Полянський Олег Арсенович

Посада - завідувач кафедри, професор
Науковий ступінь -
кандидат історичних наук
Вчене звання -
професор
Відзнаки та нагороди - Лауреат Всеукраїнської премії імені Братів Лепких
 
 
 
 
 
 
 
 
Викладає навчальні дисципліни:
•  Історія України
 
Освіта:
• 
 
Етапи роботи в Університеті:
• 
 
Наукова діяльність:
• тема дисертації:
• напрямки наукових досліджень:
 
Член Національної спілки журналістів України
 
Основні підручники, посібники, монографії:
Полянський, О. А. Львівський державний університет фізичної культури: попул.довід. / О. Полянський, М. Линець, І. Свістельник; за заг. ред. Є. Приступи. – Л.: ЛДУФК, 2011. – 172 с.
Книга розповідає про Львівський державний університет фізичної культури, утворений 1946 року. Знайомить з історією навчального закладу, збереженими тут традиціями української національної фізичної культури, діяльністю знакових постатей та представляє розвиток вишу від заснування до сьогодення. «У здоровому тілі – здоровий дух» – основний філософський та психологічний код тіловиховання.

Полянський, О. А. Історія України : навч. посіб. для семінарських занять для студ. неісторичних спец. ВНЗ / О. Полянський, Р. Труба. - Л. : ЛДУФК, 2011. - 468с.
В посібнику подаються кредитно-модульні навчальні та робочі програми, розподіл годин за навчальним планом, плани лекцій, семінарських занять і конкретні методичні матеріали до кожної теми, а також перелік рефератів, рекомендованої літератури, проблемні завдання для самостійної роботи, документи і матеріали до кожної теми та запитання для роботи з ними, типові завдання для підготовки до кредитно-модульних контрольних робіт та екзамену, словник історичних термінів та понять, перелік головних подій в історії України, рекомендації для самостійної роботи студентів.

Олег Полянський: біобібліографічний  покажчик / упоряд. Р. І. Труба. — Тернопіль: Джура, 2010. — 32 с.

Дане видання приурочене до 60-літнього ювілею завідувача кафедри гуманітарних дисциплін Львівського державного університету фізичної культури. До біобібліографічного покажчика увійшли коротка біографічна довідка та список публікацій за 1972-2010 роки.

Полянський, О. А. Історія України : навчально-методичний посібник / О. А. Полянський Частина І. – Львів: ЦПД, 2008. – 120 с.

Програми, кредитно-модульні контрольні роботи і тести, тематика рефератів, проблемні завдання для самостійної роботи, екзаменаційні вимоги, рекомендована література, методичні поради, критерії оцінювання.

Полянський, О. А. Курс лекцій з історії України [навч. посіб.]/ О. Полянський. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 192 с.
У навчальному посібнику подано курс лекцій з історії України останньої чвертіXVIII – середини ХІХ століття, який висвітлює проблеми місця України в системі міжнародних відносин даного періоду, питання політичного становища, соціально-економічного розвитку, суспільно-політичних рухів, участі українців у Європейській демократичній революції 1848-1849 рр.

Полянський, О. А. Український рух опору в 1921-1939 рр. / О. Полянський. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 64 с.

У книзі на основі документальних джерел досліджуються маловідомі сторінки руху Опору в радянській Україні в 1921-1939 рр., зокрема питання збройної боротьби, руху Опору української інтелігенції, селянства, робітництва, опозиційних настроїв щодо московського центру серед українських радянських, партійних, комсомольських та військових кадрів.

Полянський, О. А. Армія нескорених. До 60-річчя УПА / О. Полянський. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – 48 с.
У книзі на основі документальних джерел досліджуються маловідомі сторінки історії УПА, зокрема питання термінології, чисельності та періодизації її боротьби, робиться спроба визначити місце і роль УПА в українському національно-визвольному русі 1940-х - 1950-х років.

Робочий зошит з історії України (ост. чв. XVIII-XX ст.): навч.-метод. посібник [для студ. іст.ф-ту ВНЗ].]. – Тернопіль, 2000. - 144 с. (у співавторстві)

Робоча програма, кредитно-модульні контрольні роботи і тести, тематика рефератів, індивідуальні навчально-дослідні завдання, екзаменаційні вимоги, рекомендована література тощо.

Полянський, О. А. Західна Україна у двох революціях 1848, 1918 / О. Полянський. – Тернопіль: Джура, 1998. – 52 с.
У книзі висвітлено український національно-визвольний рух в добу «Весни народів» і ті якісні зміни, які відбулися на західноукраїнських землях 1848-1849 рр., а також Листопадова національно-демократична революція 1918 й виникнення ЗУНР.

Полянський, О. А. Історичні силуети / О. Полянський. – Тернопіль: Лілея, 1998. – 128 с.

Книга присвячена творцям української нації і будівничим української держави XVII-XX ст. У ній висвітлено події від Національно-визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького до сучасних процесів українського державотворення й місця та ролі в них української інтелігенції, зокрема Івана Драча.

Полянський, О. А. Історія України: робоча програма [для студ. іст.ф-ту ВНЗ]. / О. Полянський. – Тернопіль, 1994. – 74 с.
Робоча програма, тематика рефератів, індивідуальні навчально-дослідні завдання,   рекомендована література тощо.

З історії Тернопільщини : навч.-метод. рекомендації . – Тернопіль, 1990. – 106 с. (у співавторстві).

У посібнику подано навчально-методичні рекомендації для вивчення історії Тернопільщини від найдавніших часів до утвердження незалежності України.

Полянський, О. А. Відродження української державності (1917-1921 рр.) / О. Полянський. – Тернопіль: Рухінформцентр, 1992. – 24 с.

У виданні показано визвольні змагання українського народу 1917-1921 рр. й проаналізовано причини поразки Другої Української національної революції. 

«Русалка Дністрова»: Документи і матеріали / АН УРСР, Ін-т сусп.наук. та ін.; відп. ред. Ф.І. Стеблій. - К. : Наук. думка. 1989. − 544 с. (упорядник).

 У збірнику розкриваються основні напрями суспільно-культурної діяльності авторів альманаху М. Шашкевича, І. Вагилевича та Я. Головацького на широкому фоні суспільних відносин у Галичині 30 – 40-х років ХІХ.

«Руська трійця» в історії суспільно-політичного руху і культури України [монографія] / АН УРСР; Ін-т сусп.наук. – К. : Наук. думка, 1987. − 339 с. (у співавторстві).

У монографії присвяченій 150-річчю виходу в світ альманаху «Русалка Дністрова», висвітлюються соціально-економічні та політичні умови і світоглядні основи творчості упорядників альманаху – діячів «Руської трійці», їх місце в суспільно-політичному і літературному процесі на Україні в ХІХ ст.
 
Полянський О. Історія України: проблеми методики та методології / Олег Полянський; уклад. Р.І. Труба. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – 128 с. ISBN 978-966-10-2819-6
У книзі розглядаються проблеми історичної науки загалом й історії України зокрема. Особлива увага відводиться важливим питанням методології дослідження та методики викладання історії України. Детально аналізуються застарілі антинаукові формаційні підходи до історії України з їх гіперболізацією соціально-економічних відносин, класової боротьби і т.ін. З другого боку, критично висвітлюються сучасні постмодерністські інтерпретації історії України та наголошується на широких пізнавальних можливостях національного погляду на історію.
 
Наукові праці

Е-mail: hd@ldufk.edu.ua
_________________________________________________________________________________

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ