РИБАК ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА

2018:

1. Rybak L. Rozwój kurortów balneologicznych Calicji Wschodniej / Ludmyla Rybak, Marian Ursel, Oleh Rybak // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (10–11 травня 2018 року, м. Львів). – Львів, 2018. – С. 284–288.

2. Bankowskij K. Rekreacyjno-uzdrowiskowa zaplecze balneologocznych kurortów Galicji Wschodnej / Karl Bankowskij, Vira Budzyn, Ludmyla Rybak // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (10–11 травня 2018 року, м. Львів). – Львів, 2018. – С. 280–283.

3. Rybak O. Zapobieganie zawodowym obciążeniom na organizm kierowcy samochodu / Oleh Rybak, Bogdan Vynogradskyi, Lyudmyla Rybak // Wyzwania XXI wieku w naukach o zdrowiu i kulturze fizycznej : Międzynar. konf. nauk. – Jelenia Góra, 2018. – S. 363–390.

4. Features of cardiovascular system indices of women's football players as a function of their hormonal status / Vira Budzyn, Natalya Zharska, Olga Matviyas, Lyudmila Rybak, Natalia Bazyliak // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18(2). – P. 769–774. (Scopus)

5. Prevention of Negative Effects of Nervous and Psychic Stress on the Driver's Cardio-Respiratory System / Oleh Rybak, Lyudmyla Rybak, Iia Bankovska, Olga Matviyas // International Journal of Science Culture and Sport. – 2018. – Vol.6, is. 3. – P. 291–297.

6. Prevention of Negative Effects of Nervous and Psychic Stress on the Driver's Cardio-Respiratory System / Oleh Rybak, Lyudmyla Rybak, Iia Bankovska, Olga Matviyas // International Journal of Science Culture and Sport. – 2018. – Vol. 6, is. 3. – P. 291–297.  (Index Copernicus)

7. Prevention of Mental Loads on the Driver's Organism / Oleh Rybak, Lyudmyla Rybak, Olha Matviyas, Iia Bankowska // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values  : abstract book 6th International Conference on Science Culture and Sport (25–27 April 2018, Lviv). – Lviv , 2018. – P. 316.

 

2017:

1. Рибак О. Ю. Методичний посібник для виконання контрольної роботи з біомеханіки для студентів факультету ПК, ПП і ЗО [ Електронний ресурс ] / О. Ю. Рибак, Л. І. Рибак. – Львів : ЛДУФК, 2017. – Ч. 1 : Сучасні методики біомеханічного аналізу рухової діяльності людини. – 36 с. – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/8049

2. Вибрані лекції з біомеханіки : метод. посіб. для студентів ЛДУФК [Електронний ресурс] / розроб. : Олег Юрійович Рибак, Людмила Іванівна Рибак. – Львів : [Б. в.], 2017. – 131с. – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7696

3. Застосування графічних моделей трас спеціальних ділянок ралі для корекції швидкісних стенограм / Людмила Рибак, Олег Рибак, Олег Пришляк, Оксана Ільків, Ольга Кувалдіна // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук. конф. – Львів, 2017. – С. 63–67.

 

2016:

1. Рибак О. Профілактика наслідків специфічних для автомобільного туризму навантажень на поперековий відділ хребта / Олег Рибак, Людмила Рибак, Олег Пришляк // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (12–13 травня 2016 р.). – Львів, 2016. – С. 339 – 343.

2. Кувалдіна О. Індивідуалізація підготовки ралійних екіпажів з урахуванням чинників результативності багатоетапних змагань [Електронний ресурс] / Ольга Кувалдіна, Людмила Рибак, Анатолій Лопатьєв // Спортивна наука України. – 2016. – № 1((71). – С. 34–42. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/394/378 (ВАК)

3. Моделювання тіла людини для аналізу механічних перевантажень в автомобільному спорті / Богдан Виноградський, Олег Рибак, Людмила Рибак, Олег Пришляк // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : тези доп. ХІІ Міжнар. наук. конф. – Львів, 2016. – С. 22 – 24.

4. Письмовий твір науково-практичного характеру «Методика оцінювання рівня розвитку професійно важливих психофізіологічних якостей водіїв : а. с. № 68133 / Рибак Олег Юрійович, Музика Федір Васильович, Пришляк Олег Омелянович, Рибак Людмила Іванівна. – Зареєст. 05.10.2016.

 

2015:

1. Кувалдіна О. В. Вплив якості швидкісних стенограм на показники змагальної діяльності ралійних екіпажів / Кувалдіна О. В., Рибак Л. І., Рибак О. Ю. // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : матеріали ХІ Міжнар. наук. конф. – Харків, 2015. – С. 8 – 10.

2. Кувалдіна О. Оцінювання реалізаційної ефективності технічної підготовленості пілотів-ралістів / Ольга Кувалдіна, Олег Рибак, Людмила Рибак // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2015. – № 2(20). – С. 36 – 43.

3. Рибак О. Шляхи зниження аварійності ралійних екіпажів [Електронний ресурс] / Олег Рибак, Богдан Виноградський, Людмила Рибак // Спортивна наука України. – 2015. – № 3(67). – С. 48 – 53. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/335/324

4. Оцінка якості укладання й записування швидкісних стенограм ралійними екіпажами на різних етапах їх багаторічного спортивного удосконалення / Людмила Рибак, Олег Рибак, Федір Музика, Ольга Кувалдіна // Проблеми та перспективи розвитку спортивно-технічних і прикладних видів спорту та екстремальної діяльності : матеріали IIІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів, 2015. – С. 47 – 54.

2014:

1. Рибак Л. Сучасна стенограмна підготовка ралійних екіпажів / Людмила Рибак // Проблеми та перспективи розвитку спортивно-технічних і прикладних видів спорту та екстремальної діяльності : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Л., 2014. – С. 43 – 52.

2. Виноградський Б. Кінематична модель робочої пози спортсменів-ралістів / Виноградський Б., Музика Ф., Рибак Л. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2014. – Вип. 118, т. 4. – С. 31 – 34.

3. Пришляк О. Вплив довкілля на формування графіку змагань з ралійних перегонів в автоспорті / Олег Пришляк, Оксана Ільків, Людмила Рибак // Проблеми та перспективи розвитку спортивно-технічних і прикладних видів спорту та екстремальної діяльності : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Л., 2014. –С. 123 – 135.

4. Моделювання інерційних змагальних навантажень на тренажері-симуляторі спортивного автомобіля [Електронний ресурс] / Анатолій Лопатьєв, Людмила Рибак, Богдан Виноградський, Олег Рибак // Спортивна наука України. – 2014. – № 3. – С. 12 – 18. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/233

5. Improvement of rally crews pace notes training / Liudmyla Rybak, Evhen Prystupa, Oleh Rybak, Bogdan Vynogradskyi // Journal of Physical Education and Sport. – 2014. – Vol. 14, іs.2. – P. 198 – 204.

 

2013:

1. Рибак Л. Удосконалення інформаційної взаємодії в ралійних екіпажах на етапі спеціалізованої базової підготовки : навч.-метод. посіб. / Людмила Рибак, Олег Рибак. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 130 с. – ISBN 978-966-2328-53-0.

2. Рибак О. Ю. Кінезіологія рухових якостей : метод. посіб. до виконання контрол. робіт з кінезіології : у 2 ч. / О. Ю. Рибак, Л. І. Рибак. – Л. : ЛДУФК, 2013. – Ч. 1. – 43 с.


2012:

1. Рибак Л. І. Застосування графічних моделей трас спеціальних ділянок ралі для корекції швидкісних стенограм / Рибак Л. І., Рибак О. Ю. // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : матеріали VІІІ Міжнар. наук. конф. – Х., 2012. – С. 3 – 5.

2. Рибак Л. І. Застосування графічних моделей трас спеціальних ділянок ралі для корекції швидкісних стенограм / Рибак Л. І., Рибак О. Ю. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2012. – № 3. – С. 41 – 45.

3. Пришляк О. Ефективність дії заходів та засобів нейтралізації впливу електромагнітних полів на безпеку в автомобільному спорті / Олег Пришляк, Оксана Ільків, Людмила Рибак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 246 – 250.

4. Тренажер-симулятор для спеціальної стенограмної підготовки ралійних екіпажів : патент 74186 Україна : МПК G09B 9/02 / Рибак О. Ю., Рибак Л. І. – № 02398 ; заявл. 25.10.2012 ; опубл. 25.10.2012, Бюл. № 20.


2011:

1. Рибак Л. І. Спеціальна стенограмна підготовка ралійних екіпажів на етапі спеціалізованої базової підготовки / Рибак Л. І. // Моделювання складних систем в області механіки людини, фізичного виховання і спорту : матеріали VII електрон. Всеукр. наук. конф. – Х., 2011. – С. 20 – 23.

2. Рибак Л. І. Спеціальна стенограмна підготовка ралійних екіпажів на етапі спеціалізованої базової підготовки / Рибак Л. І. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2011. – № 4. – С. 16 – 18 ; 35 – 38.

3. Рибак Л. Вплив якості укладання й запису швидкісних стенограм на результати змагальної діяльності ралійних екіпажів / Людмила Рибак, Олег Рибак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 249 – 256.

4. Рибак Л. І. Теоретико-методичні засади спеціальної стенограмної підготовки ралійних екіпажів в умовах штучного керуючого середовища / Рибак Л. І., Рибак О. Ю. // Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання і спорту : ІV Міжнар. наук. конф. пам’яті Анатолія Миколайовича Лапутіна. – Чернігів, 2011. – С. 92 – 97.


2010:

1. Рибак Л. Застосування сучасних інформаційних технологій для контролю за спеціальною підготовкою ралійних екіпажів / Рибак Л. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. – № 6. – С. 3 – 8.

2. Рибак Л. Стенограмна підготовка авторалістів різного віку і кваліфікації у системі багаторічного спортивного удосконалення / Людмила Рибак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2010. – Вип. 14, т. 1. – С. 248 – 255.


2009:

1. Вибрані лекції з кінезіології : метод. посіб. / розроб. Олег Юрійович Рибак, Людмила Іванівна Рибак. – Ч. 1 : Біомеханічні аспекти рухових якостей. – Л., 2009. – 109 с.


2008:

1. Рибак Л. Модель штучного керуючого середовища для стенограмної підготовки ралійних екіпажів // Теорія та методика фізичного виховання. – 2008. – № 6. – С. 46–51.

2. Методичний посібник до виконання контрольної роботи № 1 з кінезіології : для студ. ф-ту заоч. навчання і післядиплом. освіти / розроб. О. Ю. Рибак, Л. І. Рибак. – Л. : [б. в.], 2008. – 21 с.


1987:

1. Применение автоматизированной системы управления спортивно-техническим обучением и двигательным совершенствованием велосипедистов / О. Ю. Рыбак, М. М. Мизеров, А. А. Прохоров, Л. И. Рыбак // Проблемы биомеханики в спорте : тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. конф. – М., 1987. – С. 139–140.

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ