СТЕПАНЧЕНКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

2020:

1. Соловйов В. Інноваційні технології у формуванні професійних компетентностей майбутнього фахівця галузі фізичної культури і спорту /Соловйов В., Матвійчук Т., Степанченко Н. // Матеріали наукових читань, присвяч. 115 річниці від дня народження Ярослава Івановича Цурковського – відомого українського вченого-психолога, громадського діяча. – Львів, 2020. – С. 67–71.

2. Aspects of psychomotor development of primary school children with hearing loss from the standpoint of Bernstein’s theory of movement construction / Stepanchenko N. I., Hrybovska I. B., Danylevych M. V., Hryboskyy R. V. // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. – 2020. – Vol. 24(3). – P. 151–156. (Web of Science)

3. Developing Healthcare Competency in Future Teachers / Maksymchuk Borys, Matviichuk Tetiana, Solovyov Valerii, Davydenko Hanna, Soichuk Ruslana, Khurtenko Oksana, Hroshovenko Olha, Stepanchenko Nataliia, Andriichuk Yuliia, Hryhorenko Tetiana, Duka Tetiana, Pidlypniak Iryna, Gurevych Roman, Kuzmenko Vasyl, Maksymchuk Iryna // Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. – 2020. – Vol. 12, is. 3. – P. 24–43. (Web of Science)

4. Developing Business Skills in High School Students Using Project Activities / Martynets L., Stepanchenko N., Ustymenko-Kosorich O. and other // Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. – 2020. – Vol. 12, is. 4. – P. 222-239. (Web of Science)

5. Training Future Teachersto Organize School Sport / Maksymchuk B., Gurevych R., Matviichuk T., Surovov O., Stepanchenko N., Opushko N., Sitovskyi A., Kosynskyi E., Bogdanyuk, A.Vakoliuk, A.Solovyov, V. Maksymchuk // Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. – 2020. – Vol. 12, іs. 4. – Р. 310–327. (WebofScience)

 

2019:

1. Stepanchenko N. I. Dispositional factors of personality professional development of the future teachers of physical education and sport / Stepanchenko N. I., Briskin Y. A. // Physical education of students. – 2019. – № 4. – С. 202–208. (WoS).

2. Junior skeet shooters’ physical conditioning / Rostyslav Hrybovskyy, Ihor Zanevskyy, Maryan Pityn, Iryna Hrybovska, Bogdan Vynogradskyi, Nataliya Stepanchenko, Olha Pazychuk // Journal of Physical Education and Sport. – 2019. – Vol. 19, is. 2. – P. 1262–1267. (Scopus)

 

2018:

1. Степанченко Н. І. Концепція професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури / Н. І. Степанченко, А. М. Окопний // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Київ ; Вінниця, 2018. – Вип. 51. – С. 395–398. (ВАК,Index Copernicus)

2. Степанченко Н. І. Модель системи професійної підготовки фахівців фізичної культури і спорту в закладах вищої освіти / Н. І. Степанченко, Ю. А. Бріскін, Т. Ф. Матвійчук // Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2018. – Вип. 154, т. 2. – С. 74–79.

3. Матвійчук Т. Ф. Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури при вивченні психолого-педагогічних дисциплін / Т. Ф. Матвійчук, Н. І. Степанченко, В. Ф. Соловйов // Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2018. – Вип. 154, т. 2. – С. 18–21. (ВАК)

4. Соловйов В. Педагогічні умови зміцнення здоров’я школярів у виховній системі В. О. Сухомлинського / В. Соловйов, Н. Степанченко, Т. Матвійчук // Видатні українські педагоги : зб. наук. пр. – Львів, 2018. – Вип. 10. – С. 110–118.

5. Improving fencers’ theoretical training based on the stage reached in their basic development / Olha Romanivna Zadorozhna, Yuriy Arkadiyovych Briskin, Alina Volodymyrivna Perederiy, Maryan Petrovych Pityn, Stepanchenko Nataliya Ivanivna // Ido Movement for Culture. – 2018. – Vol. 18, no. 2. – P. 43–47. (Scopus)

 

2017:

1. Степанченко Н. І. Система професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання у вищих навчальних закладах : автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теорія та методика професійної освіти” / Степанченко Наталія Іванівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – 40 с.

2. Степанченко Н. І. Структурні та функціональні компоненти професійно-педагогічної компетентності вчителя фізичного виховання / Н. І. Степанченко, А. В. Магльований // Науковий часопис Нац. педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2017. – Вип. 5К(86) 17 – С. 319–324. (ВАК)

 

2016:

1. Степанченко Н. І. Інноваційні технології у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів фізичного виховання : навч-метод. посіб. / Н. І. Степанченко. – Львів : Друк АРТ, 2016. – 66 с.

2. Степанченко Н. І. Методика професійної підготовки підготовки учителів фізичного виховання : навч.-метод. посіб. / Н. І. Степанченко – Львів : ДРУКАРТ, 2016. – 62 с.

3. Степанченко Н. І. Концепція професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання / Н. І. Степанченко – Львів : Друк АРТ, 2016. – 42 с.

4. Степанченко Н. І. Основні напрями дослідження педагогічної системи професіональної підготовки вчителя фізичного виховання / Н. Степанченко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Київ, 2016. – Вип. 45. – С. 343–348.

5. Степанченко Н. І. Система професійної підготовки учителів фізичного виховання у вищих навчальних закладах : монографія / Наталія Іванівна Степанченко. – Львів : Піраміда, 2016. – 652 с.

 

2015:

1. Степанченко Н. І. Структурні аспекти проблеми професійної компетентності особистості вчителя фізичної культури / Н. І. Степанченко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2015. – Вип. 129, т. 2. – С. 255 – 259.

2. Степанченко Н. І. Формування у майбутніх учителів фізичної культури готовності до інноваційної діяльності / Степанченко Н. І. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2015. – Вип. 5К(61)15. – С. 234 – 236.

3. Степанченко Н. И. Принципы и концептуальные подходы к проектированию педагогической системы профессиональной подготовки будущих специалистов по физической культуре и спорту / Н. И. Степанченко // Problems of quality knowledge and personal self-actualization in terms of social transformations : peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the XCVI International Research and Practice Conference and 1 stage of the Championship in Psychology and Educational sciences. – London, 2015. – P. 21 – 23.

 

2014:

1. Основи педагогічної майстерності : прогр. нормат. навч. дисципліни підготов. бакалаврів напрямів: 6.010201 "Фіз. виховання" ; 6.010202 "Спорт" ; 6.010203 "Здоров'я людини" / розроб. прогр. : Степанченко Наталія Іванівна. – Л. : [б. в.], 2014 . – 18 с.

2. Педагогіка спорту : прогр. нормат. навч. дисципліни підготов. спеціалістів напряму: 6.010202 "Спорт" / розроб. прогр. : Степанченко Наталія Іванівна. – Л. : [б. в.], 2014 . – 14 с.

3. Педагогіка : прогр. нормат. навч. дисципліни підготов. бакалавра напрямів: 6.010201 "Фіз. виховання" ; 6.010202 "Спорт" ; 6.010203 "Здоров'я людини" ; 6.020202 "Хореографія" / розроб. прогр. : Степанченко Наталія Іванівна. – Л. : [б. в.], 2014 . – 18 с.

4. Педагогіка фізичного виховання : прогр. нормат. навч. дисципліни підготов. спеціалістів напряму: 6.010201 "Фіз. виховання" / розроб. прогр. : Степанченко Наталія Іванівна. – Л. : [б. в.], 2014 . – 14 с.

5. Методи наукових досліджень (психологічні, педагогічні) : прогр. нормат. навч. дисципліни підготов. асп. / розроб. : Н. І. Степанченко, О. П. Баклицька. – Л. : [б. в.], 2014. – 10 с.

6. Степанченко Н. І. Основні напрями вищої освіти з фізичного виховання в контексті ідей нової освітньої парадигми / Н. І. Степанченко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – К. ; Вінниця, 2014. – Вип. 38. – С. 439 – 446.

7. Степанченко Н. Институциональные факторы профессионального развития специалиста по физической культуре и спорту в Украине / Наталья Степанченко // Modern Science – Moderní věda. – 2014. – № 2. – P. 163 –172.

8. Stepanchenko N. External factors in the professional development of the personality of the specialist in phythical eduation and sports in Ukraine / N. Stepanchenko // Gospodarka Rynek Edukacja. – Wroclaw, 2014. – Vol. 15, № 2. – S. 15 – 25.

 

2013:

1. Степанчекнко Н. І. Ефективність дидактичного забезпечення на основі контекстного підходу в формуванні професійно-педагогічної мотивації у майбутніх спортивних педагогів / Н. І. Степанченко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2013. – Вип. 112, т. 2. – С. 268 – 271.

2. Степанченко Н. І. Структура та стан професійно-педагогічної мотивації студента університету фізичної культури / Степанченко Н. І. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 3. – С. 62 – 68.

3. Степанченко Н. І. Теоретичні основи дидактичного забезпечення професійно-педагогічної мотивації студентів вишів фізкультурно-спортивного профілю в процесі вивчення педагогічних дисциплін / Степанченко Н. І. // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2013. – Вип. 107, т. 1. – С. 314 – 318.


2012:

1. Степанченко Н. І. Взаємозв’язок задоволеності професійно-педагогічною діяльністю з мотивацією викладачів вузів фізкультурно-спортивного профілю / Н. І. Степанченко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2012. – Вип. 99, т. І. – С. 433 – 435.

2. Степанченко Н. І. Вплив мотивації на ефективність професійно-педагогічної діяльності викладачів вузів фізкультурно-спортивного профілю / Н. І. Степанченко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми в фізичному вихованні та спорту. – 2012. – № 11. – С. 98 – 100.

3. Степанченко Н. І. Діагностика стану та динаміки рівнів сформованості професійної мотивації у студентів вишів фізкультурно-спортивного профілю / Н. І. Степанченко // Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт. – Чернігів, 2012. – Вип. 98, т. І. – С. 246 – 250.

4. Степанченко Н. І. Особливості професійно-педагогічної мотивації майбутнього спортивного педагога / Н. І. Степанченко // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 3. – С. 101 – 105.

5. Степанченко Н. І. Роль професійної мотивації в системі підготовки студентів фізкультурних вузів / Степанченко Н. І. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 8. – С. 94 – 98.

6. Степанченко Н. І. Специфіка дослідницького інструментарію оцінки професійно-педагогічної мотивації в педагогічній діагностиці / Степанченко Н. І. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 9. – С. 88 – 91.

7. Степанченко Н. І. Вирішення учбово-педагогічних задач як умова формування педагогічної позиції у студентів ВНЗ фізкультурного профілю / Степанченко Н. І., Матвійчук Т. Ф. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 7. – С. 99 – 102.

8. Баклицька О. Методологія дослідження діяльності викладача вузу фізкультурного профілю / Ольга Баклицька, Наталія Степанченко // Освіта регіону. – 2012. – № 1. – С. 305 – 313.


2011:

1. Степанченко Н. І. Вдосконалення загально-педагогічної підготовки студентів ВНЗ фізкультурного профілю / Степанченко Н. І., Матвійчук Т. Ф. // Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2011. – Вип. 86. – С. 439 – 441.

2. Казмірук А. Вплив специфіки виду діяльності на прояв та розвиток типів мислення у кваліфікованих лижників-двоборців / Андрій Казмірук, Наталія Степанченко // Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2011. – Вип. 86. – С. 293 – 296.


2010:

1. Баклицька О. Аналіз змісту підготовки практичних психологів у спеціалізованих навчальних закладах / Ольга Баклицька, Наталія Степанченко, Роксолана Сірко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2010. – Вип. 14, т. 4. – С. 6 – 10.


2009:

1. Баклицька О. Особливості професійної підготовки фахівців з практичної психології у вузах спортивно-фізкультурного профілю / Ольга Баклицька, Наталія Степанченко, Роксолана Сірко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2009. – Вип. 13, т. 4. – С. 6 – 10.


2008:

1. Степанченко Н. Модель психоспортограми лижного двоборства / Наталія Степанченко, Андрій Казмірук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 347 − 350.

2. Баклицька О. П. Дослідження акцентуацій характеру у студентів вищого навчального закладу спортивно-фізкультурного профілю та їх вплив на професійну діяльність / О. П. Баклицька, Н. І. Степанченко // Особистість в екстремальних умовах : матеріали наук.-практ. семінару. – Л., 2008. – С. 10 − 14.


2007:

1. Баклицька О. П. Аналіз методів корекції психологічних станів особистості / О. П. Баклицька, Н. І. Сірко, Н. І. Степанченко // Науковий вісн. ун-ту Львівський Ставропігіон. Серія : Психолого-педагогічна. – Л., 2007. − Вип. 3. – С. 23.


2006:

1. Степанченко Н. Історія кафедри педагогіки та психології ЛДІФК / Наталія Степанченко // Теорія та методика фізичного виховання. – 2006. − № 4. – С. 45.

2. Степанченко Н. Модельна психологічна характеристика особистості в лижному двоборстві / Наталія Степанченко, Андрій Казмірук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2006. – Вип. 10, т. 4, кн. 1. − С. 201 − 206.

3. Степанченко Н. Керівництво груповою динамікою в умовах туристичних піших походів / Н. Степанченко, Ю. Шпирало // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2006. – Вип. 10, т. 4, кн. 1. − С. 196 − 201.


2005:

1. Степанченко Н. Соціально-психологічна адаптація старшокласників до учнівського колективу училища фізичної культури (на прикладі Львівського училища фізичної культури) / Наталія Степанченко, Тетяна Матвійчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2005. – Вип. 9, т. 3. – С. 280 − 284.

2. Степанченко Н. Психологічна діагностика спортивного відбору в секції тенісу / Н. Степанченко, Ю. Шпирало // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2005. – Вип. 9, т. 4. – С. 295 − 298.


2003:

1. Степанченко Н. Еквіваленти деяких психологічних методів в роботі тренера / Н. Степанченко, Є. Ебінгер // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2003. − № 15. – С. 110 − 115.


2002:

1. Степанченко Н. І. Критерії оцінки педагогічної діяльності учителя / Н. І. Степанченко // Психологія на межі тисячоліть : VIII костюківські читання. – К., 2002. – Т. 3. – С. 125 − 132.


2000:

1. Степанченко Н. Порівняльний аналіз структури особистості і тих, хто не займається спортом / Наталія Степанченко, Іван Дупнак // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІІ Регіон. наук.-практ. конф. – Л. : ЛДІФК, 2000. – С. 43 − 44.


1998:

1. Степанченко Н. І. Засоби та методи формування організаторських вмінь майбутніх спеціалістів оздоровчо-рекреаційної сфери / Н. І. Степанченко // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровочї діяльності населення : матеріали регіон. наук.-практ. конф. – Л. : ЛДІФК, 1998. – С. 68 − 69.


1996:

1. Степанченко Н. І. Критерії оцінки діяльності викладача інституту фізичної культури / Н. І. Степанченко // Освіта в галузі фізичної культури: стан, проблеми, перспективи : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 50-річчю ЛДІФК. – Л., 1996. – С. 203 − 205.


1990:

1. Степанченко Н. И. Тестовый контроль как критерий оценки сформированности педагогических знаний и умений у будущего спортивного специалиста / Н. И. Степанченко // Система подготовки и повышения квалификации кадров по физической культуре и спорту : тез. докл. науч. конф. − М., 1990. – Ч. 2. – С. 128 − 129.

2. Готлиб В. М. Упражнения для совершенствования техники плавания : метод. пособие для тренеров, слушателей ФПК и студ. ИФК / В. М. Готлиб, Н. И. Степанченко, М. И. Кочубей. – Львов, 1990. – 47 с.

3. Начальное обучение плаванию (методика преподавания) : метод. пособ. для преподавателей, слушателей фак-тов повышения квалификации, студ. ин-тов и тех-мов физ. культуры, тренеров / Ю. А. Резников, В. М. Готлиб, Н. И. Степанченко, М. И. Кочубей. – Львов, 1990. – 20 с.


1989:

1. Степанченко Н. И. Формирование профессионально-педагогических умений у студентов институтов физической культуры посредством системы учебных заданий (на примере специализации ,,Плавание”) : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 ,,Теория и методика физ. воспитания и спорт. тренировки” / Степанченко Наталья Ивановна ; КГИФК. – К., 1989. – 22 с.

2. Динамика учебно-познавательной деятельности студентов под влиянием игрового метода обучения / Ю. А. Резников, В. М. Готлиб, Б. В. Турецкий, Н. И. Степанченко // Теоретические и методологические основы совершенствования учебно-познавательного процесса в институтах физической культуры : тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. конф. – Волгоград, 1989. – С. 183 − 186.


1988:

1. Степанченко Н. И. Формирование профессионально-педагогических умений у студентов ИФК посредством системы заданий / Н. И. Степанченко // Проблема подготовки и повышения квалификации кадров по физической культуре и спорту в свете перестройки высшей школы : тез. докл. Всесоюз науч. конф. – М., 1988. – Ч. 2. – С. 129 − 130.

2. Степанченко Н. И. Разыгрывание роли ,,тренер-преподаватель” / Н. И. Степанченко, Н. Н. Чаплинский // Активные методы обучения при подготовке специалистов по физической культуре и спорту : метод. реком. – Л., 1988. – Гл. 1. – С. 45 − 50.

3. Турецкий Б. В. Применение системы учебных заданий в курсе специализации в институте физической культуры / Б. В. Турецкий, Н. И. Степанченко, Ю. А. Резников // Теория и практика физической культуры. – 1988. − № 10. – С. 14 − 16.

4. Виды и формы самостоятельной работы в институтах физической культуры / Ю. А. Резников, В. М. Готлиб, В. В. Михайлов, Б. В. Турецкий, Н. И. Степанченко // Проблема подготовки и повышения квалификации кадров по физической культуре и спорту в свете перестройки высшей школы : тез. докл. Всесоюз. науч. конф. – М., 1988. – Ч. II. – С. 131.

5. Методологические основы и пути создания учебных программ для подготовки специалистов в области физкультурного образования / Г. И. Андросов, В. М. Готлиб, Н. И. Степанченко, Б. В. Турецкий, Н. Н. Чаплинский // Научно-педагогические проблемы физической культуры и спорта в свете основных направлений высшего и среднего специального образования в республике : тез. докл. республ. науч.-практ. конф. – Ивано-Франковск, 1988. – С. 4 − 5.

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ