у галузі фіз. вих. і спорту / С. Решетило. – Л. : ЛДУФК, 2010. – 104 с.

ISBN 978-966-2328-07-3

У навчальному посібнику викладено загальні положення класифікації спортивних споруд, особливості споруд для різних видів спорту і їх будівництва та розміщення у населених пунктах, а також особливості гігієни таких споруд.

 

Ільків О.С.

Інформатика та комп’ютерна техніка (з елементами математичної статистики) : навч. посіб. для студ. вищих навчальних закладів фізичного фиховання і спорту / О.С. Ільків, В.І. Матвіїв. – Л. : ЛДУФК, 2010. – 332 с.

ISBN 978-966-2328-09-7

У навчальному посібнику викладено окремі засади формування системи знань і навичок використання основних методів математичної статистики для обробки результатів спортивних вимірів із використанням сучасної комп’ютерної техніки.

 

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ