СТИФАНИШИН ІРИНА МИКОЛАЇВНА

2019:

1. Стифанишин І. М.Армреслінг : метод. розробка з англ. мови для сам. та ауд. роботи з теми “Спортивна спеціалізація” для студ. денної та заочної форми навчання за спеціальністю «фізична культура» та «спорт» / І. М. Стифанишин. – Львів : Ліга-Прес, 2019. – 20 с.

2. Стифанишин І. М.Чирлідинг : метод. розробка з англ. мови для сам. та ауд. роботи з теми “Спортивна спеціалізація” для студ. денної та заочної форми навчання за спеціальністю «фізична культура» та «спорт» / І. М. Стифанишин. – Львів : Ліга-Прес, 2019. – 20 с

3. Styfanyshyn I. M.The influence of innovative technologies on education / Styfanyshyn I. M., Yurko N. A. // Сучасний рух науки: тези доп. VI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Дніпро (4–5 квітня 2019 р.). – Дніпро, 2019. – С. 1125–1128.

4. Стифанишин І. М. Вплив сучасних інноваційних технологій на продуктивність спортсменів / Стифанишин І. М., Юрко Н. А., Проценко У. М. // Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії :  тези доп. ІI Всеукр. електрон. наук.-практ. з міжнар. участю (м. Київ, 18 квітня 2019 р.). – Київ, 2019. – С. 49–50.

5. Стифанишин І. М. Comparative characteristic of oncological rehabilitation centers abroad and in Ukraine / Стифанишин І. М., Юрко Н. А., Яковенко С. // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. – Одеса, 2019. – Вип. 30. – С. 100–103. (Index Copernicus)

6. Yurko N.Teaching a language: occupational well-being / Yurko N., Styfanyshyn I. // Scientific Development of New Eastern Europe: International Scientific Conference Proceedings, (April 6th, 2019. Riga). – Riga, 2019. – P. 1. – P. 103–106.

7. Юрко Н. А. English of international travel: the features of dominance / Юрко Н. А., Стифанишин І. М. // English for Specific Purposes: зб. наук. тез. – Острог, 2019. – Вип. 6. – С. 123–128.

8. Staretska N. Kinesiothaping as one of the treatments method / Nadia Staretska, Iryna Styfanyshyn, Nataliia Bazyliak // День студентської науки : зб. матеріалів щоріч. студ. наук. конф. – Львів, 2019. – С. 206–208.

9. Yakovenko S. Cancer rehabilitation centers abroad and Ukraine / Solomia Yakovenko, Iryna Styfanyshyn, Nadia Yurko // День студентської науки : зб. матеріалів щоріч. студент. наук. конф. – Львів, 2019. – С. 212–214.

10. Yurko N. A. English and Physical Education: The Mutually Beneficial Integration  / N. A. Yurko, I. M. Styfanyshyn, O. V. Romanchuk // International journal of education and science. – 2019. – Vol. 2, No. 2. – С. 39.

11. Yurko N.The General Tools for Public Speaking Assurance at Foreign Language Classes / Yurko N., Styfanyshyn I., Protsenko U. // ΛΌГOΣ : зб. наук. пр. з матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. “Новини науки: дослідження, наукові відкриття, високі технології» (м. Харків, 31 березня, 2019 р.). – Харків, 2019. – Т. 2. – С. 35–37.

12. Yurko N. A.The characteristics of English terms structure in tourism industry / Yurko N. A., Styfanyshyn I. M., Romanchuk O. V. // Львівський філологічний часопис : зб. наук. пр. – Львів, 2019. – № 5. – С. 178–182.

13. Yurko N. Learning English: Top Ways to Succeed / Yurko N., Styfanyshyn I., Lutsyshyn S. // ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки. – 2019. – № 6. – Р. 65–68. (IndexCopernicus)

14. Юрко Н. А.Emotional self-regulation in physical education / Юрко Н. А., Стифанишин І. М., Проценко У. М. // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів із добувачів вищої освіти (м. Рівне, 10 травня 2019 р.). – Рівне, 2019. – С. 417–419.

15. Комунікативні аспекти іншомовної професійної підготовки фахівців сфери туризму / Стифанишин І. М., Юрко Н. А., Проценко У. М., Романчук О. В. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологія. – Острог, 2019. – Вип. 6 (74). – С. 200–203. (Index Copernicus)

16. Positive pedagogy in physical education: the features, elements and benefits / Yurko N., Styfanyshyn I., Protsenko U., Romanchuk O. // ΛΌГOΣ : coll. of scientific papers  with materials of the International scient.-pract.  conf. (London, July 29, 2019). – London, 2019. – Vol. 4. – P. 11–14.

17. Dangers and risks: the educational aspects / Юрко Н. А., Стифанишин І. М., Цар І. І., Тиндик Н. А. // Концептуальні шляхи реформування та розвитку педагогічних наук : матеріали наук.-практ. конф.  (м. Миколаїв, 10–11 травня 2019 р.). – Херсон, 2019. – С. 37–42.      

18. Socialization: The Educational Aspects / Юрко Н. А., Стифанишин І. М., Льорчак А. В., Тиндик Н. А.  // Концептуальні шляхи реформування та розвитку педагогічних наук : матеріали наук.-практ. конф. (м. Миколаїв, 10-11 травня 2019 р.). — Херсон, 2019. – С. 103–107.

19. Translation at foreign language classes: main pros and cons / Yurko N., Styfanyshyn I., Protsenko U., Romanchuk O. // ΛΌГOΣ :  coll. of scientific papers with materials of the Internat. scient.-practi. conf. “Problems and achievements of modern” (Cork, May 6, 2019). – Cork, 2019. – Vol. 3. – С. 75–78.

20. The characteristics of word formation in english track-and-field terminology / Yurko N. A., Styfanyshyn I. M., Protsenko U. M., Romanchuk O. V. // Закарпатські філологічні студії. – 2019. – Вип. 9, т. 1. – С. 146–149. (IndexCopernicus)

21. Choreography as aesthetics of chance / Iryna Kulchytska, Ulyana Protsenko, Nadiya Yurko, Iryna Styfanyshyn // День студентської науки : зб. матеріалів щоріч. студент. наук. конф. – Львів, 2019. – С. 191–193.

22. Foreign Language Vocabulary: the Key Means of Enhancement / Yurko N., Styfanyshyn I., Protsenko U., Romanchuk O.// ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки. – 2019. – № 3. – С. 111–112. (IndexCopernicus)

23. Physical education: the key aspects of physical literacy / Yurko N., Styfanyshyn I., Protsenko U., Romanchuk O. // ΛΌГOΣ : kolekcjа prac naukowych z materiałami Międzynar. nauk.-prakt. konf. „Wiadomości o postępie naukowym i rzeczywistych badaniach naukowych współczesności” (Kraków, 17 czerwca 2019 r.). – Kraków, 2019. – T. 6. – S. 22–24.

24. Tourism English: the fields of occupational benefits / Yurko N., Styfanyshyn I., Protsenko U., Romanchuk O. // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфери обслуговування : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2019. – С. 66–68.

25. The word-formation features of English terminology in tourism industry / Yurko N. A., Styfanyshyn I. M., Protsenko U. M., Romanchuk O. V. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Одеса, 2019. – Вип. 38, т. 2. – С. 185–187. (IndexCopernicus)

26. The main techniques for speaking english with confidence / Maksym Trotsun, Nadiya Yurko, Iryna Styfanyshyn, Ulyana Protsenko // День студентської науки : зб. матеріалів щоріч. студент. наук. конф. – Львів, 2019. – С. 209–211.

 

2018:

1. Стифанишин І. М. Стронгмен : метод. розробка  з англ. мови для самост. та аудит. роботи з теми «Спортивна спеціалізація» для студ. денної та заочної форми навчання за спеціальністю «фізичне виховання» та «спорт» / І. М. Стифанишин.Львів : Ліга-Прес, 2018. – 16 с.

2. Стифанишин І. М. Акробатика : метод. розробка з англ. мови для сам ост. та аудит. роботи  з теми «Спортивна спеціалізація» для студ. денної та заочної  форми навчання за спеціальністю «фізичне виховання» та «спорт» / І. М. Стифанишин. – Львів : Ліга-Прес, 2018. – 18 с.

3. Литвин А. А. Лінгвальна характеристика інновацій англійської мови соціальної мережі Facebook / А. А. Литвин, Н. А. Юрко, І. М. Стифанишин // Наукові записки Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія філологічна. –   Острог, 2018. – Вип. 1(69), ч. 1. – С. 258–262.

4. Styfanyshyn I. The Innovation Sport Technologies / Iryna Styfanyshyn, Nadia Yurko // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : abstract book of  6th International Conference on Science, Culture, and Sport (25–27 April 2018). – Lviv, 2018. – P. 178.

5. Styfanyshyn I. Technological Innovations Improving Sports Performance / Iryna Styfanyshyn, Nadia Yurko, Andriana Lytvyn // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values  : proceedings book  6th  International Conference on Science Culture and Sport (25–27 April 2018, Lviv). – Ankara, 2018. – P. 565–569.

 

2017:

1. Стифанишин І.  Кіокушин : метод. розробка з англ. мови для самост. та аудитор. роботи з теми «Спорт. спеціалізація» для студентів 3 курсу денн. та заоч. форми навчання за напрямами підготовки «Фізичне виховання» та «Спорт» / Стифанишин І. М. – Львів : Ліга-Прес, 2017. – 20 с.

2. Styfanyshyn I. M. The best and worst sports-related technologies / Styfanyshyn I. M., Yurko N. A. // Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. –  Херсон, 2017. – Ч. 3. – С. 120–122.

3. Коваль О. П. Шахи : метод. розробка з англ. мови для самост. та аудитор. роботи з теми «Спорт. спеціалізація» для студентів 3 курсу денн. та заоч. форми навчання за напрямами підготовки «Фізичне виховання» та «Спорт» / Коваль О. П., Стифанишин І. М. – Львів : Ліга-Прес, 2017. – 20 с.

4. Yurko N. A. Female athletes: changing the prejudicial attitudes / Yurko N. A., Styfanyshyn I. M. // Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Херсон, 2017. – Ч. 3. – С. 125–127.

5. Yurko N. A. Doping: High performance vs poor health / Yurko N. A., Styfanyshyn I. M. // Актуальні питання сучасної науки : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2017. –  Ч. 2. – С. 59–60.

6. Yurko N. A. To swim or not to swim: the risks and benefits / Yurko N. A., Styfanyshyn I. M. // Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Херсон, 2017. – Ч. 3. – С. 127–129.

7. Yurko N. A. The distinguishing features of amateur sport / Yurko N. A., Styfanyshyn I. M., Protsenko U. M. // Альманах науки. – 2017. – № 2.  – С. 70–74.

8. Berdnikov N. Sport technologies’ evolution / Nikita Berdnikov, Iryna Stefanyshyn, Nadiya Yurko // День студентської науки : зб. матеріалів щоріч. студент. наук. конф. – Львів, 2017. – С. 190–192.

9. Study a language abroad without a broad expenditure / Antonova Anastasiya, Voznyi Ostap, Yurko Nadiya, Stefanyshyn Iryna // День студентської науки : зб. матеріалів щоріч. студент. наук. конф. – Львів, 2017. – С. 181–183.

 

2015:

1. Англійська мова : контрольні роботи для студ. заочної форми навчання за напрямом підготовки «Здоров’я людини» / О. Матвіяс, І. Стифанишин, Л. Гошовська, Н. Юрко / за ред. О. Романчук. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 104 с.

 

2013:

1.Стифанишин І. М. Гірськолижний спорт : метод. розробка з англ. мови для самост. та аудитор. роботи з теми "Спортивна спеціалізація" для студ. III курсу ден. та заоч. форми навчання за напрямами підготовки "фізичне виховання" та "спорт" / Стифанишин І. М. – Л. : Норма, 2013. – 17 с.

2. Стифанишин І. М. Настільний теніс : метод. розробка з англ. мови для самост. та аудитор. роботи з теми "Спортивна спеціалізація" для студ. III курсу ден. та заоч. форми навчання за напрямами підготовки "фізичне виховання" та "спорт" / Стифанишин І. М. – Л. : Норма, 2013. – 17 с.

3. Стифанишин І. М. Стрільба з лука : метод. розробка з англ. мови для самост. та аудитор. роботи з теми "Спортивна спеціалізація" для студ. III курсу ден. та заоч. форми навчання за напрямами підготовки "фізичне виховання" та "спорт" / Стифанишин І. М. – Л. : Норма, 2013. – 18 с.

4. Стифанишин І. М. Фехтування : метод. розробка з англ. мови для самост. та аудитор. роботи з теми "Спортивна спеціалізація" для студ. III курсу ден. та заоч. форми навчання за напрямами підготовки "фізичне виховання" та "спорт" / Стифанишин І. М. – Л. : Норма, 2013. – 19 с.

 

2012:

1. нглійська мова : навч. посіб. для студ. І курсу за напрямами підготовки „фіз. виховання” та „спорт” / У. М. Проценко, О. П. Коваль, Ю. Б. Притуляк-Казмірук, Н. А. Юрко, І. М. Стифанишин. – Л. : Норма, 2012. – 44 с.

2. Англійська мова : навч. посіб. для студ. ІІІ курсу за напрямами підготовки „фіз. виховання” та „спорт” / О. В. Матвіяс, У. М. Проценко, І. М. Стифанишин, Н. А. Юрко, О. П. Коваль ; за ред. О. В. Романчук. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Л. : Норма, 2012. – 68 с.

3. Словотвірні аспекти денумеральних утворень в англомовній спортивній лексиці / Надія Юрко, Ольга Романчук, Ольга Матвіяс, Уляна Проценко, Ірина Стифанишин // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 4. – С. 176 – 179.

4. Sports Value in Students’ Life / Yurko Nadiya Anatoliyivna, Protsenko Ulyana Mykolayivna, Styfanyshyn Iryna Mykolayivna, Solovyova Yelyzaveta Hkmativna // Оновлення парадигми суспільного розвитку в ХХІ столітті : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Сімферополь ; Феодосія, 2012. – С. 95 – 96.


2011:

1. Юрко Н. Англійська мова : навч. посіб. для студ. І курсу за напрямом підготовки „здоров’я людини” / Надія Юрко, Ірина Стифанишин, Уляна Проценко. – Л. : Норма, 2011. – 52 с. – ISBN 978-966-7775-21-6.

2. Англійська мова: ігрові види спорту : навч. посіб. для студ. ІІІ курсу за напрямом підготовки «фізичне виховання», «спорт» / Романчук Ольга, Матвіяс Ольга, Гошовська Лариса, Проценко Уляна, Стифанишин Ірина, Юрко Надія, Коваль Оксана, Литвин Андріана. – Л. : Норма, 2011. – 101 с.

3. Компонентно-структурний аналіз англомовних абревіатур у спортивній лексиці / О. В. Романчук, О. В. Матвіяс, У. М. Проценко, І. М. Стифанишин, Н. А. Юрко // Функциональная лингвистика. – 2011. – № 1, т. 2. – С. 167 – 169.


2010:

1. Стифанишин І. Умови формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців сфери туризму // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / за ред. В. К. Зернової. – Полтава, 2010. – С. 472 – 474.

2. Структурні особливості термінів гандболу в англійській мові / О. В. Романчук, О. В. Матвіяс, І. М. Стифанишин, Н. А. Юрко // Функциональная лингвистика : сб. науч. работ Крым. респуб. ин-та последипломного пед. образования / науч. ред. А. Н. Рудякова. – Симферополь, 2010. – Т. 2. – С. 205 – 206.

3. Професійно спрямована система навчання англійської мови студентів вишів у галузі фізичної культури та спорту з використанням теоретико-прикладних аспектів спортивного термінознавства / О. Романчук, А. Литвин, О. Матвіяс, У. Проценко, І. Стифанишин // Науково-педагогічні проблеми фізичної культури : зб. наук. пр. / за ред. Г. М. Арзютова. – К., 2010. – Вип. 8. – С. 33 – 37.


2009:

1. Англійська мова : контрольні роботи для студ. спец. „Фіз. виховання”, „Олімп. та проф. спорт” заоч. форми навчання : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Базиляк Н., Дмитрів У., Коваль О., Матвіяс О., Стифанишин І., Юрко Н. ; за ред. Боровської О. – Л. : Норма, 2009. – 174 с. – ISBN 978-966-7775-15-5.


2008:

1. Стифанишин І. М. Теоретичні аспекти професійної підготовки кадрів для туристичної сфери / Стифанишин І. М. // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів України : зб. наук. ст. – Хмельницький, 2008. – С. 237.

2. Боровська О. Проблеми перекладу спортивної термінології / Ольга Боровська, Уляна Дмитрів, Ірина Стифанишин // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 51–55.


2007:

1. Боровська О. В. Термінологічна система спорту в англійській та українській мовах / Боровська О. В., Дмитрів У. М., Стифанишин І. М. // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних ігор : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2007. – С. 15–17.

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ