ВАЩИШИН МАРІЯ ЯРОСЛАВІВНА

2019:

1. Ващишин М. Я. Буферні території як структурні елементи національної екомережі / М. Я. Ващишин // Право. Людина. Довкілля: Law. Human. Environment. – 2019. – Vol. 10, no. 3. – С. 57–65. (ІndexCopernicus)

2. Ващишин М. Я. Національна екомережа як стратегія екологічного управління / М. Я. Ващишин // The Journal of Eastern European Law. – 2019. – № 67. – С. 30–38. (ІndexCopernicus)

3. Ващишин М. Я. Набуття прав на землю / М. Я. Ващишин // Велика українська юридична енциклопедія / редкол.: М. В. Шульга, В. В. Носік, П. Ф. Кулинич. – Харків, 2019. – Т. 16 : Земельне та аграрне право. – С. 379–385.

4. Ващишин М. Я. Тимчасове землекористування / М. Я. Ващишин // Велика українська юридична енциклопедія / редкол.: М. В. Шульга, В. В. Носік, П. Ф. Кулинич. – Харків, 2019. – Т. 16 : Земельне та аграрне право. – С. 648–653.

5. Ващишин М. Я. Екологічні обов’язки людини у міжнародно-правових документах та національному законодавстві / М. Я. Ващишин // Актуальні проблеми соціального права. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (14 грудня 2018, Львів). – Львів, 2019. – Вип. 8: Проблеми реалізації і захисту прав людини в світлі Загальної декларації прав людини» (до 70-річчя з дня ухвалення). – С. 69–73.

6. Ващишин М. Я. Відновлювальні аспекти формування Загальноєвропейської та національної екомереж / М. Я. Ващишин // Еколого-правовий статус людини і громадянина: ретроспективний та перспективний погляди : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. ( м. Київ, 31 травня 2019 року). – Чернівці, 2019. – С. 93–98.

7. Ващишин М. Я. Поняття та склад буферних територій екомережі / М. Я. Ващишин // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXV Звіт. наук.-практ. конф. (7–8 лютого 2019 р.). – Львів, 2019. – Ч. 2. – С. 11–15.

8. Ващишин М. Я. Організаційно-правові засади формування національної екомережі / М. Я. Ващишин // Забезпечення прав в аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносинах : зб. матеріалів Четвертого зібрання фахівців споріднених кафедр (м. Одеса, 6-9 червня 2019 року). – Одеса, 2019. – С.74–76.

9. Ващишин М. Я. Аналіз окремих положень законопроекту про Державну природоохоронну службу України / М. Я. Ващишин // Стратегія екологічної безпеки України : соціально-економічний та правовий вимір : зб. матеріалів IV Круглого столу. – Львів, 2019. – С. 18–22.

10. Ващишин М. Я. Організаційні інструменти формування національної екомережі / М. Я. Ващишин // Особливості правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в умовах глобалізації : зб. матеріалів Всеукр.  наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ – м. Яремче, 20-22 вересня 2019 р.). – Івано-Франківськ, 2019. – С. 96–98.

 

2018:

1. Ващишин М. Я. До проекту Закону України про Смарагдову мережу / М. Я. Ващишин // Третє зібрання фахівців споріднених кафедр щодо обговорення стратегії еволюції аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних правовідносин у контексті інтеграційного розвитку України : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 7-10 червня 2018р.). – Одеса, 2018. – С. 92–95.

2. Ващишин М. Я. Мета і завдання формування національної екологічної мережі / М. Я Ващишин // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXІІ звітної наук.-практ. конф. (Львів, 7–8 лютого 2018 р.). – Львів, 2018. – Ч. 2. – С. 13–16.

3. Ващишин М. Я. Організаційні аспекти формування національної екомережі / М. Я. Ващишин // Стратегія екологічної безпеки України: соціально-економічний та правовий вимір : зб. матеріалів III Круглого столу. – Львів, 2018. – С. 20–26.

4. Ващишин М. Я. Оцінка впливу на довкілля у механізмі збереження територій Смарагдової мережі / М. Я. Ващишин // Земельне, екологічне, аграрне право: оцінка впливу на довкілля : зб. матеріалів Всеукр. круглого столу (м. Київ, 18 червня 2018р.). – Київ, 2018. – С. 42–45.

5. Ващишин М. Я. Правове забезпечення формування Смарагдової мережі в Україні / М. Я. Ващишин // Юридичний науковий електронний журнал. – 2018. – №3. – С.115–118.

6. Ващишин М. Я. Правові засади формування Смарагдової мережі в Україні / М. Я. Ващишин. // Розвиток аграрного, земельного та екологічного права на зламі тисячоліть : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 18-19 травня 2018р.). – Київ, 2018. – С. 313–318.

7. Ващишин М. Я. Сільськогосподарські угіддя як аграрна категорія у складі екомережі / М. Я Ващишин // Пріоритетні напрями розвитку аграрного законодавства і права в сучасних умовах : матеріали наук.–практ. конф. (Харків, 20 квітня 2018 року). – Харків, 2018. – С. 51–56.

8. Ващишин М. Я. Співвідношення національної екомережі та Смарагдової мережі в Україні / М. Я Ващишин // Актуальні проблеми соціального права. Випуск 7. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми реалізації і захисту соціальних прав в Україні» (27 квітня 2018 року). – Львів, 2018. – С. 91– 95.

9. Ващишин М. Я. Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення створення і функціонування екологічної мережі України / Ващишин М. Я. // Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні : колект. монографія / відп. ред.: Т. Є. Харитонова, Т.Т. Каракаш. – Одеса, 2018. – С.491–510.

10. Vashchyshyn М. Carpatian Ecological Networkk: International Legal Basisand Ukrainian Experience / Mariya Vashchyshyn // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. – 2018. – Vol. 5, no 2. – P. 170–177.

 

2017:

1. Ващишин М.Я. Еколого-правове дослідження як прояв екологічної свідомості : післямова / М.Я. Ващишин // Збірник кращих студентських робіт за результатами Всеукр. конкурсу есе з екологічного права на тему «Юридичні способи захисту екологічних прав громадян»/ за заг. ред. О.В. Кравченко.– Львів, 2017. – С.41–43.

2. Ващишин М.Я. Значення Карпатської конвенції для формування екомережі в Карпатах / Ващишин М.Я. // Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні : матеріали XXIIІ звіт.наук.-практ.конф. (м.Львів, 7–8 лютого 2017 р.). – Львів, 2017. – Ч. 2. – С. 11–14.

3. Ващишин М.Я. Карпатська конвенція: правові та соціально-економічні аспекти / Ващишин М.Я. // Стратегія екологічної безпеки України: соціально-економічний та правовий вимір: зб. матеріалів ІІ круглого столу. – Львів, 2017. – С. 5– 11.

4. Ващишин М.Я. Карпатська мережа природоохоронних територій / Ващишин М.Я. // Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції : зб. матеріалів Міжнар.конгр., присвяч. 20-річчю Нац.ун-ту «Одеська юридична академія», м. Одеса, 2–4 червня 2017 р. / відп. ред. Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, Т.Є. Харитонова. –Одеса, 2017.–С. 102–105.

5. Ващишин М. Международно-правовая охрана биоразнообразия в басейне реки Днестр / М. Ващишин // Legeasiviata. – 2017. – Nr. 9/2 (309). –С.24–28.

6. Ващишин М.Я. Міжнародно-правові аспекти охорони біорізноманіття в межах басейну річки Дністер / Ващишин М.Я. // Реалізація норм екологічного, земельного та аграрного права в умовах реформування правової системи України : зб. матеріалів Всеукр.наук.–практ.конф. (м. Івано-Франківськ, 8–10 вересня 2017р.). – Івано-Франківськ, 2017. – С. 40–43.

7. Ващишин М. Я. Поняття екомережі у вітчизняній та зарубіжній еколого–правовій доктрині/ Ващишин М. Я.// Українська правнича наука: основні тенденції розвитку в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнар. наук.–практ. конф. – Львів, 2017. – Вип. 5: Актуальні проблеми соціального права. – С.56–60.

8. Ващишин М. Я. Програмні засади формування національної екологічної мережі / М. Я. Ващишин//Приватне та публічне право. – 2017. – №3. – С.73–78.

9. Ващишин М.Я. Регулятивний та превентивний вплив практики ЄСПЛ в екологічних спорах / Ващишин М.Я. // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права Ураїни: зб. тез Всеукр.наук.–практ. конф.(26 травня 2017 р.) – Чернівці, 2017.– С.245–249.

10. Ващишин М.Я. Стале управління природними ресурсами – об’єкт дослідження LRG : післямова / М.Я. Ващишин // Збірник за результатами діяльності Legal Research Group з екологічного права на тему «Еколого-правові аспекти сталого управління природними ресурсами» / за заг. ред. О.В. Кравченко. – Львів, 2017.– С.215–216.

11. Ващишин М.Я. Термінологічні недоліки проекту закону про обіг земель сільськогосподарського призначення / М.Я. Ващишин // Правові проблеми земельної реформи в Україні : матеріали Міжнар.наук.–практ.конф.(2 червня 2017р.) – Львів, 2017. – С. 7–12.

 

2016:

1. Ващишин М. Конституційні засади охорони довкілля України та Швейцарії = The Constitutional basis of the environmental protection of Ukraine and Switzerland / Марія Ващишин // Visegrad journal of human rights. – 2016. – № 3. – С. 44– 48.

2. Ващишин М. Я. Конституційні засади формування та збереження національної екомережі / Ващишин М. Я. // Право і суспільство. – 2016. – № 4. – С. 77–83.

3. Ващишин М. Я. Принципи системного формування національної екологічної мережі / Ващишин М. Я. // Актуальні проблеми соціального права : матеріали Всеукр. «круглого столу», присвяч. 40-річчю кафедри соціального права. – Львів, 2016. – С. 85–88.

4. Ващишин М. Я. Перспективи вдосконаленя природоохоронних положень Конституції України / Ващишин М. Я. // Соціально-економічні та правові підстави вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький, 2016. – С. 76–82.

5. Ващишин М. Я. Реалізація конституційного принципу «власність зобов’язує» при формуванні національної екомережі / Ващишин М. Я. // Конституційні гарантії прав і свобод людини: 20 років досвіду правового регулювання : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2016. – С. 36–40.

6. Ващишин М. Я. Системні зв’язки у національній екомережі України / Ващишин М. Я. // Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні : матеріали XXII звітної наук.-практ. конф. – Львів, 2016. – Ч. 2. – С. 9–12.

7. Ващишин М. Я. Природоохоронні положення української та швейцарської Конституцій / Ващишин М. Я. // Зб. матеріалів І зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення наук. проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищ. навч. закл. України. – Одеса, 2016. – С.80–83.

8. Ващишин М. Я. Конституційні основи організації національної екомережі / Ващишин М. Я. // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали круглого столу. – Чернівці, 2016. – С. 287–289.

9. Ващишин М. Я. Еволюція права тимчасового землекористування / Ващишин М. Я. Шарван О. О. // Еволюція правового регулювання аграрних, земельних та екологічних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю професора Н. І. Титової. – Львів, 2016. –С.82–85.

10. Ващишин М. Я. Екологічний ризик об’єктів підвищеної екологічної небезпеки / Ващишин М. Я., Ярчак В. В // Еволюція правового регулювання аграрних, земельних та екологічних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю професора Н. І. Титової. – Львів, 2016. – С.225–227.

11. Основи права України : навч. посіб. / М. Ващишин, Н. Отчак, М.Теличко, С. Холявка ; за ред. М. Ващишин. – Львів : Галицька спілка видавців, 2016. – 228 с.

 

2015:

1. Ващишин М. Я. Теоретичні аспекти правового режиму земель національної екомережі України / Ващишин М. Я. // Право України. – 2015. – № 7. – С. 110 – 118.

2. Luczakiwska I. Prawne aspekty sieci ekologicznej na Ukrainie i w Polsce / Ivanna Luczakiwska, Maria Waszczyszyn // Polska I Niemcy wobec przemian na Ukrainie. – Rzeszow, 2015. – S. 164 – 170.

3. Ващишин М. Я. Система принципів правового регулювання формування та збереження національної екомережі / Ващишин М. Я. // Право і суспільство. – 2015. – № 5, ч. 3. – С.97 – 103.

4. Ващишин М. Я. Спеціальні принципи правового регулювання у сфері формування та збереження національної екомережі / Ващишин М. Я. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – Львів, 2015. – Вип. 2. – С. 78 – 88.

5. Ващишин М. Я. Сполучні території як структурні елементи національної екологічної мережі / М. Я. Ващишин // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХХІ звітної наук.-практ. конф. – Львів, 2015. – Ч. 2. – С. 8 – 11.

6. Ващишин М. Я. Принцип пріоритетності земель національної екомережі / М. Я. Ващишин // Сучасні тенденції та перспективи розвитку аграрного, земельного і екологічного права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ, 2015. – С. 207 – 210.

7. Ващишин М. Я. Диференціація правового режиму земель національної екологічної мережі України / Ващишин М. Я. // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу. – Харків, 2015. – С. 35 – 37.

 

2014:

1. Ващишин М. Я. До питання про критерії самостійності аграрного права як галузі права / М. Я. Ващишин // Право і суспільство. – 2014. – № 4. – С. 114 –119.

2. Ващишин М. Я. Екологічна мережа як об’єкт правового регулювання / М. Я. Ващишин // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХХ звітної наук.-практ. конф. – Л., 2014. – С.232 – 234.

3. Ващишин М. Я. Нормативні рівні правового регулювання національної екологічної мережі / М. Я. Ващишин // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – 2014. – Вип. 3. – С. 94 – 100.

4. Ващишин М. Я. Періодизація розвитку законодавства України про національну екологічну мережу / М. Я. Ващишин // Вісник Львівського університету. Серія юридична : зб. наук. пр. – Л., 2014. – Вип. 59 – С. 305 – 311.

5. Ващишин М. Я. Правове регулювання формування національної екологічної мережі в Україні : програма спецкурсу для студентів юридичного факультету / М. Я. Ващишин. – Л. : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 24с.

6. Ващишин М. Я. Структура національної екологічної мережі / М. Я. Ващишин // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. – Ужгород, 2014. – Вип. 26. – С. 125 – 129

7. Ващишин М. Я Тенденції розвитку аграрного права України / М. Я. Ващишин // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Право. – К., 2014. – Вип. 197, ч. 1. – С. 63 – 68.

8. Ващишин М. Я. Юридичні ознаки екологічної мережі як об’єкта правового регулювання / М. Я. Ващишин // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 1. – С. 127 – 129.

9. Ващишин М. Я. Юридичні ознаки оптових ринків сільськогосподарської продукції / М. Я. Ващишин // Розвиток організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі : зб. тез наук. доп. – Х., 2014. – С. 65 – 67.

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ