РИБАК ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ

2018:

1. Банковський К. Профілактичні фізичні вправи для молоді при роботі за комп’ютером / Карл Банковський, Олег Рибак // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : матеріали ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2018 р.). – Львів, 2018. – С. 95–98.

2. Prevention of Mental Loads on the Driver's Organism / Oleh Rybak, Lyudmyla Rybak, Olha Matviyas, Iia Bankowska // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : abstract book 6th International Conference on Science Culture and Sport (25–27 April 2018, Lviv). – Lviv, 2018. – P. 316.

3. Prevention of Negative Effects of Nervous and Psychic Stress on the Driver's Cardio-Respiratory System / Oleh Rybak, Lyudmyla Rybak, Iia Bankovska, Olga Matviyas // International Journal of Science Culture and Sport. – 2018. – Vol. 6, is. 3. – P. 291–297.

4. Rybak L. Rozwój kurortów balneologicznych Calicji Wschodniej / Ludmyla Rybak, Marian Ursel, Oleh Rybak // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (10–11 травня 2018 року, м. Львів). – Львів, 2018. – С. 284–288.

5. Rybak O. Zapobieganie zawodowym obciążeniom na organizm kierowcy samochodu / Oleh Rybak, Bogdan Vynogradskyi, Lyudmyla Rybak // Wyzwania XXI wieku w naukach o zdrowiu i kulturze fizycznej : międzynar. konf. nauk. – Jelenia Góra, 2018. – S. 363–390.

6. Rybak O. Zróżnicowanie obciążeń treningowych w triathlonie z uwzględnieniem opóźnionego efektu treningowego = Differentiation of Training Loads in the Triathlon While Taking Into Accont the Delayed Training Effect / Oleh Rybak, Bogdan Vynogradskyi, Vira Vudzyn // Wyzwania XXI wieku w naukach o zdrowiu i kulturze fizycnej = Challenges of the 21st Century in the Sciences of Health and Physical Culture : międzynar. konf. nauk. (8 czerwca 2018). – Jelenia Góra, 2018. – S. 341–362.

 

2017:

1. Рибак О. Ю. Методичний посібник для виконання контрольної роботи з біомеханіки для студентів факультету ПК, ПП і ЗО [ Електронний ресурс ] / О.Ю. Рибак, Л. І. Рибак. – Львів : ЛДУФК, 2017. – Ч. 1 : Сучасні методики біомеханічного аналізу рухової діяльності людини. – 36 с. – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/8049

2. Вибрані лекції з біомеханіки : метод. посіб. для студентів ЛДУФК [Електронний ресурс] / розроб. : Олег Юрійович Рибак, Людмила Іванівна Рибак. – Львів : [Б. в.], 2017. – 131с. – Режим доступу:http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7696

3. Застосування графічних моделей трас спеціальних ділянок ралі для корекції швидкісних стенограм / Людмила Рибак, Олег Рибак, Олег Пришляк, Оксана Ільків, Ольга Кувалдіна // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук. конф. – Львів, 2017. – С. 63–67.

4. Універсальний пристрій оцінювання рівня психофізичних якостей водіїв УПОР 01-17: патент 120806 України : МПК G09B 9/02 / Атоян А.К., Лещук Г.М., Фельдман О.М., Юрченко Ю.І., Шредер М.О., Рибак О.Ю. – № 01915 ; заявл. 27.11.2017, Бюл. № 22.

 

2016:

1. Рибак О. Профілактика наслідків специфічних для автомобільного туризму навантажень на поперековий відділ хребта / Олег Рибак, Людмила Рибак, Олег Пришляк // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (12–13 травня 2016 р.). – Львів, 2016. – С. 339 – 343.

2. Пришляк О. Нейтралізація впливу електромагнітних полів на безпеку дорожнього руху та автомобільного спорту / Олег Пришляк, Олег Рибак // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : тези доп. ХІІ Міжнар. наук. конф. – Львів, 2016. – С. 89–91.

3. Моделювання тіла людини для аналізу механічних перевантажень в автомобільному спорті / Богдан Виноградський, Олег Рибак, Людмила Рибак, Олег Пришляк // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : тези доп. ХІІ Міжнар. наук. конф. – Львів, 2016. – С. 22 – 24.

4. Письмовий твір науково-практичного характеру «Методика оцінювання рівня розвитку професійно важливих психофізіологічних якостей водіїв : а. с. № 68133 / Рибак Олег Юрійович, Музика Федір Васильович, Пришляк Олег Омелянович, Рибак Людмила Іванівна. – Зареєст. 05.10.2016.

 

2015:

1. Рибак О. Шляхи зниження аварійності ралійних екіпажів [Електронний ресурс] / Олег Рибак, Богдан Виноградський, Людмила Рибак // Спортивна наука України. – 2015. – № 3(67). – С. 48 – 53. – Режим доступу :http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/335/324

2.
Рибак О., Чинники результативності змагальної діяльності ралійних екіпажів / Кувалдіна О., Рибак Л., Пітин М. // Спортивна наука України. – 2015. – № 6 (70). – С. 50 – 65 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/ article/view/181

3. Рибак О. Ю. Варіативність результатів спеціальних ділянок, як критерій успішності ралійного екіпажу в багатоетапних змаганнях / O. Ю. Рибак, О. В. Кувалдіна // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : [зб. наук. пр.] Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. − № 3 (31). – С. 253 – 258.

4. Кувалдіна О. Оцінювання реалізаційної ефективності технічної підготовленості пілотів-ралістів / Ольга Кувалдіна, Олег Рибак, Людмила Рибак // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2015. – № 2(20). – С. 36 – 43

5. Кувалдіна О. Обґрунтування параметрів посадки за кермом сучасного спортивного автомобіля / Ольга Кувалдіна, Володимир Мартин, Олег Рибак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 1. – С. 202 – 207.

6. Кувалдіна О. В. Вплив якості швидкісних стенограм на показники змагальної діяльності ралійних екіпажів / Кувалдіна О. В., Рибак Л. І., Рибак О. Ю. // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : матеріали ХІ Міжнар. наук. конф. – Харків, 2015. – С. 8 – 10.

7. Кувалдіна О. В. Підготовка ралійних екіпажів до багатоетапних змагань : навч.-метод. посіб. для тренерів, спортсменів і фахівців з автомобільного спорту / О. В. Кувалдіна, О. М. Лесько, О.Ю. Рибак. – Львів : Сполом, 2015. – 84 с.

8. Оцінка якості укладання й записування швидкісних стенограм ралійними екіпажами на різних етапах їх багаторічного спортивного удосконалення / Людмила Рибак, Олег Рибак, Федір Музика, Ольга Кувалдіна // Проблеми та перспективи розвитку спортивно-технічних і прикладних видів спорту та екстремальної діяльності : матеріали IIІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів, 2015. – С. 47 – 54.

9. Kuwaldina О. Bezpieczna pozycja za kierownicą samochodu osobowego / Olga Kuwaldina, Oleh Rybak // Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologocznych : materiały konf. VI Symp. (19–20 czerwca 2015 r.). – Wrocław, 2015. – S. 61–62.

 

2014:

1. Рибак О. Методика психо-фізіологічних обстежень спортсменів – представників спортивно-технічних та прикладних видів спорту / Олег Рибак // Проблеми та перспективи розвитку спортивно-технічних і прикладних видів спорту та екстремальної діяльності : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів, 2014. – С. 141 – 150.

2. Рибак О. Напрямки удосконалення безпеки змагальної діяльності в спортивно-технічних та прикладних видах спорту / Олег Рибак // Проблеми та перспективи розвитку спортивно-технічних і прикладних видів спорту та екстремальної діяльності : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів, 2014. – С. 52 – 63.

3. Банковський К. Підготовка фахівців-інструкторів для масових видів автомобільного спорту / Карл Банковський, Олег Рибак // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів, 2014. – С. 333 – 335.

4. Кувалдіна О. Підготовка кваліфікованих ралійних екіпажів до багатоетапних змагань / Ольга Кувалдіна, Олег Рибак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2014. – Вип. 18, т. 1. – С. 132 – 137.

5. Кувалдіна О. Моделювання стратегії безаварійної участі в автомобільних ралі [Електронний ресурс] / Ольга Кувалдіна, Олег Рибак // Спортивна наука України. – 2014. – № 1. – С. 30 – 34. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/210

6. Моделювання інерційних змагальних навантажень на тренажері-симуляторі спортивного автомобіля [Електронний ресурс] / Анатолій Лопатьєв, Людмила Рибак, Богдан Виноградський, Олег Рибак // Спортивна наука України. – 2014. – № 3. – С. 12 – 18. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/233

7. Improvement of rally crews pace notes training / Liudmyla Rybak, Evhen Prystupa, Oleh Rybak, Bogdan Vynogradskyi // Journal of Physical Education and Sport. – 2014. – Vol. 14, іs.2. – P. 198 – 204.

8. Градусов В. Еволюція робочої пози водіїв за кермом ралійних автомобілів / Володимир Градусов, Богдан Виноградський, Олег Рибак / Спортивна наука України : електронне видання. – 2014. – №6 (64). – С. 8–12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/181

9. Градусов В. Застосування екіпажами оперативних автомобілів універсальних швидкісних стенограм // Володимир Градусов, Олег Рибак, Богдан Виноградськаий, Федір Музика // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2014. – № 6. – С. 147 – 152.

2013:

1. Рибак О. Безпека змагальної діяльності в автомобільному спорті : монографія / Олег Рибак. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 419 с. – ISBN 978-966-2328-49-3.

2. Рибак О. Ю. Кінезіологія рухових якостей : метод. посіб. до виконання контрольних робіт з кінезіології : у 2 ч. / О. Ю. Рибак, Л. І. Рибак. – Л. : ЛДУФК, 2013. – Ч. 1. – 43 с.

3. Рибак О. Ю. Теоретико-методичні засади безпеки змагальної діяльності в автомобільному спорті : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Рибак Олег Юрійович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Л., 2013. – 40 с.

4. Рибак Л. Удосконалення інформаційної взаємодії в ралійних екіпажах на етапі спеціалізованої базової підготовки : навч.-метод. посіб. / Людмила Рибак, Олег Рибак. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 130 с. – ISBN 978-966-2328-53-0.

5. Рибак О. Ю. Теоретико-методичні засади безпеки змагальної діяльності в автомобільному спорті: дис. ... д-ра наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Рибак Олег Юрійович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів, 2013. – 503 с.

 

2012:

1. Рибак О. Багаторічне спортивне удосконалення спортсменів-автогонщиків до безпечної змагальної діяльності [Електронний ресурс] / Олег Рибак, Людмила Рибак // Спортивна наука України. – 2012. – № 6(50). – С. 40–55. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua.

2. Рибак О. Ю. Комплексна програма удосконалення безпеки змагальної діяльності в автомобільному спорті на 2012–2015 роки / Рибак О. Ю. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2012. – № 4. – С. 147 – 152.

3. Рибак О. Ю. Теоретико-методичні засади підготовки фахівців для автомобільного спорту у вищих навчальних закладах фізкультурного профілю / Рибак О. Ю. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2012. – № 7. – C. 41 – 47.

4. Рибак О. Ю. Теоретико-методичні засади підготовки фахівців для автомобільного спорту у вищих навчальних закладах фізкультурного профілю / Рибак О. Ю. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2012. – № 8. – C. 3 – 7.

5. Рибак Л. І. Застосування графічних моделей трас спеціальних ділянок ралі для корекції швидкісних стенограм / Рибак Л. І., Рибак О. Ю. // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : матеріали VІІІ Міжнар. наук. конф. – Х., 2012. – С. 3 – 5.

6. Рибак Л. І. Застосування графічних моделей трас спеціальних ділянок ралі для корекції швидкісних стенограм / Рибак Л. І., Рибак О. Ю. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2012. – № 3. – С. 41 – 45.

7. Прийма С. Б. Удосконалення інформаційної структури процесу технічної підготовки велосипедистів / Прийма С. Б., Рибак О. Ю., Шевчук А. М. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2012. – № 4. – С. 40 – 44.

8. Тренажер-симулятор для спеціальної стенограмної підготовки ралійних екіпажів : патент 74186 Україна : МПК G09B 9/02 / Рибак О. Ю., Рибак Л. І. – № 02398 ; заявл. 25.10.2012 ; опубл. 25.10.2012, Бюл. № 20.


2011:

1. Рибак О. Ю. Порівняльна кваліметрична оцінка організації і проведення етапів Кубка України з ралі 2010 року / Рибак О. Ю., Салюк О. П. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2011. – № 3. – С. 42 – 49.

2. Рибак О. Порівняльне кваліметричне оцінювання організації і проведення етапів чемпіонату України з ралі 2010 року / Олег Рибак, Юрій Байцар, Юрій Любіжанін // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 257 – 262.

3. Рибак Л. Вплив якості укладання й запису швидкісних стенограм на результати змагальної діяльності ралійних екіпажів / Людмила Рибак, Олег Рибак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 249 – 256.

4. Рибак О. Ю. Теоретико-методичні засади спеціальної стенограмної підготовкиралійних екіпажів в умовах штучного керуючого середовища / Рибак О. Ю., Рибак Л. І. // Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – С. 92–97.

5. Микіч М. С. Взаємозв’язок швидкісно-силової підготовленості легкоатлетів з біомеханічними параметрами техніки легкоатлетичних вправ / Микіч М. С., Рибак О. Ю., Чорненька Г. В. // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2011. – № 1. – С. 120 – 124.


2010:

1. Рибак О. План безпеки автомобільного змагання, як знакова модель організації безпеки глядачів / Рибак О. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. – № 6. – С. 9 – 16.

2. Кваліметрична оцінка етапів чемпіонату України з авторалі 2009 р. / Олег Рибак, Юрій Байцар, Юрій Любіжанін, Андрій Демічковський // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2010. – Вип. 14, т. 1. – С. 243 – 24.

3. Рибак О. Ю. План безпеки як модель системи безпеки змагання зі спортивно-прикладних і технічних видів спорту / Рибак О. Ю. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2010. – № 4. – С. 156 – 162.


2009:

1. Рибак О. Моделювання у навчально-тренувальному процесі фахівців для галузі фізичної культури / Олег Рибак // Теорія і методика фізичного виховання. – 2009. – № 6(56). – С. 45–50.

2. Рибак О. Моделювання у навчально-тренувальному процесі фахівців для галузі фізичної культури / Олег Рибак // Матеріали V електрон. Всеукр. наук.-метод. конф. – Х., 2009. – С. 40–43.

3. Рибак Л. І. Сучасні системи навігації в спорті / Л. І. Рибак, О. Ю. Рибак, В. А. Кувайсков // Здоровий спосію життя : зб. наук. ст. – Л., 2009. – Вип. 44. – С. 42–50.

4. Вибрані лекції з кінезіології : метод. посіб. / розроб. Олег Юрійович Рибак, Людмила Іванівна Рибак. – Ч. 1 : Біомеханічні аспекти рухових якостей. – Л., 2009. – 109 с.

5. Кваліметрична рейтингова оцінка якості організації та проведення етапів Кубка України з ралі-спринту 2008 р. / Олег Рибак, Юрій Байцар, Юрій Любіжанін, Юрій Рибак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2009. – Вип. 13, т. 1. – С. 255–262.


2008:

1. Рибак О. Кваліметрична оцінка автомобільних змагань – основа контролю та керування їх якістю / Олег Рибак // Теорія та методика фізичного виховання. – 2008. – № 7. – С. 7–11.

2. Рибак О. Модельні психофізіологічні характеристики автогонщиків / Олег Рибак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 285–290.

3. Гроза А. Техніко-тактична підготовка баскетболісток 13–15 років / Андрій Гроза, Ігор Романчук, Олег Рибак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 98–105.

4. Рихліцький В. Швидкісно-силова підготовка юних баскетболістів 12–13 років / Василь Рихліцький, Василь Ковцун, Олег Рибак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 291–297.

Методичний посібник до виконання контрольної роботи № 1 з кінезіології : для студ. ф-ту заоч. навчання і п5. іслядиплом. освіти / розроб. О. Ю. Рибак, Л. І. Рибак. – Л.  : [б. в.], 2008. – 21 с.


2007:

1. Рибак О. Ю. Класифікація спортивно-прикладних і технічних видів спорту за характером змагальної діяльності [Електронний ресурс] / Рибак О. Ю. // Спортивна наука України. – 2007. – № 2(11). – С. 26–35. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua.

2. Рибак О. Ю. Концептуальні засади рухової активності школярів / Рибак О. Ю., Любіжанін Ю.Г. // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2007. – Вип. 17. – С. 50–58.

3. Рибак О. Моделювання штучного керуючого середовища для тестування і навчання автогонщиків / Олег Рибак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр.з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 3. – С. 285–292.

4. Рибак О. Ю. Оптимізація рухової активності школярів, які займаються спортивно-технічними видами спорту / Рибак О. Ю. // Актуальні проблеми розвитку руху „Спорт для всіх”: досвід, досягнення, тенденції : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Т., 2007. – Т. 2. – С. 175–179.

5. Оцінка значущості компонентів техніко-тактичної підготовленості юних баскетболісток 13–15 років / А. Ю. Гроза, В. В. Рихліцький, В. І. Ковцун, О. Ю. Рибак // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних ігор : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2007. – С. 27–29.

6. Стан організаційного, програмно-нормативного і науково-методичного забезпечення автомобільного спорту, картингу та мотоциклетного спорту / Олег Рибак, Юрій Любіжанін, Орест Стефанишин, Юрій Ткач // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 5. – С. 322–332.


2006:

1. Рибак О. Ю. Еволюція швидкісних ралійних стенограм за останні двадцять років // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2006. – Вип. 11. – С. 56–61.

2. Рибак О. Удосконалення системи складання і читання швидкісних стенограм / Олег Рибак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2006. – Вип. 10, т. 2. – С. 363–376.

3. Рибак О. Підготовка кадрів для проведення спортивно-туристичних заходів з масових видів автомобільного спорту / Рибак О., Фещур Л. // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2006. – С. 189–192.

4. Рибак О. Ю. Досвід складання і читання швидкісних калійних стенограм майстра спорту України Віктора Шаповалові / Рибак О. Ю., Небесний А. І., Фещур Л. Я. // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2006. – Вип. 12. – С. 55–58.

5. Рибак О. Негативний вплив на хребет автогонщиків специфічних змагальних перевантажень та профілактика його травм методами фізичної реабілітації / О. Рибак, О. Тиравська, М. Яцинич // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2006. – Вип. 10, т. 4, кн. 2. – С. 103–110.

6. Методичний посібник до виконання контрольної роботи № 1 з біомеханіки спорту: для студ. ф-ту заоч. навчання і післядиплом. освіти / розроб. О. Ю. Рибак. – Л. : [б. в.], 2006. – 15 с.

7. Студентська наукова робота : підготовка, написання та захист курсової, кваліфікаційної, дипломної та магістерської роботи : метод. рекоменд. для виклад. і студ. ЛДІФК / [ уклад. О. Ю. Бубела, Ф. В. Музика, О. М. Вацеба, О. Ю. Рибак, М. В. Данилевич, В. І. Ковцун, К. Г. Петренко, Р. Л. Петрина, І. М. Ріпак, В. О. Бережанський, І. Р. Боднар, А. В. Передерій, А. О. Кухтій, А. І. Сениця, А. М. Окопний ]. – Л., 2006. – 56 с.


2005:

1. Рибак О. Запобігання перевантаженням на організм спортсмена в автомобільному спорті  / Олег Рибак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2005. – Вип. 9, т. 1. – С. 153–164.

2. Рибак О. Ю. Функціональна підготовка автогонщиків засобами аеробіки / Рибак О. Ю. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Х., 2005. – Вип. 8. – С. 144–147.

3. Рибак О. Ю. Загрози, спричинені неправильним способом життя / Рибак О. Ю., Рибак Л. І. // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2005. – Вип. 5. –– С. 59–61.

4. Рибак О. Ю. Здоровий спосіб життя – запорука високих результатів в автомобільному спорті / Рибак О. Ю., Рибак Л. І., Ткач Ю. П. // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2005. – Вип.5. – С. 62 – 64.


2004:

1. Рибак О. Біомеханічне обґрунтування правильної посади водія-автогонщика / Олег Рибак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2004. – Вип. 8, т. 1. – С. 441–445.

2. Мацянтовіч Є. Цивілізація і рухова активність : монографія / Єжи Мацянтовіч, Олег Рибак – Л., 2004. – 114 с.

3. Рибак О. Ю. Навчальна програма для національних шкіл початкової підготовки водіїв-автогонщиків (з додатками) : для студ. ЛДІФК спортивної спеціалізації «Автомобільний спорт» / Рибак О. Ю. – Л., 2004. – 74 с.


2003:

1. Лабораторний практикум з біомеханіки / П. О. Русіло, О. Ю. Рибак, М. П. Палюх, І. Я. Сапужак. – Л., 2003. – 127 с.

2. Пришляк О. Запобігання безпеки проходження автомобілями окремих діялнок шіидкісних трас з яскраво вираженим ЕМП техногенного походження / Пришляк О., Рибак О., Сопільник Л. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х. : ХДАДМ, 2003. – № 12. – С. 3–7.

3. Підготовка магістра за напрямом «Фізичне виховання і спорт» (0102) / [уклад. Ф. В. Музика, О. М. Вацеба, Ю. В. Петришин, В. М. Трач, О. Ю. Рибак, О. Ю. Сидорко, М. В. Данилевич, В. І. Ковцун, М. М. Линець, А. С. Вовканич,  В. М. Стефанишин, І. Р. Свістельник ]. – Л., 2003. – 48 с.

 

2002:

1. Рибак О. Ю. Конспект лекцій з біомеханіки : метод. посіб. для студентів ІФК / Рибак О. Ю. – Л. : ЛДІФК, 2002. – 77 с.

2. Рибак О. Ю. Конспект лекцій з кінезіології : метод. посіб. для студентів ІФК / Рибак О. Ю. – Л. : ЛДІФК, 2002. – 51 с.

3. Автомобілем – в Польщу: вирушаємо у подорож / Ю. Любіжанін, О. Рибак, О. Стефанишин, О. Улітін // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІІІ Міжрегіон. наук.-практ. конф. – Л., 2002. – С. 48–50.

4. Особливості підготовки автомобільної мандрівки до Польщі / Ю. Любіжанін, О. Рибак, О. Стефанишин, О. Улітін // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: матеріали ІІІ Міжрегіон. наук.-практ. конф. – Л., 2002. – С. 47–48.

5. Туристичні походи та орієнтування на місцевості як засіб відновлення здоров’я та працездатності людини / Ю. Байцар, М. Нагорнюк, О. Улітін, О. Рибак // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІІІ Міжрегіон. наук.-практ. конф. – Л., 2002. – С. 43.

6. Rybak O. Udoskonalenie aktywnego bezpieczenstwa zawodow, jako czynnik dalszego rozwoju sportu samochodowego // Wychowanie fizyczne i sport : кwartalnik. – Warszawa, 2002. – T. 46, сz. 1. – S. 231.


2001:

1. Ергономічна посадка водія – запорука здорової та безаварійної їзди / Ю. Г. Любіжанін, О. Ю. Рибак, О. М. Стефанишин, О. С. Улітін // Роль фізичної культури і спорту в здоровому способі життя : зб. тез V Всеукр. наук.-прак. конф. – Л., 2001. – С. 50–51.

2. Шляхи підвищення якості підготовки фахівців / Ю. І. Байцар, О. М. Стефанишин, М. П. Нагорнюк, О. Ю. Рибак // Роль фізичної культури і спорту в здоровому способі життя : зб. тез V Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2001. – С. 6–7.


1999:

1. Рибак О. Ю. Зимовий рейд у Польщі / Рибак О. Ю. // Автосвіт. – 1999. – № 49(29). – С. 10–11.

2. Рибак О. Ю. Кубок Незалежності / Рибак О. Ю. // Автосвіт. – 1999. – № 9 (34). – С. 29.

3. Рибак О. Ю. Скайд-вест ралі’99 / Рибак О. Ю. // Автосвіт. – 1999. – № 10/11 (35/36). – С. 33–34.


1998:

1. Рибак О. Ю. Конспект вибраних лекцій з біомеханіки спорту : метод. вказівки для студентів ІФК / Рибак О. Ю. – Л. : [б. в.], 1998. – 119 с.


1997:

1. Рибак О. Ю. Автоспорт – фахово / Рибак О. Ю. // Світ авто. – 1997. – № 4(6). – С. 4.

2. Рибак О. Ю. Готуємося до спортивного сезону / Рибак О. Ю. // Світ авто. – 1997. – № 4(6). – С. 4.

3. Рибак О. Ю. Криворізька „Балка Томашова” приймає фаворитів / Рибак О. Ю. // Світ авто. – 1997. – № 6(8). – С. 3.

4. Рибак О. Ю. Біомеханічний аналіз фізичних вправ за матеріалами кіно-відео-зйомки : метод. вказівки до виконання контрольної роботи з біомеханіки для студентів ФЗН ЛДІФК / Рибак О. Ю., Сапужак І. Я. – Л. : [б. в.], 1997. – 21 с.

5. Рибак О. Ю. Сучасні методики біомеханічного аналізу рухових дій : метод. вказівки до виконання контрольної роботи з біомеханіки для студ. ІФК / Рибак О. Ю., Сапужак І. Я. – Л. : ЛДІФК, 1997. – 25 с., іл.

6. Рибак О. Ю. Система безпеки автомобільних змагань / Рибак О. Ю., Сапужак І. Я. // Фізична культура, спорт та здоров’я : зб. наук. робіт Всеукр. наук.-практ. конф. – Х., 1997. – С. 175–177.

7. Рибак О. Ю. Використання психофізіологічних показників для спортивного та професійного відбору студентів / Рибак О. Ю., Рибак Л. І., Сапужак І. Я. // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 1997. – С. 61–62.

8. Рибак О. Система психофізіологічних обстежень автогонщиків / Олег Рибак, Ігор Сапужак // Індивідуальні психофізіологічні особливості людини і професійна діяльність : матеріали ІІ наук. конф. – К. ; Черкаси, 1997. – С. 110.


1996:

1. Рибак О. Автокрос: шоу продовжуватиметься / Олег Рибак // Світ авто. – 1996. − № 1. – С. 3.

2. Рибак О. Давайте порахуємо шанси / Олег Рибак // Світ авто. – 1996. – № 2. – С. 5.

3. Рибак О. Документи та як їх отримати / Олег Рибак // Світ авто. – 1996. – № 2. – С. 7.

4. Рибак О. Крос на узбережжі / Олег Рибак // Світ авто. – 1996. – № 2. – С. 4.

5. Рибак О. Курйозні перегони / Олег Рибак // Світ авто. – 1996. – № 1. – С. 11.

6. Рибак О. ,,Куяльник – 96”: не все так сталося, як гадалося / Олег Рибак // Світ авто. – 1996. – № 1. – С. 3.

7. Рибак О. Прекрасна половина автоспорту / Олег Рибак // Світ авто. – 1996. – № 1. – С. 11.

8. Рибак О. Стратегія командної боротьби / Олег Рибак // Світ авто. – 1996. – № 0. – С. 6.

9. Рибак О. Теорія і практика / Олег Рибак // Світ авто. – 1996. – № 0. – С. 6.

10. Рибак О. ,,Чайка” в польоті / Олег Рибак // Світ авто. – 1996. – № 0. – С. 3.

11. Рибак О. Чемпіони майбутнього / Олег Рибак // Світ авто. – 1996. – № 1. – С. 9.


1995:

1. Рибак О. Ю. Вдосконалення проходження ралійними екіпажами спеціальних відрізків за швидкісною стенограмою / О. Ю. Рибак, Н. Р. Олексюк // Фізична культура та спорт – важливий фактор виховання особистості та зміцнення здоров’я населення : тези звітної наук.-практ. конф. викладачів ЛДІФК за 1994. – Л., 1995. – С. 41– 42.

1. Матвіїв В. І. Використання комп’ютерної техніки при підготовці спортсменів та організації змагань з авторалі / В. І. Матвіїв, О. Ю. Рибак // Фізична культура та спорт – важливий фактор виховання особистості та зміцнення здоров’я населення : тези звітної наук.-практ. конф. викладачів ЛДІФК за 1994. – Л., 1995. – С. 40– 41.1990:

2. Эргономика горнолыжного буксировочного устройства / И. Ф. Заневский, А. С. Лавитский, О. Ю. Рыбак, Н. Н. Сагайдаковский // Перспективы развития эргометрической биомеханики : труды IV Всесоюз. школы-семинара. – М., 1990. – С. 152–153.

3. Рибак О. Чемпіони майбутнього. Документи та як їх отримати / Олег Рибак // Світ авто. – 1996. – № 2. – С. 7.

4. Біомеханічні характеристики фізичних і спортивних вправ : метод. вказівки з біомеханіки спорту для студ. фіз. культ. – Л. : ЛДІФК, 1995. – 88 с.


1992:

1. Біомеханічний аналіз фізичної вправи по матеріалах кінозйомки : метод. вказівки до викон. контр. роботи з біомеханіки для студ. ФЗН ЛДІФК. – Л., 1992. – 23 с.


1991:

1. Рыбак О. Ю. Педагогические средства оптимизации инерционных процессов в технике педалирования при специальной подготовке велосипедистов высокой квалификации : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 ,,Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры” / Рыбак Олег Юрьевич ; КГИФК. – К., 1991. – 25 с.

2. Рыбак О. Ю. Педагогические средства оптимизации инерционных процессов в технике педалирования при специальной подготовке велосипедистов высокой квалификации: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Рыбак Олег Юрьевич. – К., 1991. – 201 с.

3. Конспект вибраних лекцій з біомеханіки для студентів ЗФП та ФЗН ЛДІФК / уклад. Олег Рибак. – Л. : ЛДІФК, 1991. – 38 с.


1989:

1. Рыбак О. Ю. Средства педагогической коррекции биомеханической структуры / О. Ю. Рыбак // Управление биомеханическими системами в спорте : тез. докл. респуб. науч.-практ. конф. – К., 1989. – С. 58–63.

2. Рыбак О. Ю. Управление специальной технической подготовкой велосипедистов : отчет о НИР (промеж.) : № ГР 0186.0076693. – Львов, 1989. –С. 40–60.

3. Джафаров М. А. Использование звуковой индикации биомеханических параметров в человеко-машинных системах : депонированная рукопись ГРНТБ УкрНИИНТИ № 6972.2 / М. А. Джафаров, О. Ю. Рыбак. – Львов, 1989.

4. Джафаров М. А. Биомеханический контроль техники педалирования в условиях УТС велосипедистов / М. А. Джафаров, О. Ю. Рыбак, А. А. Карпутенко // Биомеханика спорта : тез. докл. VI Всесоюз. науч. конф. – Чернигов, 1989. – С. 54–55.

5. Пути повышения эффективности бросков сверху у гандболистов / В. К. Литовцев, Й. П. Бедрий, Е. Б. Окуп, О. Ю. Рыбак // Роль физической культуры в формировании личности студента : тез. докл. Всесоюз. науч.-практ.конф. – Львов, 1989. – С. 37–39.


1988:

1. Рыбак О. Ю. Биомеханические средства для педагогического контроля техники велосипедистов-шоссейников высокого класса / О. Ю. Рыбак // Биомеханика и спорт : тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. конф. – Смоленск, 1988. – С. 71.

2. Рыбак О. Ю. Оптимизация информационных взаимодействий ,,тренажер-спортсмен” в человеко-машинных системах : отчет о НИР / О. Ю. Рыбак. – К., 1988.

3. Рыбак О. Ю. Использование звуковой индикации биомеханических параметров в человеко-машинных системах : депонированная рукопись ГРНТБ УкрНИИНТИ № 6972.2 / О. Ю. Рыбак, М. А. Джафаров. – Л., 1988. – С. 125– 127.

4. Рыбак О. Ю. Создание тренажеров для развития двигательных качеств / О. Ю. Рыбак, М. А. Джафаров, И. Ф. Заневский // Электроника и спорт – IX : тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. конф. – Таллин, 1988. – С. 97.


1987:

1. Рыбак О. Ю. Биомеханическое обоснование тренажера для велосипедов : отчет о НИР (промеж.) : № ГР 186.0076693 / Рыбак О. Ю. – Львов, 1987. – С. 100–101.

2. Рыбак О. Ю. Проблемы оптимизации информационных взаимодействий при разработке ТСО в спорте / О. Ю. Рыбак, Л. И. Рыбак, Г. Д. Галайтатый // Физическая культура и спорт в формировании социалистического образа жизни студентов : тез. докл. IV Всесоюз. науч. конф. – Львов : ЛОЛПИ, 1987. – С. 211.

3. Джафаров М. А. О критериях и способах оценки технической подготовки велосипедистов / М. А. Джафаров, О. Ю. Рыбак // Развитие выносливости в циклических видах спорта : тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. конф. – М., 1987. – С. 139– 140.

4. Джафаров М. А. Рациональность движений в голеностопных суставах велосипедиста при педалировании / М. А. Джафаров, О. Ю. Рыбак // Проблемы биомеханики в спорте : тез. докл. науч.-практ. конф. – М., 1987. – С. 38– 39.

5. Джафаров М. А. Содержание специальной технической подготовки юных велосипедистов в годичном цикле тренировки / М. А. Джафаров, О. Ю. Рыбак // Построение тренировки по годам обучения в спортивных школах (циклические виды спорта) : тез. докл. XI Всесоюз. науч.-практ. конф. – М., 1987. – С. 91.

6. Литовцев В. К. Пути повышения эффективности атакующих действий в гандболе / В. К. Литовцев, О. Ю. Рыбак // Физическая культура и спорт в формировании социалистического образа жизни студентов : тез. докл. IV Всесоюз. науч. конф. – Львов : ЛОЛПИ, 1987. – С. 201.

7. Анатомо-биохимическое обоснование разрабатываемых тренажеров / И. Ф. Заневский, Ж. И. Бабаева, С. Д. Волжанин, А. Л. Васильчук, О. Ю. Рыбак, И. Н. Лапычак / рук. М. А. Джафаров : отчет о НИР (промеж.), № ГР 0186.0076693; инд. № 0288005947. – Львов, 1987. – 136 с.

8. Комплекс аппаратуры для тестирования и обучения техники педалирования в естественных условиях движения / О. Ю. Рыбак [и др.] // Передовой технический опыт и рационализация в физической культуре и спорте : экспресс-информация. – М., 1987. – Вып. 1(25). – С. 5.

9. Применение автоматизированной системы управления спортивно-техническим обучением и двигательным совершенствованием велосипедистов / О. Ю. Рыбак, М. М. Мизеров, А. А. Прохоров, Л. И. Рыбак // Проблемы биомеханики в спорте : тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. конф. – М., 1987. – С. 139–140.


1986:

1. Рыбак О. Ю. Анализ известных конструкций тренажеров для специальной технической подготовки велосипедистов : отчет о НИР / О. Ю. Рыбак. – Львов, 1986.

2. Рыбак О. Ю. Комплексный тренажер для тестирования и обучения велосипедистов / О. Ю. Рыбак // Велосипедный спорт : ежегод. – М., 1986. – С. 16– 19.

3. Джафаров М. А. Применение комплексного тренажера в годичной подготовке высококвалифицированных велосипедистов / М. А. Джафаров, О. Ю. Рыбак // Научные основы управления подготовкой высококвалифицированных спортсменов и спорт. резервов : тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. конф. – Таллин, 1986. – С. 208.

4. Велотренажер со зрительной обратной связью. Передовой технический опыт и рационализация в физической культуре и спорте / Р. Н. Филь, О. Ю. Рыбак, В. В. Новик [и др.] // Экспресс-информация. – М., 1986. – Вып. 7. – С. 16.

5. Комплекс аппаратуры для тестирования и обучения технике педалирования в естественных условиях / С. Г. Блак, М. М. Мизеров, Д. Д. Прохоров, О. Ю. Рыбак // Велосипедный спорт : ежегод. – М., 1986. – С. 26– 30.

6. Устройство для зрительного контроля за величиной усилий, прилагаемых к педалям велосипеда. Передовой технический опыт и рационализация в физической культуре и спорте / С. Г. Блак, О. Ю. Рыбак, Ю. В. Саввин [и др.] // Экспресс-информация. – М., 1986. – Вып. 7. – С. 7.

7. Комплексный тренажер для тестирования и обучения велосипедистов / Рыбак О. Ю., Блак С. Г., Мизеров М. М., Музис В. П., Прохоров А. А. // Велосипедный спорт : ежегодник. – М., 1986. – С. 16 – 19.

1985:

1. Велотренажер со зрительной обратной связью / О. Ю. Рыбак, Р. Н. Филь, В. В. Новик, В. П. Музис // Техника и спорт – IV : тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. конф. − М., 1985. – С. 72– 73.

2. Устройство для зрительного контроля за величиной прилагаемых к педалям велосипеда усилий / О. Ю. Рыбак, С. Г. Блак, Ю. В. Саввин, Р. Н. Филь // Техника и спорт – IV : тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. конф. М., 1985. – С. 67– 69.


1984:

1. Рыбак О. Применение экспресс-информации в обучении технике педалирования / О. Рыбак, В. Музис // Актуальные проблемы физической культуры и спорта : тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. конф. – Рига, 1984. – С. 72– 73.


1983:

1. Рыбак О. Ю. Новый метод регистрации усилий на цепи велосипеда / О. Ю. Рыбак // Электроника и спорт – VII : тез. докл. науч.-практ. конф. – Тула, 1983. – С. 54.

2. Рыбак О. Ю. Особенности конструкции и приближенный расчет осевых резино-металлических шарниров : отчет о НИР / О. Ю. Рыбак. – Львов, 1983.

3. Рыбак О. Ю. Перспективы совершенствования трансмиссии велосипеда : отчет о НИР / О. Ю. Рыбак. – Львов, 1983.

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ