СЕМЕРЯК ЗОРЯНА СТЕПАНІВНА

2018:

1. Задорожна О. Стан та перспективи контролю техніко-тактичної підготовленості в боксі / Ольга Задорожна, Зоряна Семеряк, Іван Хомяк// Молода спортивна наука України : зб. тез доп. / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2018. – Вип. 22, т. 1. – С. 29–30.

2. Інноваційні засоби підготовки спортсменів у фехтуванні : монографія / Бріскін Ю. А., Задорожна О. Р., Пітин М. П. [та ін.]. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 282 с.

3. Characteristics of the psychomotor system in preschool children with mental disabilities / Viktoria Pasichnyk, Maryan Pityn, Valeryi Melnyk, Zoryana Semeryak, Ivan Karatnyk // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, suppl. is. 1. – P. 349–355. (Scopus)

4. Factor analysis of indicators of physical and functional preparation of basketball players / Valeria Tyshchenko, Yaroslav Hnatchuk, Viktoria Pasichnyk, Oleksij-Oleg Bubela, Zoryana Semeryak // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, suppl. is. 4. – P. 1839–1844. (Scopus)

5. Morbidity Patterns of Preschool-age Children / Maryan Pityn, Viktoria Pasichnyk, Yaroslav Galan, Valeryi Melnyk, Zoryana Semeryak // Iran J Public Health. – 2018. – Vol. 47, no. 9. – P. 1433–1434. (Scopus)

 

2017:

1. Задорожна О. Р. Результативність провідних спортсменок України у командних змаганнях із фехтування на шпагах (на прикладі сезону 2014-2015 рр.) / Задорожна О. Р., Семеряк З. С., Гошко А. Є. // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім.. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2017. – Вип. 2(83)17. – С. 40–44.

2. Задорожна О. Р. Порівняльний аналіз результативності шпажисток збірної команди України в особистих та командних змаганнях / Задорожна О. Р., Семеряк З. С., Свистіль Ю. В. // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2017. – Вип. 3(22), т. 2. – С. 289–294.

3. Кафедра фехтування, боксу та національних одноборств. До 70-річного ювілею : наук.-попул. довід. / упоряд. І.О. Богдан, В. А. Бусол, С.М. Вишневецький, Г. М. Дяків, С. А. Нікітенко, А. О. Никитенко, З. С. Семеряк, І. І. Хомяк, В. С. Шуберт ; за заг. ред. В. А. Бусола. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 176 с. – ISBN 978-617-7336-11-1.

4. Improvement of technical and tactical training of qualified women epee fencers / Zoryana Semeryak, Yuriy Briskin, Ivan Karatnyk, Valeriy Melnyk, Viktoria Pasichnyk, Maryan Pityn // Journal of Physical Education and Sport. 2017. Vol. 17, suppl. is. 4. P. 21162122. (Scopus)

5. Improving technical preparedness of archers using directional development of their coordination skills on stage using the specialized basic training / Antonov Sergiy, Briskin Yuriy, Perederiy Alina, Pityn Maryan, Khimenes Khrystyna, Zadorozhna Olha, Semeryak Zoryana, Svystelnyk Irina // Journal of Physical Education and Sport. – 2017. – Vol. 17, is. 1. – P. 262–268. (Scopus)

 

2016:

1. Взаємозв’язки показників тактичних дій у нападі гандболістів на етапі підготовки до вищих досягнень / Передерій А. В., Мельник В. О., Семеряк З. С., Пітин М. П. // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (68)16. – С. 60–64. (ВАК)

2. Qualified women epee fencers technical and tactical training using of highly qualified sportsmen model indicators / Briskin Yuriy, Semeryak Zoryana, Pityn Maryan, Vaulin Oleksandr // Journal of Physical Education and Sport. – 2016. – Vol. 16, is. 2. – P. 534–539. (Scopus)

 

2015:

1. Семеряк З. Порівняльна характеристика рівня розвитку психофізичних якостей фехтувальниць-шпажисток різної кваліфікації / Зоряна Семеряк, Юрій Бріскін, Мар’ян Пітин // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2015. – № 3. – С. 120 – 124.

2. Interconnection of women epee fencers of different qualification indicators / Briskin Yuriy, Pityn Maryan, Semeryak Zoryana, Vaulin Oleksandr // SportLogia. − 2015. − Vol. 11, is. 1. – P. 37 – 42.

 

2014:

1. Семеряк З. Ефективність техніко-тактичної підготовки кваліфікованих фехтувальниць-шпажисток з урахуванням модельних показників висококваліфікованих споргсменок / Семеряк Зоряна // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2014. – № 3 (17). – С. 49–59.

2. Семеряк 3. Взаємозв’язки показників підготовленості фехтувальниць-шпажисток різної кваліфікації [Електронний ресурс] / Семеряк Зоряна // Спортивна наука України. – 2014. – № 4(62). – С. 42–48. – Режим доступу: hllp:// sportscience. ldufk.edu.ua/index.php /snu/issue/archive

3. Смирновський С. Характеристика показників контролю змагальної діяльності у фехтуванні / Смирновський С. Б., Семеряк З. С. // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр.. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. – Львів, 2014. – Вип. 18, т. 1 – С. 250–255.

4. Technical devices of improvement the technical, tactical and theoretical training of fencers / Briskin Yuriy, Pityn Maryan, Zadorozhna Olha, Smymovskyy Serhiy, Semeryak Zoryana // Journal of Physical Education and Sport. – 2014. – Is. 3, аrt 51. – P. 337–341.

 

2013:

1. Семеряк 3. Техніко-тактична підготовка фехтувальників на шпагах: стан та перспективи досліджень / Зоряна Семеряк, Сергій Смирновський // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. – Львів, 2013. – Вип 17, т. 1. – С. 239–244.

2. Бріскін Ю. Спеціальні тренажерні пристрої у техніко-тактичній підготовці фехтувальників / Юрій Бріскін, Мар’ян Пітин, Зоряна Семсряк // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2013. – Вип. 16. – С. 93–100.

3. Пристрій для техніко-тактичної підготовки фехтувальників : пат. 76884 Україна, МГІК А63В 69/02 (2006.01) / Бріскін Ю. А., Пітин М. П., Семеряк 3. С. – № Ц201205488 ; заявл. 03.05.2012 ; опубл. 25.01.2013 ; Бюл. № 2.

4. Semeryak Z.. Use of an authorial training technology during technical and tactical training of women epee fencers / Zoryana Semeryak, Yuriy Briskin, Maryan Pityn and Oleksandr Vaulin / Sportlogia. - Banja Luka, Bosnia and Herzegovina : University Banja Luka, 2013. — P. 135-140.

 

2012:

1. Семеряк 3. С. Актуальність удосконалення підготовленості фехтувальниць-шпажисток на етапі спеціалізованої базової підготовки / Семе­ряк 3. С., Пітин М. П. // Фізична культура, фізична активність та здоров’я на­селення : матеріали III Всеукр. електрон. наук.-практ. конф. студ. та молодих вче­них. – Одеса, 2012. – С. 82–83.

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ