ВОЛОШИН ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ

2019:

1. Волошин І. Поселення білих хорватів в Україні / Іван Волошин, Богдан Козак, Анастасія Пономаренко // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. (18–19 жовтня 2019 року, м. Львів). – Львів, 2019. – ]С. 8–11.

2. Кучер П. Геопросторове поширення туристичних ресурсів Житомирської області / Павло Кучер, Іван Волошин // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. (18–19 жовтня 2019 року, м. Львів). – Львів, 2019. –С. 36–38.

 

2018:

1.Волошин І. М. Еколого-географічний аналіз транспортного коридору (на прикладі автомагістралі Львів – Краковець) : монографія / І. М. Волошин, Ю. І.Чикайло. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 248 с.

2.Волошин І. Печерні сакральні комплекси України / Іван Волошин, Богдан Козак, Анастасія Пономаренко // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (19-20 жовтня 2018 р., м. Львів). – Львів, 2018. – С. 14–16.

3. Кучер П. Аналіз геопросторового поширення природних туристичних ресурсів Житомирської області / Павло Кучер, Іван Волошин, Андрій Кухтій // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2018. – Вип. 22, т. 4. – С. 81–82.

4. Кучер. П. Ґрунтознавчо-пізнавальні маршрути Волинської області / П. В. Кучер, І. М. Волошин, А. О. Кухтій // Вісник Львів. нац. ун-ту. Серія географічна. – Львів, 2018. – Вип. 51. – С. 179–192.

5. Кучер П. Картосхема як засіб дослідження пам'яток історії та архітектури Житомирської області / Павло Кучер, Іван Волошин // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (19–20 жовтня 2018 р., м. Львів). – Львів, 2018. – С. 87–89.

6. Методика дослідження курортних територій // І. Волошин, І. Масечко, М. ]Бутиріна, В. Рацлав // Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі. – Луцьк : 2018. – С. 238–256.

7. Методичні рекомендації для підготовки та захисту магістерських робіт студентів спеціальності 242 "Туризм" денної та заочної форм навчання / Ю. І.Чикайло, І. М. Волошин, А. П. Голод, В. В. Худоба. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 38 с.

8. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі : колект. моногр. / за наук. ред. проф. Волошин І. М. та проф. Матвійчук Л. Ю. – Вид. 4-те. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2018. – 340с.

9. Tourist map of geospatial distribution of Rivne oblast in Ukraine as a means for activating tourist flows / Ivan Voloshyn, Pavlo Kucher, Andriy Kukhtiy, Yuliya Chykailo, Volodymyr Khudoba // Photogrammetry and remote sensing cartography and gis : proseedings of 18th international multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2018. – Albena, 2018. – Vol. 18, is. 2,3 : Informatics, geoinformatics and remote sensing. – P. 697–704. (Scopus)

 

2017:

1. Волошин І. Пізнавально-туристичні об’єкти, пов’язані з визвольною діяльністю Богдана Хмельницького на Львівщині / Іван Волошин // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України : матеріали ІІ Всеукр. наук.–практ. конф. (18–19 травня 2017 р., м. Львів). – Львів, 2017. – С. 11–15.

2. Волошин І.М. Геопросторове поширення туристично-рекреаційних об’єктів Рівненської області / І.М. Волошин, П.В. Кучер // Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та Європейської ландшафтної конвенції: матеріали міжнар. наук. семінару. – Львів ; Ворохта, 2017. – С.137–139.

3. Козовий В. Українсько-польські відносини як ключовий елемент розвитку сентиментального туризму / Віталій Козовий, Іван Волошин// Молода спортивна наука України : зб. тез доп. / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2017. – Вип. 21, т. 4. –С. 108.

4. Кучер П. Геопросторове поширення історико-архітектурних пам'яток Волинської області / Павло Кучер, Іван Волошин // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2017. – Вип. 21, т. 4. – С. 111–112.

5. Kucher P. The geospatial distribution of catholic sacral buildings with in Volyn Oblast in Ukraine / Kucher P. Voloshyn I. // 17–th international multidisciplinary scientific geoconference SGEM. – Sofia, 2017. – Vol. 17, is. 23. – P. 711–719.

6. Четирбук О.Р. Рекреаційно-туристичні ландшафти в межах Українського-Польського прикордоння / Четирбук О.Р., Волошин І.М. // Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та Європейської ландшафтної конвенції: матеріали між нар. наук. семінару – Львів ; Ворохта, 2017.–С.132–135.

7. Матвійчук Л. Ю. Заходи стимулювання охорони туристичних ресурсів в Україні / Матвійчук Л.Ю., Волошин І.М., Масечко І.В. // Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі. – 2017. – С. 126–142.

8. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі : колектив. моногр. / І. М. Волошин [та. ін.] / за наук. ред. І. М. Волошина. – Луцьк, ЛНТУ, 2017. – 448 с.

 

2016:

1. Волошин І. М. Стан та перспективи розвитку сільського зеленого туризму у Вінницькій області / І. М. Волошин, Д. С. Цесьців // Українська географія: сучасні виклики : зб. наук. пр. – Київ, 2016. – Т. 2. – С. 52–55.

2. Волошин І. М. Геопросторове поширення природних туристичних ресурсів у межах українсько-польського прикордоння / І. М. Волошин, О. Р. Четирбук // Українська географія: сучасні виклики : зб. наук. пр. – Київ, 2016. – Т. 2. – С. 55–57.

3. Козовий В. Особливості виникнення ностальгійного туризму / Віталій Козовий, Іван Волошин // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму у Західному регіоні України : матеріали І Всеукр. студ. наук.-практ. конф. – Львів, 2016. – С. 70 – 73.

4. Кучер П. В. Геопросторове поширення та характеристика сакральних споруд Волинської області / П. В. Кучер, І. М. Волошин // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль, 2016. Вип. 40, №1. – С 120– 126. (ВАК)

5. Кучер П. Геопросторове поширення та характеристика дерев'яних сакральних об'єктів у Волинській області / Павло Кучер, Іван Волошин // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (12-13 трав. 2016 р.). – Львів, 2016. – С. 27 – 31.

6. Кучер П. Геопросторове поширення сакральних дерев'яних об'єктів Волинської області / Павло Кучер, Іван Волошин // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму у Західному регіоні України : матеріали І Всеукр. студ. наук.-практ. конф. – Львів, 2016. – С. 20 – 24.

7. Цеськів Д. Музеї Вінниччини / Діана Цеськів, Іван Волошин // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму у Західному регіоні України : матеріали І Всеукр. студ. наук.-практ. конф. – Львів, 2016. – С. 79 – 83.

8. Четирбук О. Історико-культурні ресурси в межах українсько-польського прикордоння / Ольга Четирбук, Іван Волошин // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму у Західному регіоні України : матеріали І Всеукр. студ. наук.-практ. конф. – Львів, 2016. – С. 113 – 117.

9. Львівський державний університет фізичної культури (1946–2016) : попул. енцикл. / авт. кол. : Ф. Музика, А. Вовканич, В. Левків, І. Волошин [та ін.] ; упоряд. О. Борис ; за заг. ред. Є. Приступи. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 488 с. – ISBN 978-966-7336-01-2.

 

2015:

1. Волошин І. М. Туристичні ресурси України з атласом туристичних мандрівок : довід. вид. / І. М. Волошин, Л. Ю. Матвійчук, К. В. Ненько. – Львів : ЛДУФК, 2015. – 437 с.

2. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі : монографія / за наук. ред. Волошина І. М. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2015. – 328 с.

3. Волошин І. М. Туристичні ресурси Кіровоградщини та їх геопросторове поширення / Волошин І. М. // Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Кіровоград, 2015. – С. 125 – 138.

4. Волошин І. М. Геопросторовий аналіз туристичних ресурсів Львівщини / Волошин І. М. // Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі : моногр. / за наук. ред. Волошина І. М. – Луцьк, 2015. – С. 119 – 136.

5. Волошин І. М. Застосування новітніх методик підготовки фахівців для сфери туризму / Волошин І. М. // Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Мукачево, 2015. – С. 14 – 16.

6. Волошин І. М. Атрактивні об’єкти Сколівщини для екологічного туризму / Волошин І. М., Лабарткава В. К. // Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Кіровоград, 2015. – С. 345 – 352.

7. Волошин І. М. Теоретико-методичні засади прокладання екологічних маршрутів / Волошин І. М., Лабарткава В. К. // Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи : матеріали Всеукр. наук. конф. – Львів, 2015. – С. 74 – 78.

8. Волошин І. М. Дерев’яна сакральна спадщина Сколівщини як невід’ємна складова екологічного маршруту / Волошин І. М., Лабарткава В. К. // Інноваційні технології в освіті, науці й виробництві : зб. тез наук.-практ. конф. – Луцьк, 2015. – С. 12 – 15.

9. Волошин І. М. Палаци Вінниччини як важливі об’єкти туристичного використання / Волошин І. М., Цесьців Д. С. // Перспективи розвитку туризму в Україні та світі : тези І Міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк, 2015. – С. 54 – 57.

10. Волошин І. М. Розвиток кадастру туристичних ресурсів засобами геоінформаційних технологій / Волошин І. М., Матвійчук Л. Ю., Лепкий М. І // Перспективи розвитку туризму в Україні та світі : тези І Міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк, 2015. – С. 67 – 69.

11. Voloshyn I. Adaptive tourism in Ukraine: safety problems and formation of resource potencial / I. Voloshyn, A. Kuhktiy, A. Holod // The advanced science journal. – 2015. – Is. 4. – P. 50 – 53.

12. Волошин І. М. Львівські кав’ярні як атрибут туризму у Львові /Волошин І. М., Чикайло Ю. І., Демій М. М. // Інноваційні технології в освіті, науці й виробництві : зб. тез наук.-практ. конф. – Луцьк, 2015. – С.15 – 19.

13. Волошин І. М. Туристично-рекреаційний потенціал Закарпаття / І. М. Волошин, К. В. Ненько, Р. М. Щурокова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. – Тернопіль, 2015. – № 1. – С. 124 – 131.

14. Цесьців Д. С. Сакральні дерев’яні святині Вінниччини / Цесьців Д. С., Волошин І. М. // Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи : матеріали Всеукр. наук. конф. – Л., 2015. – С. 200 – 203.

 

2014:

1. Волошин І. М. Безпека життєдіяльності (туристичний аспект) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Волошин І. М., Матвійчук Л. Ю., Лепкий М. І. – Луцьк : Терен, 2014. – 290 с.

2. Волошин І. М. Особливості поширення дефляційних похованих ґрунтів / І. М. Волошин, Ю. І. Чикайло // Агрохімія і ґрунтознавство : міжвід. темат. наук. зб. – Х., 2014. – Кн. 2. – С. 20 – 22.

 

2013:

1. Волошин І. Кислотні опади міста Львова: їх хімізм, металізація природних компонентів : монографія / Іван Волошин, Ольга Собечко. – Л. : ЛДУФК, 2013. ] 315 с. – ISBN 978-966-2328-42-4.

 
2012:

1. Волошин І. М. Непоправна втрата для географічної науки / І. М. Волошин // Энергия созидания: воспоминания о В. Е. Некосе. – Х., 2012. – С. 97 – 100.

2. Волошин І. М. Історико-археологічний потенціал в межах єврокоридору Львів-Краковець / І. М. Волошин, Ю. І. Чикайло // Географія та туризм : наук. зб. – К., 2012. – Вип. 18. – С. 160 – 168.

3. Волошин І. М. Історико-культурні об’єкти Рівненщини / І. М. Волошин, К. В. Ненько // Вісник інституту педагогічної освіти. Серія географічна. Еко- і агротуризм: перспективи розвитку на регіональному та локальному рівні : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. – Рівне, 2012. – Вип. 1. – С. 281 – 287.

4. Волошин І. М. Найбільш атрактивні туристичні об’єкти Криму / І. М. Волошин, А. Р. Вачко // Вісник інституту педагогічної освіти. Серія географічна. Еко- і агротуризм: перспективи розвитку на регіональному та локальному рівні : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. – Рівне, 2012. – Вип. 1. – С. 91 – 95.

5. Волошин І. М. Основні об’єкти історико-культурної спадщини та заповідні території в межах євро коридору Львів-Краковець / І. М. Волошин, Ю. І. Чикайло // Вісник інституту педагогічної освіти. Серія географічна. Еко- і агротуризм: перспективи розвитку на регіональному та локальному рівні : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. – Рівне, 2012. – Вип. 1. – С. 287 – 292.

6. Волошин І. Пригоди в заповідному барлозі : екол. оповід. / Іван Волошин. – Т. : Підручники і посібники, 2012. – 111 с. – ISBN 978-966-07-2347-4.

7. Волошин І. Старовинні замки України та Польщі: функції у різні історичні періоди та сучасне використання / Іван Волошин, Леван Апрілішвілі // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VIIІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Л., 2012. – С. 44 – 49.

8. Волошин І. М. Туристично-рекреаційні ресурси Івано-Франківської області / І. М. Волошин, О. Д. Лагодюк // Вісник інституту педагогічної освіти. Серія географічна. Еко- і агротуризм: перспективи розвитку на регіональному та локальному рівні : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. – Рівне, 2012. – Вип. 1. – С. 278 – 280.

9. Волошин І. Зміцнення здоров’я й поліпшення фізичного розвитку школярів за допомогою плавання [Електронний ресурс] / Іван Волошин, Юрій Петришин, Іванна Боднар // Спортивна наука України. – 2012. – № 5. – С. 39–47. – Режим доступу : http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html?file=tl_files/Archiv2012/5/Voloshyn_6.pdf

10. Географія історико-туристичних пам’яток Чернігівської області та їх використання / І. М. Волошин, К. В. Ненько, О. Д. Лагодюк, А. В. Симочко // Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини. – Л., 2012. – Вип. 29, ч. 1. – С. 14 – 23.

 
2011:

1. Волошин І. М. Екологічні особливості Львівської урбосистеми / Волошин І. М., Собечко О. Р. // Біосфера ХХІ століття : матеріали ІІІ Всеукр. конф. молодих вчених, аспірантів, магістрантів і студ. – Севастополь, 2011. – С. 117 – 119.

2. Волошин І. М. Еколого-географічний та валеологічний аналіз захворюваності населення Волинскьої області : монографія / Волошин Іван Миколайович, Лепкий Михайло Іванович, Мезенцева Інна Василівна. – Луцьк, 2011. – 394 с. – ISBN 966-613-197-8.

3. Волошин І. М. Геохімічний аналіз грунтів приавтомагістральних смуг автотраси Львів – Краковець / Волошин І. М., Чикайло Ю. І. // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Л., 2011. – Вип. 39. – С. 63 – 71.

4. Волошин І. М. Туристично-рекреаційні ресурси Сумської області / Волошин І. М., Лагодюк О. Д. // Наукові записки Сумського держ. пед. ун-ту імені А. С. Макаренка. Серія: Географічні науки. – Суми, 2011. – Вип. 2. – С. 124 – 127.

5. Волошин І. М. Проблеми геоекологічних ландшафтних досліджень природно-рекреаційних територій / Волошин І. М., Симочко Г. В., Лазар В. Ф. // Карпатська конференція з проблем охорони довкілля : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. – Мукачево ; Ужгород, 2011. – С. 511 – 513.

6. Туристично-етнічні ресурси репрезентативних територій України / Волошин І. М., Вачко А. Р., Лагодюк О. Д., Федорович Ю. В. // Розвиток етнотуризму: проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених – Л., 2011. – С. 185 – 194.

 
2010:

1. Волошин І. М. Екологічна оцінка парково-вуличних насаджень / Волошин І. М. // Тези доп. міжнар. наук. семінару. – Л., 2010. – С. 10 – 11.

2. Волошин І. М. Культурні ландшафти Львова та їх трансформація / Волошин І. М. // Культурні ландшафти: теорія і практика : зб. наук. пр. / за ред. Г. І. Денисика. – Вінниця, 2010. – С. 161 – 165.

3. Волошин І. М. Особливості екологічного стану в межах мегаполісу Львова / Волошин І. М. // Екологія та ноосдетологія. – 2010. − № 1/2, т. 21. – С. 38 – 45.

4. Волошин І. М. Особливості розподілу хімічних елементів в урбоземах різної генези та техногенного навантаження / Волошин І. М. // Агрохімія і грунтознавство : міжвід. хім. наук. зб. ННЦ ІГА імені О. Н. Сокольського. Спец. вип. – Житомир, 2010. – Кн. 3. – С. 86 – 88.

 
2009:

1. Волошин І. М. Особливості геохімічного забруднення приавтомагістральних смуг Волині : монографія / Волошин І. М., Матвійчук Л. Ю., Лепкий М. І. – Луцьк : Терен, 2009. – 245 с. – ISBN 978-966-8575-87-7.

 
2007:

1. Волошин І. Усе живе б’є на сполох / Іван Волошин. – Т. : Підручники і посібники, 2007. – 79 с. – ISBN 978-966-07-0495-4.

 
2004:.

1. Волошин І. Екологічні пригоди тварин / Іван Волошин. – Т. : Підручники і посібники, 2004. – 79 с. – ISBN 966-7-0083-0.

2. Волошин І. М. Еколого-географічні проблеми урбосистем Волинської області : монографія / І. М. Волошин, М. І. Лепкий. – Л. : ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 239 с. – ISBN 966-613-197-8.

3. Волошин І. М. Методи оцінки екологічного стану придорожніх лісосмуг Волинської області / Волошин І. М. // Тези доп. міжнар. наук. семінару. – Л., 2010. – С. 11−12.

4. Волошин І. М. Теоретичні засади ландшафтних еколого-геохімічних дос-ліджень / І. М. Волошин // Ландшафтознавство : традиції та тенденції : матеріали між нар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю з дня народження К. І. Геренчука, 70-річчю з дня народження Г. П. Міллера, 60-річчю кафедри фізичної географії, 50-річчю діяльності Львівської школи ландшафтознавства. – Л., 2004.

 
2003:

1. Волошин І. М. Величини рН урбокомплексів та стан зелених насаджень м. Львова / І. М. Волошин // Тези доп. наук.-практ. конф. до 120-річчя географії у Львівському нац. університеті. – Л., 2003.

2. Волошин І. М. Вплив ендогенних полютантів сейсмоактивних зон на якість ґрунту та захворюваність населення / І. М. Волошин // Тези доп. наук. конф., присвяч. 10-річчю кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів ЛНУ імені Івана Франка. – Л., 2003.

3. Волошин І. М. Екологічний стан ґрунтового покриву в басейнах водно-рекреаційних об’єктів Львова та його околиць / І. М. Волошин // Тези доп. наук. конф., присвяч. 10-річчю кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів ЛНУ імені Івана Франка. – Л., 2003.

4. Волошин І. М. Особливості перерозподілу важких металів у ґрунтах і екологових товщах Малого Полісся / І. М. Волошин // Тези доп. наук. конф., присвяч. 10-річчю кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів ЛНУ імені Івана Франка. – Л., 2003.

5. Волошин І. М. Еколого-географічні проблеми урбосистем Волинської області : монографія / І. М. Волошин, М. І. Лепкий. – Л. : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 241 с.

 
2002:

1. Волошин І. М. Аналіз та перспективи розвитку ґрунтового еколого-карто-графічного моніторингу / І. М. Волошин // Агрохімія і ґрунтознавство : тези доп. VI з’їзду УТГА. – Умань, 2002.

2. Волошин І. М. Забруднення важкими металами урбоземів м. Луцька / І. М. Волошин // Агрохімія і ґрунтознавство : тези доп. VI з’їзду УТГА. – Умань, 2002.

 
2001:

1. Волошин І. М. Водойми міської зони та оцінка їх екологічного стану / І. М. Волошин // Людина і довкілля. Проблеми неоеко-логії : матеріали наук. –практ. конф. – Х., 2001.

2. Волошин І. М. Екологічні проблеми міських систем / І. М. Волошин // Людина і довкілля : тези доп. наук.-практ. конф. – Х., 2001.

 
1999:

1. Волошин І. М. Особливості екологічної оцінки та картографування бурих ґрунтів Карпат / І. М. Волошин // Генезис, географія та екологія ґрунтів : тези доп. наук.-практ. конф. – Л., 1999.

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ