РУДЕНКО РОМАННА ЄВГЕНІВНА

2019:

1. Руденко Р.  Принципи формування особистісно орієнтованих програм фізичної реабілітації спортсменів з інвалідністю / Руденко Р., Губик А. //  Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2019. – Вип. 4(112)19. – С. 135–138. (ВАК, Index Copernicus)

2. Руденко Р. Є. Значення процедури з масажу у фізичній терапії жінок з спланхноптозом / Романна Руденко, Андрій Соломонко //  Актуальні проблеми сучасного масажу : зб. наук. пр. X наук.-практ. міжнар. конф. – Харків, 2019. – С. 74–78.

3. Руденко Р. Є. Масаж у фізичній терапії осіб з неврозами / Романна Руденко, Андрій Соломонко //  Актуальні проблеми сучасного масажу : зб. наук. пр. X наук.-практ. міжнар. конф. – Харків, 2019. – С. 70–77.

 

2018:

1. Руденко Р. Вплив засобів фізичної реабілітації на показники функціонального стану систем організму спортсменів з порушенням функції зорового аналізатора / Руденко Р.,  Магльований А. // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2018. – Вип. 7(101). – С. 84–88. (ВАК)

2. Руденко Р. Динаміка показників систем організму під впливом засобів фізичної реабілітації спортсменів після травм, захворювань спинного мозку та наслідками поліомієліту / Руденко Р., Магльований А. //  Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2018. – №8(102). – С. 64–67. (ВАК)

3. Руденко Р. Значення занять з плавання у фізичній реабілітації спортсменів з інвалідністю / Руденко Р. // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2018. – № 3. – С. 158–162. (ВАК,IndexCopernicus)

4. Руденко Р. Є. Масаж як засіб фізичної реабілітації дітей з порушенням функції зорового аналізатора / Руденко Р. Є., Мисечко Б. І. // Актуальні питання сучасного масажу : ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. : зб. ст. – Харків, 2018. – С. 55–59.

5. Руденко Р.  Навчальна програма з масажу як складова підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту / Романна Руденко // Освіта і здоров’я підростаючого покоління : матеріали міжнар. симп. : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2018. – Вип. 2. – С. 118–121.

6. Руденко Р. Оптимізація процесу фізичної реабілітації спортсменів з інвалідністю засобами масажу / Руденко Р., Магльований А.  //  Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2018. – Вип. 4(98). – С. 138–141.

7. Руденко Р. Є. Оцінка якості життя спортсменів з інвалідністю /                   Руденко Р. Є. // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2018. – Вип. 5(99). – С. 147–150.

8. Руденко Р. Структурована модель особистісно-орієнтованих програм фізичної реабілітації спортсменів з інвалідністю / Руденко Р., Магльований А., Кунинець О. // Сучасні досягнення спортивної медицини, фізичної реабілітації, фізичного виховання та валеології  : матеріали  XIX Міжнар. наук.- практ. конф. – Одеса, 2018. – С. 177–119. 

 

2017:

1. Руденко Р. Корекційний масаж для спортсменів з інвалідністю з наслідками церебрального паралічу / Романна Руденко, Ганна Міщишина // Актуальні проблеми сучасного масажу : матеріали VIII Міжнар. наук.–практ. конф. – Харків, 2017. – С. 93–97.

2. Руденко Р. Самомасаж для жінок 30-34 років під час занять оздоровчим фітнесом / Романна Руденко, Вікторія Зінько // Актуальні проблеми сучасного масажу : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. – Харків, 2017. – С. 90–93.

3. Prystypa T. Impact of athletic recovery parameters of hemodynamics in disabled powerlifters with cerebral palsy // Tatiana Prystypa, Tadeuaz Stefaniak, Romana Rudenko // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2017. – № 3. – С. 131–138. (Web of Science Core Collection, Index Copernicus, Ринц)

4. Analysis of biochemical indicators of disabled athletes in dynamics of physical therapy programs / Rudenko Romanna, Irina Hlozhyk, Oksana Guzii, Tetiana Prystupa // Journal of Physical Education and Sport. – 2017. – Vol. 17, suppl. is. 4. – P. 2148–2151. (Scopus)

5. Письмовий твір науково-практичного характеру «Засоби та методи корекційного масажу для спортсменів-інвалідів» : а. с. № 69575 / Руденко Романна Євгенівна. – Зареєст. 03.01.2017.

 

2016:

Руденко Р. Є. Засоби відновлення у тренувальному процесі кваліфікованих гімнасток / Рулденко Р. Є. // Теоретико-методологічні, медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті : метод. посіб. – Львів : Сполом, 2016. – 180 с.

Руденко Р.Є. Напрями розвитку масажу в Україні / Романна Руденко, Олена Кольцова // Актуальні проблеми сучасного масажу : зб. наук. пр. VII Міжнар. наук.-практ. конф. ХДАФК. – Харків, 2016. – С. 71 – 75.

Теоретико-методологічні, медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті : метод. посіб. / О. Плахотнюк, І. Аксьонова, Л. Андрощук, Р. Руденко [та ін.]. – Львів : Сполом, 2016. – 180 с.

Rudenko R. Massage for athletes with disabilities / R. Rudenko, A. Mahlovanyy, V. Mukhin / American Journal of Science and Technologies. – 2016. – Р. 699–705. (ISSN: 0002-959X).

2015:
Руденко Р. Алгоритмізація процесу фізичної реабілітації спортсменів-інвалідів / Романна Руденко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 3. – С. 142 – 146.

Руденко Р. Организация процесса физической реабилитации спортсменов-инвалидов / Романна Руденко // Оздоровительная физическая культура молодежи: актуальные проблемы и перспективы : материалы II Междунар. науч.-практ. конф. – Минск, 2015. – С.113 – 117.

Руденко Р. Дослідження факторів, що визначають доцільність фізичної реабілітації спортсменів-інвалідів / Романна Руденко // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2015. – Вип. 19, т. 2. – С. 659 – 663.

Руденко Р. Є. Формування здоров’язбережувальних компетенцій у фізичній реабілітації спортсменів з неповносправністю / Р. Є. Руденко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2015. – Вип. 129, т. 1. – С. 248 – 252.

Shyyan O. Cooperation for Health Promotion (Ukrainian experience) / Olena Shyyan, Yuriy Nakonechnyj, Romanna Rudenko // Modern World: Politics, Economy, Culture, History, Technology, Science and Education. – Ottawa, 2015. – Р. 325 – 331.

Rudenko R. Physical rehabilitation and thermoregulatory processes in athletes with disabilities // R. Rudenko, A. Mahlovanyy, O. Shuyan, T. Prystupa / Journal of Physical Education and Sport. – 2015. − Vol. 15, is. 4. – Р. 730−735.Scopus)

2014:
Руденко Р. Є. Деякі аспекти концепції фізичної реабілітації спортсменів з обмеженими фізичними можливостями / Р. Є. Руденко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт : зб. наук. пр. – Чернігів, 2014. – Вип. 118, т. 1. – С. 331 – 315.

Руденко Р. Деякі показники біохімічного контролю і фізична реабілітація спортсменів з обмеженими фізичними можливостями / Романна Руденко // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – К., 2014. – Вип. 3(45)14. – С. 335 – 340.

Руденко Р. Коррекционный массаж для спортсменов с ограниченными физическими возможностями / Романна Руденко // Молодая спортивная наука Беларуси : материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Минск, 2014. – С. 79 – 80.

Руденко Р. Корекційна спрямованість засобів фізичної реабілітації спортсменів-інвалідів / Романна Руденко // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2014. – Вип. 17. – С. 709 – 714.

Руденко Р. Рівень деяких біоелементів крові та фізична реабілітація спортсменів з обмеженими фізичними можливостями / Романна Руденко, Володимир Трач, Володимир Мухін // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2014. – Вип.18, т.3. – С. 171 – 176.

Руденко Р. Специфіка програми фізичної реабілітації спортсменів з обмеженими можливостями в рамках нозологічної групи / Романна Руденко // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2014. – Вип. 18. – С. 333 – 357.

Rudenko R. Estimation of the efficiency of physical therapy for disabled athletes in Ukrainian end overseas publications / Pomanna Rudenko // Life and movement. – 2014. – № 1/2. – P. 3 – 11.

2013:
Руденко Р. Вестибулоадаптаційна терапія після оперативного втручання з приводу отосклерозу / Романна Руденко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 3. – С. 196 – 200.

Руденко Р. Є. Дисципліна «Масаж» у процесі формування майбутнього фахівця з фізичного виховання та спорту [Текст] / Р. Є. Руденко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2013. – Вип. 112., т. 2. – С. 242 – 244.

Руденко Р. Корекція слухової здатності, статичної координації хворих отосклерозом засобами фізичної реабілітації / Романна Руденко // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2013. – Вип. 15. – С. 491 – 495.

Руденко Р. Є. Масаж : навч. посіб. / Романна Руденко. – Л. :  МультиАрт, 2013. – 304 с. – ISBN 978-966-2328-51-6.

Руденко Р. Є. Методологічні особливості застосування масажу для неповносправних спортсменів / Романна Руденко // Людина, спорт і здоров’я – 2013 : матеріали з’їзду фахівців із спортивної медицини та лікувальної фізкультури. – К., 2013. – С. 229 –231.

Руденко Р. Є. Особливості професійної орієнтації учнів спеціалізованих навчальних закладів на етапі початкової підготовки / Руденко Р. Є. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2013. – Вип. 107, т. 1. – С. 288 – 290.

Rudenko R. Improvement of the massage curriculum for the future physical therapists / Romanna Rudenko // Proceedings of the 4th EMUNI Higher Education & Research Conference : Brdo pri Kranju. – Slovenia, 2013. – S 47–52.


2012:
Руденко Р. Ефективність впливу відновного масажу на спеціальну працездатність кваліфікованих важкоатлетів / Романна Руденко // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2012. – Вип. 14. – С. 362 – 367.

Руденко Р. Сучасні погляди на фізіологічний вплив та методику спортивно-корекційного масажу для спортсменів-інвалідів / Романна Руденко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 3. – С. 183 – 186.

Руденко Р. Теоретичний аналіз змісту підготовки фахівців фізичної реабілітації із навчальної дисципліни «Масаж» / Романна Руденко // Спортивна медицина, лікувальна фізкультура та валеологія – 2012 : матеріали XVI Міжнар. наук.-практ. конф. – О., 2012. – С. 135 – 136.

Шуліга О. І. Результати аналізу засобів відновлення спортсменів у спортивній гімнастиці / Шуліга О. І., Сосіна В. Ю., Руденко Р. Є. // Фізична культура, спорт та здоров’я : матеріали ІІ Всеукр. студ. наук. конф. – Х., 2012. – С. 153 – 155.


2011:
Руденко Р. Відновний масаж у передзмагальному мезоциклі швидкісно-силових видів спорту та одноборствах / Романна Руденко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 3. – С. 253 – 258.

Руденко Р. Засоби немедикаментозної терапії у відновленні спортсменів-інвалідів / Романна Руденко // Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи : VІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Дрогобич, 2011. – Вип. 13. – С. 532 – 535.

Руденко Р. Масаж : навч. посіб. / Романна Руденко. – Вид. 2-ге, допов. – Л. : Сплайн, 2011. – 256 с.

Руденко Р. Масаж у системі підготовки спортсменів-інвалідів / Романна Руденко // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2011. – № 2. – С. 59 – 64.

Руденко Р. Методологічні аспекти викладання дисципліни «Масаж» у вищих навчальних закладах фізичного виховання і спорту з урахуванням освітньо-кваліфікаційного рівня студентів / Романна Руденко // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2011. – Вип. 12, т. 1. – С. 332 – 337.

Руденко Р. Обгрунтування методики спортивно-корекційного масажу для спортсменів-інвалідів / Романна Руденко // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2011. – № 3. – С. 100 – 102.

Руденко Р. Е. Обоснование применения спортивно-коррекционного массажа в инвалидном спорте / Руденко Р. Е. // Спортивная медицина. Здоровье и физическая культура : материалы II Всеросс. (с междунар. участием) науч.-практ. конф. – Сочи, 2011. – С. 123 – 126.


2010:
Руденко Р. Актуальність та методи удосконалення застосування масажу в інвалідному спорті / Романна Руденко // Спорт, духовность и гуманизм в современном мире : материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. − Донецк, 2010. – С. 177 – 180.

Руденко Р. Удосконалення методики викладання дисципліни „Масаж” у вищих навчальних закладах фізичного виховання і спорту, враховуючи напрямок спеціальності / Романна Руденко // Актуальные вопросы высшего профессионального образования : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. − Донецк, 2010. – С. 177 – 180.

Руденко Р. Вплив відновного масажу на спеціальну працездатність та термотопографічні показники шкіри кваліфікованих борців / Романна Руденко, Олександр Руденко // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – К., 2010. – Вип. 7. – С. 266 – 270.

Руденко Р. Диференційований підхід до застосування прийомів відновного масажу для кваліфікованих борців у передзмагальному мезоциклі / Романна Руденко, Олександр Руденко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2010. – Вип. 14, т. 3. – С. 174 – 177.


2009:
Руденко Р. Вплив відновного масажу на зміни біохімічних показників сечі кваліфікованих спортсменів у передзмагальному мезоциклі / Романна Руденко, Степан Решетило, Олександр Руденко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2009. – Вип. 13, т. 3. – С. 154–157.


2008:
Руденко Р. Є. Відновлення організму важкоатлетів після фізичних навантажень у передзмагальний період // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2008. – Вип. 55, т. 2. – С. 33–35.

Руденко Р. Є. Засоби відновлення фізичної працездатності у процесі тренувань та змагань // Слобожанський науково-спортивний вісник : [зб. наук. ст.]. – Х., 2008. – № 4. – С. 124–127.

Руденко Р. Спортивний масаж : навч. посіб. для студ. ВНЗ фізкультурного профілю / Романна Руденко. – Вид. 3-тє, доп. - Л. : Ліга-Прес, 2008. – 160 с.

Руденко Р. Термотопографічні показники окремих частин тіла кваліфікованих важкоатлетів та борців після застосування відновного масажу // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – Івано-Франківськ, 2008. – Вип. 6. – С. 41–45.

Руденко Р. Фізична реабілітація жінок 40–50 років з опущенням внутрішніх статевих органів / Романна Руденко, Наталя Новик // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 3. – С. 193–196.

Руденко Р. Є. Фізична реабілітація осіб, хворих на цукровий діабет / Р. Є. Руденко, К. С. Вяткіна // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2008. – Вип. 28. – С. 41–45.

Кость М. М. Застосування фізичних вправ і тренажерів у навчальному процесі студентів вищих навчальних закладів : метод. рек. / Кость М. М., Руденко Р. Є., Руденко О. О. – Л. : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2008. – 24 с. – (Навчально-методична література. Серія В: Завдання для практичних і семінарських занять з навчальних дисциплін ; вип. 24.00.02-3 ).


2007:
Руденко Р. Є. Відновний масаж у передзмагальному мезоциклі з навантаженнями різної інтенсивності / Руденко Р. Є., Оврас А. Б.  // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2007. – № 5. – С. 179–182.

Руденко Р. Є. Методика застосування відновного масажу для кваліфікованих борців після навантажень різної інтенсивності / Руденко Р. Є., Оврас А. Б. // Слобожанський науково-спортивний вісник : зб. наук. ст. – Х., 2007. – № 11. – С. 152–154.


2006:
Руденко Р. Відновний масаж кваліфікованих борців та важкоатлетів у перед змагальному мезоциклі / Романна Руденко // Вісник Чернігівського ДПУ ім. Т. Г. Шевченка : зб. наук. ст. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2006. – Вип. 35. –С. 415–419.

Руденко Р. Вплив відновного масажу на рівень показників спеціальної працездатності, функціональний стан кваліфікованих борців та важкоатлетів / Романна Руденко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2006. – Вип. 10, т. 4, кн. 1. – С. 373–378.

Руденко Р. Вплив відновного масажу на спеціальну працездатність кваліфікованих борців та важкоатлетів у передзмагальному мезоциклі / Руденко Р. // Актуальні проблеми силових видів спорту та спортивної боротьби : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2006. – С. 39–42.

Руденко Р. Є. Вплив відновного масажу на спеціальну працездатність кваліфікованих борців та важкоатлетів у передзмагальному мезоциклі : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення”/ Руденко Романна Євгенівна ; ЛДІФК. – Л., 2006 . – 19 с.


2005:
Руденко Р. Відновлення рівня спеціальної працездатності кваліфікованих важкоатлетів в перед змагальному мезоциклі / Руденко Р. // Wykszta cenie i nauka bez granic – 2005 : II Miedzynar. nauk.-prakt. konf. – Przemysl-Praha, 2005. – T. 27. – S. 80–82.

Руденко Р. Вплив локального відновного масажу на функціональний стан м’язів кваліфікованих борців та важкоатлетів / Руденко Р. // Актуальні проблеми юнацького спорту : зб. наук. пр. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Херсон, 2005. – С. 187–189.

Руденко Р. Вплив лікувальної фізкультури та масажу на біомеханічні властивості м’язів дівчат 12–14 років із початковим ступенем сколіозу / Руденко Р., Яворський А. // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – С. 103–105.

Руденко Р. Засоби фізичної реабілітації в комплексному лікуванні хронічного холециститу / Руденко Р. // Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи : матеріали наук.-практ. конф. – Дрогобич, 2005. – С. 231–234.


2004:
Руденко Р. Є. Адаптація дітей з особливими потребами до навчання у загальноосвітніх школах / Руденко Р. Є., Яворський А. І. // Здоровий спосіб життя : зб. матеріалів ІІІ Міжрегіон. (І міської) наук.-практ. конф. – Л., 2004. – С. 74–76.

Руденко Р. Вплив авторської методики відновлювального масажу на підвищення спеціальної працездатності кваліфікованих спортсменів силових видів спорту / Романна Руденко // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2004. – № 6. – С. 119–120.

Проскурівська Я. В. Вплив засобів фізичної реабілітації на показники гостроти зору дошкільнят із вадами зору / Проскурівська Я. В., Руденко Р. Є.  // Сучасні проблеми фізичного виховання та спорту школярів і студентів України : матеріали ІV Всеукр. наук. студент. конф. – Суми, 2004. – С. 238–242.

Яворський А. І. Особливості застосування засобів фізичної реабілітації при сколіотичній хворобі І–ІІ ступенів у дітей 12–14 років / Яворський А. І., Руденко Р. Є. // Сучасні проблеми фізичного виховання та спорту школярів і студентів України : матеріали ІV Всеукр. наук. студент. конф. – Суми, 2004. – С. 192–193.


2003:
Руденко Р. Спортивний массаж : посібник / Р. Руденко. – 2-ге вид., випр. – Л., 2003. – 100 с.


2002:
Руденко Р. Організація викладання дисципліни „Масаж” в інституті фізичної культури для майбутніх спеціалістів з фізичної реабілітації / Романна Руденко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з фіз. культури та спорту. – Л., 2002. – Вип. 6, т. 2. – С. 568–569.


2000:
Руденко Р. Є. Спортивний массаж : навч. посіб. / Р. Є. Руденко. – Л. : Ліга-Прес, 2000. – 100 с.


1997:
Руденко Р. Є. Особливості показників системи імунітету у студентів-спортсменів ЛДІФК / Руденко Р. Є., Карпінська Т. Г., Попель В. Р. // Фізична культура, спорт та здоров’я : зб. наук. робіт. – Х., 1997. – С. 252.

Руденко Р. Є. Характеристика показників системи імунітету у студентів-спортсменів ЛДІФК / Руденко Р. Є., Карпінська Т. Г., Попель В. Р. // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 1997. – С. 156.


1996:
Руденко Р. Є. Спортивний масаж : навч. посіб. / Р. Є. Руденко. – Л., 1996. – 107 с.

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ