РИМАР ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

2019:

1. Ханікянц О. В. Фізична підготовленість дівчат 15–16 років (на прикладі студенток коледжу 1 року навчання) / Ханікянц О. В., Соломонко А. О., Римар О. В. // Вісник Національного університету "Чернігівський колегіум" ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки : [зб. наук. пр.]. – Чернігів, 2019. – С. 302–308.

2. Взаємодія школи та сім'ї у фізичному вихованні учнів першого класу / Олена Боднарчук, Ольга Римар, Алла Соловей, Галина Маланчук // Фізична активність і якість життя людини : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (11–13 червня). – Луцьк, 2019. – С. 43.

3. Особливості застосування варіативної складової модульної навчальної програми з фізичної культури у міській і сільській місцевостіі / Наталія Сороколіт, Ольга Римар, Алла Соловей, Ігор Лапичак // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – 2019. – Вип. 31. – С. 153–159.

4. Удосконалення координаційних здібностей учнів старших класів засобами боксу / Іван Новокшонов, Алла Соловей, Марта Ярошик, Ольга Римар // Вісник Прикарпатського університету. Серія : Фізична культура. –  2019. – Вип. 33. – С. 67–73.

5. Фізична культура і спосіб життя молодших школярів / Олена Боднарчук, Ольга Римар, Роман Петрина, Галина Маланчук // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – 2019. – Вип. 31. – С. 14–20.

 

2018:

 

1. Завидівська Н. Н. Формування інтелектуального здоров’я молодших школярів на уроках фізичної культури / Завидівська Н. Н., Римар О. В. // Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2018. – Вип. 154, т. 2.  – С. 111–116.

2. Соловей А. В. Готовність до впровадження інклюзивної освіти в процес фізичного виховання загальноосвітніх шкіл м. Львова / Соловей А. В., Римар О. В.  // Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту : матеріали ХІ Міжнар. наук. конф. пам’яті А. М. Лапутіна. – Чернігів, 2018. – С. 80–82.

3. Соловей А. Готовність учнів середнього шкільного віку до організації активного відпочинку в зимовий період / Алла Соловей, Ольга Римар // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (10–11 травня 2018 року, м. Львів). – Львів, 2018. – С. 57–60.

4. Соловей А. Залучення учнів середнього шкільного віку до рухової активності в зимовий період / Алла Соловей, Ольга Римар// Молода спортивна наука України : зб. тез доп. / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2018. – Вип. 22, т. 2. – С.  54–55.

5. Соловей А. В. Стан проблеми формування інтелектуального здоров’я молодших школярів засобами фізичного виховання  / Соловей А. В.,  Римар О. В. // Інноваційні підходи до формування професійних компетентностей фахівців з фізичної культури, спорту і фізичної терапії та ерготерапії : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. – Чернівці, 2018. – С. 206–208.

6. Сороколіт Н. С. Становлення шкільного фізичного виховання в Україні в період незалежності / Н. С. Сороколіт, О. В. Римар, А. В. Соловей  // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2018. – № 2. – С. 135–139. (IndexCopernicus)

7. Форми рухової активності дітей шкільного віку на відкритих спортивних майданчиках м. Львова / А. Б. Мандюк, М. Я. Ярошик, О. В. Римар, Г. Г. Маланчук // Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2018. – Вип. 152, т. 2. – С. 106–110.

8. The interaction of school and family in physical education of first grade students / Olena Bodnarchuk, Olga Rymar, Alla Solovey, Halyna Malanchuk // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, suppl. is. 2. –                   P.  1092–1098. (Scopus)

 

2017:

1. Соловей А. Засоби атлетизму в фізкультурно–оздоровчих заняттях з студентами вищих навчальних закладів / Соловей А., Римар О. // Фізична культура і спорт: досвід та перспективи : матеріали Міжнар. наук.–практ. конф. (6–7 квітня 2017 р.). – Чернівці, 2017. – С. 89–91.

2. Соловей А. В. Порівняння рухової активності дітей 13–15 років України та Польщі / А. В. Соловей, О. В. Римар, М. Я. Ярошик // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2017. – Вип. 5К(86)17. – С. 312 – 315. (ВАК)

3. Сучасний стан та особливості рухової активності підлітків України і Польщі / Алла Соловей, Ольга Римар, Марта Ярошик, Наталя Сороколіт // Фізична активність і якість життя людини : зб. тез доп. І Міжнар. наук.-практ. конф. (14–16 червня). – Луцьк, 2017. – С. 16–17.

4. The paradigm of health maintenance at higher education institutions as an important component of human development in terms of modernity / Olga I. Zavydivska, Nataliia N. Zavydivska, Olena V. Khanikiants, Olga V. Rymar // Journal of Physical Education and Sport. – 2017. – Vol. 17, suppl. is. 1. – P. 60–65. (Scopus)

5. The current state and the peculiarities of physical activity of teenagers in Ukraine and Poland / Alla Solovei, Olha Rymar, Marta Yaroshyk, Nataliya Sorokolit // Physical Education, Sports and Health in Modern Society : Collected Research Papers of LesyaUkrainka Eastern Europian National University / compiled by A.V. Tsos, S.J. Indyka. – Lutsk, 2017. – №1(37). – Р. 91–96.

 

2016:

Сороколіт Н. Розвиток гнучкості учнів 5-9 класів в умовах модульної навчальної програми / Наталія Сороколіт, Ольга Римар, Алла Соловей // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2016. – Вип. 20, т. 1/2. – С. 320 – 324. (IndexCopernicus)

Health complaints and well-being complaints among secondary school children / Ivanna Bodnar, Yurii Petryshyn, Alla Solovei, Olga Rymar, Igor Lapychak, Ulyana Shevtsiv, Mariana Ripak, Marta Yaroshyk, Natalya Sorokolit // Journal of physical education and sport. – 2016. – Vol. 16, is. 3. – P. 905 – 909. (Scopus)

2015:
Римар О. Динаміка ціннісних орієнтирів у вищій школі / Ольга Римар, Алла Соловей // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 2. – С. 221 – 225.

Завидівська Н. Особливості вдосконалення системи фізичного виховання студентів у контексті нового закону про вищу освіту / Наталія Завидівська, Ольга Римар // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]/– Київ, 2015. – Вип. 11 (66)15. – С. 120 – 126.

2014:
Мишолівська Н. Засоби аеробіки у фізичному вихованні дітей молодшого шкільного віку / Наталія Мишолівська, Ольга Римар // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Л., 2014. – С. 78 – 80.

Римар О. Мотиваційно-ціннісне ставлення до фізкультурно-оздоровчих занять студентів вищих навчальних закладів / Ольга Римар, Алла Соловей // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Л., 2014. – С. 118 – 120.

2013:
Римар О. Оцінювання рівня фізичної підготовленості учнів старших класів / Ольга Римар, Алла Соловей // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 181 – 186.


2012:
Соловей А. Визначення особливостей мотивації до занять фізичними вправами студентів вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації / Алла Соловей, Ольга Римар // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 2. – С. 194 – 198.


2011:
Римар О. Фізична культура в ієрархії цінностей сучасного студента / Ольга Римар, Орест Куценко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 2. – С. 211 – 216.


2009:
Петришин Ю. Особливості проявів рівня фізичної підготовленості учнів загальноосвітніх шкіл м. Львова / Юрій Петришин, Петро Дацків, Ольга Римар // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2009. – Вип. 13, т. 2. – С. 127–132.


2008:
Соловей А. Історичні аспекти розвитку тенісу на Львівщині / Алла Соловей, Ольга Римар // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 336-339.


2006:
Мілова Ю. Специфіка розвитку фізичної культури і спорту інвалідів в різних регіонах України / Мілова Ю., Римар О. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2006. – № 3. – С. 63–66.


2005:
Римар О.В. Специфіка зародження і розвитку фізкультурно-спортивної роботи серед неповносправних у Львівській області / Римар О. В. // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Суми, 2005. – С. 234–237.


2003:
Римар О. Історичні аспекти організації та функціонування товариств для неповносправних в Україні / О. Римар // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х. : ХДАДМ, 2003. – № 15. – С. 96–101.


2002:
Римар О. В. Історико-соціальні аспекти розвитку параолімпійського руху в Україні : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт” / Римар Ольга Василівна ; ЛДІФК. – Л., 2002. – 19 с.

Римар О. В. Особливості діяльності Міжнародного параолімпійського комітету / Римар О. В. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х. : ХДАДМ, 2002. – № 4. – С. 47–51.

Римар О. Організаційні засади розвитку інвалідного спорту в Україні / Ольга Римар // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2002. – Вип. 6, т. 1. – С. 114–119.

Римар О. В. Сучасні аспекти організації параолімпійського руху в Україні / Римар О. В. // Теорія і практика фізичного виховання. – 2002. – № 1. – С. 58–63.

2001:
Римар О. Спорт неповносправних: історія та сучасність / О. Римар. – Л., 2001. – 56 с.

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ