СМИРНОВСЬКИЙ СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ

2017:

1. Смирновський С. Б. Диференціація техніко-тактичної підготовки фехтувальників на шпагах з урахуванням способів управління зброєю : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт” / Смирновський Сергій Борисович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів, 2017. – 16 с.

2. Бріскін Ю. Обґрунтування програми диференціації техніко-тактичної підготовки фехтувальників на шпагах з урахуванням способів управління зброєю / Юрій Бріскін, Сергій Смирновський, Мар'ян Пітин // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – 2017. –]Вип. 25/26. – С. 30–35. (ВАК)

3. Бріскін Ю. Диференціація техніко-тактичної підготовки фехтувальників на шпагах з урахуванням способів управління зброєю / Бріскін Юрій, Смирновський Сергій, Пітин Мар’ян // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2017. – № 2. – С. 27–31.

 

2016:

1. Смирновський С. Критерії вибору способу управління зброєю у фехтуванні на шпагах / Сергій Смирновський, Ольга Задорожна, Василь Шуберт // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2016. – Вип. 20, т. 1/2. – С. 129–132.

 

2015:

1. Смирновський С. Структура та зміст техніко-тактичних дій висококваліфікованих фехтувальників-шпажистів в умовах змагальної діяльності / Сергій Смирновський // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 1. – С. 215–218.

 

2014:

1. Смирновський С. Б. Аналіз змагальної діяльності фехтувальників-шпажистів високої кваліфікації / Смирновський С. Б., Семеряк З. С., Івченко А. І. // Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичної культури в Україні: досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. пр. – Житомир, 2014. – С. 87–89.

2. Смирновський С. Б. Арсенал техніко-тактичних дій висококваліфікованих фехтувальників-шпажистів / Смирновський С. Б. // Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice : conferinţa ştiinţifică internaţională studenţeasc. – Chisinău, 2014 – С. 288–294.

3. Смирновський С. Структура та зміст техніко-тактичних дій висококваліфікованих фехтувальників на шпагах / Смирновський Сергій // Спорт та сучасне суспільство : матеріали VIІ відкритої студ. наук. конф. – К., 2014. – С. 160−165.

4. Семеряк З. Характеристика показників контролю змагальної діяльності у фехтуванні / Зоряна Семеряк, Сергій Смирновський // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 1 − С. 250−254.

5. Бріскін Ю. Техніко-тактичні дії фехтувальників-шпажистів високої кваліфікації в умовах змагальної діяльності / Бріскін Юрій, Смирновський Сергій, Семеряк Зоряна // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2014. − № 3. – С. 18−21.

6. Пристрій для технічної підготовки фехтувальників : патент № 87020 Україна : МПК А63В 69/02 (2006.01) / Бріскін Ю. А., Пітин М. П., Задорожна О. Р., Смирновський С. Б. − № a201311306 ; заявл. 23.09.2013 ; опубл. 27.01.2014 ; Бюл. № 2.

7. Тренажерні засоби в удосконаленні підготовленості спортсменів у фехтуванні / Бріскін Ю. А., Пітин М. П., Семеряк З. С., Задорожна О. Р., Смирновський С. Б. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2014. – Вип. 118, т. 2. – С. 30 − 34.

 

2013:

1. Смирновський С. Б. Актуальні питання техніко-тактичної підготовки фехтувальників / Смирновський С. Б., Семеряк З. С., Бріскін Ю. А. // Психологічні, педагогічні та медико-біологічні аспекти фізичного виховання : матеріали ІV Міжнар. електрон. наук.-практ. конф. – Одеса, 2013. – С. 35 – 37.

2. Смирновський С. Сучасні проблеми досліджень структури та змісту техніко-тактичної підготовки висококваліфікованих фехтувальників-шпажистів / Смирновський Сергій, Бріскін Юрій // Фізична культура, спорт та здоров’я : матеріали ІІІ Всеукр. студ. наук. конф. – Харків, 2013. – С. 156 – 157.

3. Семеряк З. Техніко-тактична підготовка фехтувальників на шпагах: стан та перспективи досліджень / Зоряна Семеряк, Сергій Смирновський // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 239 – 244.

4. Бріскін Ю. А. Актуальні питання досліджень техніко-тактичної підготовки висококваліфікованих фехтувальників-шпажистів / Ю. А. Бріскін, С.Б.См ирновський // Актуальні проблеми, фізичного виховання, реабілітації, спорту та туризму : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя, 2013. – С. 44 – 46.

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ