ВОВКАНИЧ ЛЮБОМИР СТЕПАНОВИЧ

2018:

1. Пенчук А. Вплив інтервального гіпоксичного-гіперкапнічного тренування на параметри гемодинаміки спортсменів-орієнтувальників / Андрій Пенчук, Любомир Вовканич // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2018. – Вип. 22, т. 3. – С. 69.

2. Вплив занять баскетболом на фізичний розвиток баскетболісток / Мирослава Гриньків, Тетяна Куцериб, Любомир Вовканич, Федір Музика // Спортивна наука України. – 2018. – № 2(84). – С. 9–13. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/737/712

3. Vovkanych L. Improvement of the Fitness Level of Karate Athletes/ Lyubomyr Vovkanych, Antonina Dunets-Lesko, Ihor Bogdan // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : abstract book of 6th International Conference on Science, Culture, and Sport (27–28 April 2018). – Lviv, 2018. – Р. 298.

4.Vovkanych L. The Effect of the interval Hypoxic-Hypercapnic Exercises and Online Brain Training Program on the Fitness Level of Orienteers [Електронний ресурс] / L. Vovkanych, A. Penchuk //  Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : abstract book of 6thInternational Conference on Science, Culture, and Sport (27–28 April 2018). – Lviv, 2018. – Р. 296.

5. Вплив занять баскетболом на фізичний розвиток баскетболісток [Електронний ресурс] / Мирослава Гриньків, Тетяна Куцериб, Любомир Вовканич, Федір Музика // Спортивна наука України. – 2018. – № 2(84). – С. 9–13. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/737/712

6.Вплив вібрацій на діяльність спортсменів [Електронний ресурс]/ Любомир Вовканич, Юрій Борецький, Ярослав Свищ, Христина Шавель, Роксолана Тимочко-Волошин, Андрій Вовканич// Спортивна наука України. – 2018. – № 3(85). – С. 12–20. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/746/720

 

2017:

1. Вовканич Л.С. Довідник для студентів із дисципліни «Вікова анатомія і фізіологія» / Вовканич Л.С. – Львів, 2017. – 19 с.

2. Пенчук А. Удосконалення психофізіологічних якостей орієнувальників на етапі спеціалізованої базової підготовки / Андрій Пенчук А., Любомир Вовканич // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2017. – № 1(27). – С. 45–54. (ВАК)

3. Клебан С. Використання максимальних та субмаксимальних навантажень для оцінювання композиції м'язових волокон спортсменів / Соломія Клебан, Наталя Боротюк, Любомир Вовканич // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2017. – Вип. 21, т. 1. – С. 15.

4. Peculiarities of the somatotype of athletes with different directions of the training process / Tetiana Kutseryb, Lyubomyr Vovkanych, Myroslava Hrynkiv, Sofia Majevska, Fedir Muzyka // Journal of physical education and sport. – 2017. – Vol. 17, is. 1. – P. 431–435. (Scopus)

5. Оцінювання композиції м’язових волокон спортсменів з використанням максимальних статичних навантажень [Електронний ресурс] / Любомир Вовканич, Володимир Конестяпін, Соломія Клебан, Наталя Боротюк // Спортивна наука України. – 2017. – № 1 (77). – С. 3–8. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/579/560 (ВАК)

 

2016:

1. Адаптаційні зміни морфологічних показників організму спортсменів з різною спрямованістю тренувального процесу / Тетяна Куцериб, Любомир Вовканич, Мирослава Гриньків, Софія Маєвська, Федір Музика // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2016. – Вип. 20, т. 3/4. – С. 36 – 42. (Index Copernicus)

2. Львівський державний університет фізичної культури (1946–2016) : попул. енцикл. / авт. кол. : Ф. Музика, А. Вовканич, В. Левків, Л. Вовканич [та ін.] ; упоряд. О. Борис ; за заг. ред. Є. Приступи. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 488 с. – ISBN 978-966-7336-01-2.

3. Vovkanych L. Exercise-induced bronchoconstriction stimulating factors, mechanisms and test protocols [Електронний ресурс] / Lyubomyr Vovkanych // Спортивна наука України. – 2016. – № 1(71). – С. 3–8. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/389/374  (ВАК)

4. Penchuk A. Effect of interval hypoxic and hypercapnic exercises on the respiratory function of orienteers / Andrii Penchuk, Lyubomyr Vovkanych // Journal of physical education and sport. – 2016. – Vol. 16, is. 2. – P. 317 – 320. (Scopus)

 

2015:

1. Вовканич Л. Порівняльний аналіз систем оцінювання фізичного розвитку школярів / Любомир Вовканич, Христина Джангобекова // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 2. – С. 68 – 74.

2. Vovkanych L. The interrelationship between performance parameters and variables of respiratory function of orienteers / Vovkanych Lyubomyr, Penchuk Andrii // Journal of Physical Education and Sport. – 2015. – Vol. 15, is. 3. – P. 446 – 451.

3. Вовканич Л. С. Використання програмно-апаратного комплексу на базі ергографа Моссо для характеристики функціональних особливостей нервово-м'язового апарату спортсменів / Л. С. Вовканич, В. М. Соколовський, Е. Ф. Кулітка // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2015. – Вип. 129, т. 2. – С. 30–34.

4. Вовканич Л. Моделі сомато-вісцеральної взаємодії під час виконання пострілу з лука [Електронний ресурс] / Любомир Вовканич, Богдан Виноградський, Іванна Коваль // Спортивна наука України. – 2015. – № 2(66). – С. 9 – 16. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/306/298

5. Коваль І. Зміни частоти серцевих скорочень лучників під час виконання пострілу / І. Коваль, Л. Вовканич // Молодь і поступ біології : зб. тез XI Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів. – Львів, 2015. – С. 465 – 466.

6. Пенчук А. Можливості використання інтернет-ресурсів в удосконаленні компонентів розумової працездатності у спортивному орієнтуванні / Андрій Пенчук, Любомир Вовканич // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 1. – С. 179 – 183.

7. Пенчук А. Показники психофізіологічних якостей спортсменів-орієнтувальників високої кваліфікації / А. Пенчук, Л. Вовканич // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2015. – № 1. – С. 126 – 129.

8. Гриньків М. Я. Спортивна морфологія (з основами вікової морфології) : навч. посіб. / Гриньків М. Я., Вовканич Л. С., Музика Ф. В. – Львів : ЛДУФК, 2015. – 304 с. – ISBN 978-966-2328-80-6.

9. Кулітка Е. Ф. Фізіологія людини в запитаннях і відповідях / Кулітка Е. Ф. ; за ред. Л. Вовканича. – Львів : ЛДУФК, 2015. – 168 с. – ISBN 978-966-2328-89-9

10. Пенчук А. В. Пульсові режими подолання дистанції спортсменами орієнтувальниками (за результатами опитування) / А. В. Пенчук, Л. С. Вовканич, Т. С. Давиденко // Психологічні, педагогічні і медико-біологічні аспекти фізичного виховання і спорту : матеріали VI Міжнар. заоч. наук.-практ. конф. ¬– Одеса, 2015 – С. 287 – 291.

11. Клебан С. Особливості інтерференційної електроміограми та часової динаміки розвитку втоми скелетних м'язів спринтерів і стаєрів / С. Клебан, Н. Боротюк, Л. Вовканич // Молодь і поступ біології : зб. тез XI Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів. – Львів, 2015. – С. 464 – 465.

12. Спортивна морфологія : навч. посіб. / авт. кол. : Музика Ф. В., Вовканич Л. С., Гриньків М. Я., Маєвська С. М., Куцериб Т. М. ; за ред. Федора Музики. – Вид. 2-ге, доп. – Львів : ЛДУФК, 2015. – 204 с. – ISBN 978-966-2328-21-9.

13. Аналіз соматотипу спортсменів-одноборців / Любомир Вовканич, Тетяна Куцериб, Мирослава Гриньків, Федір Музика // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 3. – С. 99 – 103.

14. Особливості сенсомоторних реакцій спортсменів різних спортивних спеціалізацій / Любомир Вовканич, Антоніна Дунець-Лесько, Андрій Пенчук, Павло Качмар // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2015. – № 2(20). – С. 17 – 26.

15. Динаміка функціонального стану дихальної системи кваліфікованих бігунів на середні дистанції в піврічному макроциклі підготовки / Любомир Вовканич, Антоніна Дунець-Лесько, Марія Гудак, Уляна Шевців // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2015. – № 3. – С. 209 – 212.

16. Роль морфологічних чинників у визначенні сили ізометричного скорочення м’язів–згиначів пальців кисті [Електронний ресурс] / Любомир Вовканич, Мирослава Гриньків, Тетяна Куцериб, Станіслав Крась // Спортивна наука України. – 2015. – № 3. – С. 3 – 8. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/327/316

17. Аналіз соматотипу представників різних спортивних спеціалізацій / Тетяна Куцериб, Мирослава Гриньків, Любомир Вовканич, Федір Музика // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2015. – № 3(21). – С. 3 – 10.

 

2014:

1. Вовканич Л. С. Вікова динаміка розумової працездатності юних спортсменів-шахістів / Л. С. Вовканич, О. М. Терлецький // Механізми функціонування фізіологічних систем : матеріали Міжнар. наук. конф. – Л., 2014. – С. 25.

2. Вовканич Л. С. Комплексне оцінювання оздоровчого впливу позакласних занять різними видами спорту / Л. С. Вовканич, Х. Р. Джангобекова // Адаптаційні можливості дітей та молоді : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю утворення кафедри біології і основ здоров'я ПНПУ ім. К. Д. Ушинського – О., 2014. – Ч. 2. – С. 25 – 29.

3. Вовканич Л. С. Регресійний аналіз вікових змін розумової працездатності шахістів / Л. С. Вовканич, О. М. Терлецький // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2014. – Вип. 118, т. 1. – С. 59 – 63.

4. Вовканич Л. С. Функціональний стан центральної нервової системи кваліфікованих легкоатлетів / Л. С. Вовканич, А. В. Дунець-Лесько, Я. С. Свищ // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2014. – № 3. – С. 22 – 25.

5. Вовканич Л. С. Особенности интерференционной электромиограммы отдельных мышц стрелков из лука во время выполнения специализированных действий / Л. С. Вовканыч, Б. А. Виноградский, М. И. Чолий // Молодая спортивная наука Беларуси : материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Минск, 2014. – Ч. 3. – С. 12 – 13.

6. Джангобекова Х. Вплив позакласних оздоровчих занять із бадмінтону, легкої атлетики та спортивних танців на фізичний розвиток осіб середнього шкільного віку / Христина Джангобекова, Любомир Вовканич // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 4. – С. 21 – 25.

7. Джангобекова Х. Вплив занять у секціях бадмінтону, легкої атлетики (біг) та спортивних танців на функціонування серцево-судинної системи підлітків / Христина Джангобекова, Любомир Вовканич // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2014. – № 2. – С. 51 – 58.

8. Джангобекова Х. Вплив позакласних оздоровчих занять з бадмінтону, бігу та спортивних танців на розвиток рухових якостей підлітків [Електронний ресурс] / Христина Джангобекова, Любомир Вовканич, Федір Музика // Спортивна наука України. – 2014. – № 2. – С. 3 – 9. – Режим доступу :
http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/213

9. Пенчук А. Вагомість окремих компонентів підготовленості спортсменів-орієнтувальників за результатами опитування / Андрій Пенчук, Любомир Вовканич // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 1. – С. 201 – 207.

10. Пенчук А. В. Адаптивные изменения отдельных показателей системы внешнего дыхания спорсменов-ориентировщиков / А. В. Пенчук, Л. С. Вовканыч // Молодая спортивная наука Беларуси : материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Минск, 2014. – Ч. 3. – С. 64 – 67.

11. Пенчук А. В. Показники зовнішнього дихання спортсменок-орієнтувальниць високої кваліфікації / А. В. Пенчук, Л. С. Вовканич, Т. Давиденко // Адаптаційні можливості дітей та молоді : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю утворення кафедри біології і основ здоров'я ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. – О., 2014. – Ч. 2. – С. 191–194.

12. Яремко Є. О. Деякі фізіологічні механізми реалізації адаптаційних можливостей кардіо-гемодинаміки спортсменів на фізичні навантаження різної спрямованості / Є. О. Яремко, Л. С. Вовканич, С. І. Крась // Фізіологічний журнал. – 2014. – Т. 60, № 3. – С. 176.

13. Яремко Є. О. Нейро-хімічні механізми регуляції адаптаційних процесів за фізичних навантажень у спортсменів / Є. О. Яремко, Л. С. Вовканич // Механізми функціонування фізіологічних систем : матеріали Міжнар. наук. конф. – Л., 2014. – С. 25.

14. Яремко Є. О. Фізіологія фізичного виховання і спорту : навч. посіб. для практ. занять / Яремко Є. О., Вовканич Л. С. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 192 с. – ISBN 978-966-2328-76-9.

15. Варіабельність серцевого ритму як критерій спортивного відбору та оцінювання функціонального стану спортсменів / Л. С. Вовканич, М. Я. Гриньків, Т. М. Куцериб, Ф. В. Музика // Фізіологічний журнал. – 2014. – Т. 60, № 3. – С. 163.

16. Залежність амплітудно-частотних параметрів електроміограми від сили скорочення м'язів лучників під час виконання імітаційних вправ / Любомир Вовканич, Богдан Виноградський, Іванна Коваль, Оксана Ковтул // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2014. – № 1. – С. 19 – 27.

17. Зміна частотно-амплітудних параметрів інтерференційної електроміограми висококваліфікованих лучників під час виконання змагальної вправи / Л. С. Вовканич, Б. А. Виноградський, В. В. Ткачек, М. І. Чолій // Фізіологічний журнал. – 2014. – Т. 60, № 3. – С. 162.

18. Латинсько-українсько-російський словник анатомічних термінів / Крась С. І., Вовканич Л. С., Гриньків М. Я., Куцериб Т. М., Музика Ф. В. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 191 с. – ISBN 978-966-2328-68-4.

19. Морфологічний профіль каратистів версії WKF / Софія Маєвська, Тетяна Куцериб, Любомир Вовканич, Мирослава Гриньків, Федір Музика // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2014. – № 2. – С. 35 – 43.

20. Оцінювання функціонального стану дихальної системи кваліфікованих бігунів на 400 та 800 метрів / Любомир Вовканич, Володимир Конестяпін, Антоніна Дунець-Лесько, Ярослав Свищ // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2014. – Вип. 17. – С. 404 – 409.

21. Особливості пропорцій тіла представників карате версії WKF / С. М. Маєвська, Т. М. Куцериб, М. Я. Гриньків, Л. С. Вовканич, С. І. Крась, Ф. В. Музика // Адаптаційні можливості дітей та молоді : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю утворення кафедри біології і основ здоров’я ДЗ «ПНПУ ім. К. Д. Ушинського». – О., 2014. – Ч. 2. – С. 148 – 152.

22. Особливості пропорцій тіла та соматотипу представників карате версії WKF / Куцериб Т. М., Музика Ф. В., Вовканич Л. С., Гриньків М. Я., Маєвська С. М. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2014. – Вип. 118, т. 1. – С. 175 – 179.

23. Порівняльний аналіз складу тіла гопаківців з використанням антропометричного методу та біоімпедансометрії / Тетяна Куцериб, Мирослава Гриньків, Любомир Вовканич, Федір Музика, Микола Величкович // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 3. – С. 107 – 113.

 

2013:

1. Вовканич Л. С. Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту // Фізіологія рухової активності : навч. посіб. для перепідготовки спеціалістів ОКР „бакалавр” : у 2-х ч./ Вовканич Л. С., Бергтраум Д. І. – Л. : ЛДУФК, 2013. – Ч. 2. – 195 с.

2. Вовканыч Л. С. Применение различных методов анализа вариабельности сердечного ритма для определения вегетативного статуса юных каноистов / Л. В. Вовканыч, П. И. Качмар // Спортивная медицина. Сочи–2013 : тезисы докл. IV Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. – Сочи, 2013. – С. 44 – 47.

3. Пенчук А. В. Взаимосвязь спортивного результата спортсменов-ориентировщиков с показателями физической и специальной умственной работоспособности / А. В. Пенчук, Л. С. Вовканыч // Спортивная медицина. Сочи–2013 : тезисы докл. IV Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. – Сочи, 2013. – С. 105 – 108.

4. Пенчук А. В. Визначення ефективності різних режимів інтервального гіпоксичного тренування для вдосконалення аеробних та анаеробних можливостей організму спортсменів / А. Пенчук, Л. Вовканич // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2013. – № 2(12). – С. 59 – 69.

5. Пенчук А. Обґрунтування системи контролю спеціальної працездатності у спортивному орієнтуванні на етапі попередньої базової підготовки / Андрій Пенчук, Любомир Вовканич // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 152 – 158.

6. Морфофункціональні особливості борчинь вільного стилю / Любомир Вовканич, Мирослава Гриньків, Тетяна Куцериб, Федір Музика // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 3. – С. 73 – 78.

7. Морфологічні особливості спортсменів, що займаються рукопашем гопак / М. Гриньків, Т. Куцериб, Л. Вовканич, Ф. Музика, С. Крась // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 17. – С. 45 – 51.

8. Фізіологія людини : навч. посіб. / [Яремко Є. О., Вовканич Л. С., Бергтраум Д. І., Коритко З. І., Музика Ф. В.]. – Вид. 2-ге, допов. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 207 с. – ISBN 978-966-2328-54-7.

9. Вовканич Л. Типологічні особливості варіабельності серцевого ритму юних веслувальників на каное / Любомир Вовканич, Павло Качмар // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2013. – № 3. – С. 60 – 70.

 
2012:

1. Вовканич Л. Елекроміографічні паттерни виконання пострілу зі спортивного лука / Любомир Вовканич, Богдан Виноградський, Василь Ткачек // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 102, т. 1. – С. 111 – 115.

2. Вовканич Л. Особливості інтерференційної електроміограми м’язів лучників під час виконання змагальної вправи [Електронний ресурс] / Любомир Вовканич, Богдан Виноградський, Василь Ткачек // Спортивна наука України. – 2012. – № 4. – С. 3 – 9. – Режим доступу : http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html?file=tl_files/Archiv2012/4/Vovkanych_1.pdf

3. Вовканич Л. С. Факторний аналіз структури спеціальної підготовленості спортсменів-каратистів / Вовканич Л. С., Дунець-Лесько А. В. // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : матеріали VІІІ Міжнар. наук. конф. – Х., 2012. – С. 42 – 44.

4. Вовканич Л. С. Факторний аналіз структури спеціальної підготовленості спортсменів-каратистів / Вовканич Л. С., Дунець-Лесько А. В. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2012. – № 3. – С. 36 – 40.

5. Вовканыч Л. Использование шаттл-теста для оценивания уровня функциональной подготовленности спортсменов-ориентировщиков на этапе предварительной базовой подготовки / Л. Вовканыч, А. Пенчук // Международная научно-практическая конференция по проблемам физической культуры и спорта государств – участников Содружества независимых государств : материалы V науч.-практ. конф. молодых ученых. – Минск, 2012. – Ч. 3. – С. 238 – 241.

6. Вовканыч Л. С. Особенности электромиограммы лучников во время выполнения заключительной фазы выстрела / Вовканыч Л. С., Виноградский Б. А., Ткачек В. В. // Медико-биологические и психолого-педагогические аспекты подготовки специалистов по физической культуре и спорту : материалы Всеросс. науч.-практ. конф. с междунар. участием. – СПб., 2012. – Ч. 1. – С. 159 – 162.

7. Гриньків М. Індивідуальні коливання серцевого ритму як критерій адаптації кваліфікованих спортсменів до фізичних навантажень / Мирослава Гриньків, Любомир Вовканич, Софія Маєвська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 3. – С. 52 – 58.

8. Пенчук А. Психофізіологічні якості та спеціальна розумова працездатність спортсменів-орієнтувальників на етапі попередньої базової підготовки / Андрій Пенчук, Любомир Вовканич, Андрій Кубін // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 216 – 221.

9. Міхель Д. Адаптивні зміни показників зовнішнього дихання висококваліфікованих борчинь вільного стилю / Міхель Д., Вовканич Л. // Вітчизняна наука: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 144 – 146.

10. Властивості нервової системи та психоемоційний стан студентів вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації / Боднар І., Вовканич Л., Дух Т., Кіндзер Б., Гут Р. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2012. – № 3. – С. 94 – 98.

11. Медико-біологічні основи фізичного виховання та спорту у запитаннях та відповідях / [Вовканич Л. С., Бергтраум Д. І., Гриньків М. Я., Коритко З. І., Кулітка Е. Ф., Кургалюк Н. М.]. – Л. : Сполом, 2012. – 95 с.

12. Морфологічні прояви адаптації організму борчинь вільного стилю до фізичних навантажень / Вовканич Л. С., Гриньків М. Я., Куцериб Т. М., Маєвська С. М. // Адаптаційні можливості дітей та молоді : матеріали IX наук.-практ. конф. – О., 2012. – С. 40 – 44.

13. Спеціальна працездатність спортсменів-каратистів та її вдосконалення шляхом модифікації тренувальних навантажень / Антоніна Дунець-Лесько, Любомир Вовканич, Ігор Богдан, Мар'ян Островський // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 75 – 79.

14. Yaremko E. O. Physiologycal criteria of the evaluation of somatic health level / Yaremko E. O., Vovkanych L. S. // Здоровье для всех : материалы IV междунар. науч.-практ. конф. – Пинск, 2012. – С. 232 – 236.

 
2011:

1. Вовканич Л. С. Методичний посібник з курсу «Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту» для слухачів перепідготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «cпеціаліст» / Вовканич Л. С. – Вид. 2-ге. – Л. : Укр. технології, 2011. – 48 с.

2. Вовканич Л. С. Адаптивні зміни функціональних показників систем організму підлітків, які займаються бігом на середні дистанції [Електронний ресурс] / Вовканич Л. С., Сташків В. О. // Спортивна наука України. – 2011. – № 3. – С. 11–21. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2011-3/11vlsmdr.pdf

3. Вовканич Л. С. Прогнозування спортивного результату біатлоністів з урахуванням біоритмологічного статусу спортсмена / Вовканич Л. С., Кулітка Е. Ф. // Моделювання складних систем в області механіки людини, фізичного виховання і спорту : матеріали VII електрон. Всеукр. наук. конф. – Х., 2011.

4. Дунець-Лесько А. Аеробні та анаеробні можливості і рівень спеціальної підготовленості спортсменів-каратистів / Антоніна Дунець-Лесько, Любомир Вовканич, Ігор Богдан  // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 80 – 86.

5. Дунець-Лесько А. В. Характеристика тренувальних навантажень спортсменів-каратистів / А. В. Дунець-Лесько, Л. С. Вовканич, І. О. Богдан // Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2011. – Вип. 86. – С. 75 – 78.

6. Сенькова Н. Я. Оздоровчий вплив занять з елементами тхеквондо у період молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / Сенькова Н. Я., Вовканич Л. С. // Спортивна наука України. – 2011. – № 4. – С. 84 – 94. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2011-4/11.snjpsa.pdf

7. Сташків В. О. Перспективи використання показників варіабельності серцевого ритму для оцінювання адаптації  підлітків до фізичних навантажень / В. О. Сташків, Л. С. Вовканич // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2011. – Вип. 56. – С. 36 – 42.

8. Контроль функционального состояния прыгунов в высоту с использованием физиологических и морфологических параметров / Вовканыч Л. С., Бергтраум Д. И., Гринькив М. Я., Маевская С. М. // Спортивная медицина. Здоровье и физическая культура : материалы ІІ Всерос. (с междунар. участием) науч.-практ. конф. – Сочи, 2011. – С. 56 – 57.

9. Методичний посібник для складання державного іспиту з «Медико-біологічних основ фізичного виховання і спорту» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» факультету фізичного виховання, факультету спорту, факультету підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти / Вовканич Л. С., Бергтраум Д. І., Гриньків М. Я., Коритко З. І. , Кулітка Е. Ф. – Л. : Укр. технології, 2011. – 80 с.

10. Модельні характеристики спортсменів окремих видів спорту із швидкісно-силовою спрямованістю тренувального процесу / Маєвська С. М., Гриньків М. Я., Вовканич Л. С., Старостюк Г. К. // Теорія і методика фізичного виховання. – 2011. – № 3. – С. 36 – 41.

11. Модельні характеристики спортсменів окремих видів спорту із швидкісно-силовою спрямованістю тренувального процесу / Маєвська С. М., Гриньків М. Я., Вовканич Л. С., Старостюк Г. К. // Моделювання складних систем в області механіки людини, фізичного виховання і спорту : матеріали VII електрон. Всеукр. наук. конф. – Х., 2011. – С. 8 – 11.

12. Показники варіабельності серцевого ритму спортсменів швидкісно-силових видів спорту / Любомир Вовканич, Мирослава Гриньків, Антоніна Дунець-Лесько, Софія Маєвська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 3. – С. 65 – 70.

13. Спеціальна працездатність спортсменів-каратистів (версія WKF) / Дунець-Лесько А., Вовканич Л., Богдан І., Вишневецький С. // Психолого-педагогічні та медико-біологічні питання організації занять у фізичному вихованні та спорті : матеріали ІІ Міжнар. електрон. наук.-практ. конф. – О., 2011. – С. 341 – 343.

14. Спортивна морфологія : навч. посіб. / авт. кол. : Музика Ф. В., Баранецький Г. Г., Вовканич Л. С., Гриньків М. Я., Маєвська С. М., Малицький А. В. ; за ред. Ф. Музики. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 159 с. – ISBN 978-966-2328-21-9.

 
2010:

1. Дунець-Лесько А. Вплив велоергометричних навантажень на показники сенсомоторних реакцій та серцевий ритм кваліфікованих спортсменів-каратистів / Антоніна Дунець-Лесько, Любомир Вовканич, Ігор Богдан // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2010. – Вип. 14, т. 3. – С. 72 – 77.

2. Дунець-Лесько А. В. Показники дихальної системи у кваліфікованих спортсменів-каратистів / Дунець-Лесько А. В., Вовканич Л. С. // Фізіологічний журнал : матеріали XVIII з’їзду Укр. фізіол. т-ва з міжнар. участю. – 2010. – № 2, т. 56. – С. 257.

3. Кириленко Н. А. Вплив велоергометричного тесту Уінгейта на показники варіабельності серцевого ритму спортсменів-бігунів на короткі та середні дистанції / Кириленко Н. А., Вовканич Л. С. // Фізіологічний журнал : матеріали XVIII з’їзду Укр. фізіол. т-ва з міжнар. участю. – 2010. – № 2, т. 56. – С. 259.

4. Павлова Ю. Фізична активність людей літнього віку / Юлія Павлова, Любомир Вовканич, Богдан Виноградський // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2010. − № 1. – С. 61 – 73.

5. Терлецький О. М. Вплив занять шахами на розумову працездатність дітей / О. М. Терлецький, Л. С. Вовканич // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2010. – Вип. 48. – С. 44 – 48.

6. Використання показників варіабельності серцевого ритму для характеристики функціональної підготовленості спортсменів–біатлоністів / Любомир Вовканич, Богдан Виноградський, Андрій Власов [та ін.] // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2010. – Вип. 14, т. 3. – С. 50 – 55.

7. Влияние анаэробной нагрузки на сенсомоторные показатели квалифицированных спортсменов-каратистов / Дунец-Лесько А. В., Вовканич Л. С., Богдан И. О., Яремчук Ю. Я., Вишневецкий С. М. // Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях : сб. ст. VI Междунар. науч. конф. – Белгород ; Красноярск ; Киев ; Харьков, 2010. – Ч. 1. – С. 41 – 43.

8. Довідник для складання державного іспиту з „Медико-біологічних основ фізичного виховання і спорту” для бакалаврів факультету фізичного виховання, факультету спорту, факультету заочного навчання / Вовканич Л. С., Бергтраум Д. І., Гриньків М. Я., Коритко З. І., Кулітка Е. Ф. – Л. : Укр. технології, 2010. – 78 с.

9. Морфологічна модель стрибуна у висоту / Маєвська С. М., Вовканич Л. С., Гриньків М. Я., Музика Ф. В., Конестяпін В. Г. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. – № 6. – С. 17 – 18, 35 – 36.

10. Особливості показників системи зовнішнього дихання біатлоністів високої кваліфікації / Вовканич Л. С., Виноградський Б. А., Власов А. П., Павлова Ю. О. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. − № 3. – С. 15 – 18.

11. Фізіологія людини : довід. для студ. / Вовканич Л. С., Бергтраум Д. І., Коритко З. І., Кулітка Е. Ф. – 3-тє вид. – Л. : Укр. технології, 2010. – 36 с.

12. Фізіологія спорту і фізичного виховання : довід. для студ. / Вовканич Л. С., Бергтраум Д. І., Коритко З. І., Кулітка Е. Ф. – 2-ге вид. – Л. : Укр. технології, 2010. – 23 с.

 
2009:

1. Вовканич Л. С. Біологічний вік людини (теоретичний та методичний аспекти) : [наук.-метод. вид.] / Вовканич Л. С. – Л. : Сполом, 2009. – 91 с. – ISBN 978-966-665-550-2.

2. Дунець-Лесько А. Оцінка функціонального стану кваліфікованих спортсменів-каратистів / Антоніна Дунець-Лесько, Любомир Вовканич, Богдан Кіндзер // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2009. – Вип. 13, т. 3. – С. 67–70.

3. Качмар П. Аналіз стану серцево-судинної системи юних веслувальників на каное / Павло Качмар, Любомир Вовканич // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2009. – Вип. 13, т. 3. – С. 88 − 92.

4. Терлецький О. М. Вплив штучного гіпоксичного тренування на розумову працездатність шахістів / О. М. Терлецький, Л. С. Вовканич // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2009. – Вип. 43. – С. 31-36.

5. Яремко Є. О. Фізіологічні проблеми діагностики рівня соматичного здоров′я : [наук.-метод. вид.] / Яремко Є. О., Вовканич Л. С. – Л. : Сполом, 2009. – 76 с. – ISBN 978-966-665-521-2.

6. Спортивна морфологія : навч.-метод. посіб. до лаборатор. занять із курсу „Спорт. морфологія” : для вищ. навч. закл. галузі фіз. виховання, спорту та здоров′я людини / Музика Ф. В., Баранецький Г. Г., Вовканич Л. С., Гриньків М. Я., Маєвська С. М., Малицький А. В. – Л. : Сполом, 2009. – 77 с. – ISBN 978-966-665-558-8.

7. Характеристика анаеробних можливостей кваліфікованих бігунів / Вовканич Л. С., Власов А. П., Савицький Г. В., Лозинський А. Б., Конестяпін В. Г., Коваль Н. А. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2009. – № 6. – С. 9 – 11.

 
2008:

1. Вовканич Л. С. Еніоанатомія меридіанів нирок / Л. С. Вовканич // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2008. – Вип. 25. – С. 16 − 22.

2. Вовканич Л. С. Перспективи використання програмно-апаратного комплексу на базі велоергометра ВЭ02 при проведенні короткочасних анаеробних тестів / Любомир Вовканич, Андрій Власов, Наталія Коваль // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 3. – С. 40 − 46.

3. Вовканич Л. Теорії геронтогенезу (міні-огляд) / Л. Вовканич // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2008. – Вип. 25. – С. 16 − 22.

4. Вовканич Л. С. Характеристика методики визначення біологічного віку людини (міні-огляд) / Л. С. Вовканич // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2008. – Вип. 28. – С. 19 − 26.

5. Довідник для студентів факультетів спорту та фізичного виховання із вивчення дисципліни „Фізіологічні основи фізичної культури і спорту” (за модульною програмою викладання) / уклад. Л. С. Вовканич, Д. І. Бергтраум, З. І. Коритко. – Л. : [б. в.], 2008. – 24 с.

6. Комплексна діагностика анаеробних можливостей спортсменів / Л. Вовканич, А. Власов, Г. Савицький, А. Лозинський, Ю. Климович // Фізичні методи в екології, біології та медицині : матеріали міжнар. наук. конф. – Л., 2008. – С. 40 − 41.

7. Перспективи використання програмно-апаратного комплексу для моделювання функціонального стану спортсмена / Вовканич Любомир, Власов Андрій, Савицький Григорій, Лозинський Андрій // Теорія та методика фізичного виховання. – 2008. – № 7. – С. 3 − 6.

8. Порівняльний аналіз показників варіаційної пульсометрії та біоенергетичного статусу у кваліфікованих спортсменів-каратистів / Любомир Вовканич, Антоніна Дунець, Мирослава Гриньків, Богдан Кіндзер // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 3. – С. 47 − 50.

9. Фізіологія людини : метод. посіб. для лаборатор. занять / Є. О. Яремко, Л. С. Вовканич, Д. І. Бергтраум, З. І. Коритко. – Л. : Сполом, 2008. – 182 с.

10. Яремко Є. О. Фізіологічні підходи до критеріїв оцінки рівня соматичного здоров′я людини / Є. О. Яремко, Л. С. Вовканич // Адаптаційні можливості дітей та молоді : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – О., 2008. – С. 515 − 517.

 
2007:

1. Вовканич Л. С. Роль гіперплазії в адаптації скелетних м’язів до фізичних навантажень / Л. С. Вовканич // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2007. – Вип. 18. – С. 19 − 22.

2. Вовканич Л. С. Особливості функціонального стану студенток у динаміці оваріально-менструального циклу / Вовканич Л. С., Тарнакіна О. Б., Дунець А. В. // Спортивна наука України. – 2007. − № 1. – С. 8 − 16.

3. Яремко Є. О. Фізіологічні принципи оцінки стану здоров’я людини / Є. О. Яремко, Л. С. Вовканич, П. П. Дацків // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 4. – С. 234 − 248.

4. Довідник для студентів з вивчення дисципліни „Фізіологія людини” за модульною програмою викладання / уклад. Л. С. Вовканич, Д. І. Бергтраум, З. І. Коритко. – Л. : Сполом, 2007. – 36 с.

5. Прогнозування спортивного результату бігунів на середні дистанції за показниками велоергометричних анаеробних тестів [Електронний ресурс] / Л. С. Вовканич, В. Г. Конестяпін, Т. М. Митроган, Н. А. Коваль // Спортивна наука України. – 2007. − № 2(11). – С. 2−7. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2007-2/Articles/07vlsrmr.pdf

 
2006:

1. Вовканич Л. Використання велоергометричних анаеробних тестів різної тривалості у прогнозуванні спортивного результату бігунів на середні дистанції / Л. Вовканич, В. Конестяпін, Т. Митроган // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2006. – Вип. 10, т. 2. – С. 81 − 86.

2. Вовканич Л. Використання короткотривалих велоергометричних тестів для прогнозування спортивного результату спортсменок-бігунів / Л. Вовканич, В. Конестяпін, Т. Митроган // Механізми функціонування фізіологічних систем : матеріали міжнар.наук.-практ. конф. – Л., 2006. – С. 27 − 29.

3. Вовканич Л. Вплив анаеробних навантажень на показники серцево-судинної системи спортсменок-бігунів різної кваліфікації / Л. Вовканич, В. Конестяпін, Т. Митроган // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2006. – Вип. 12. – С. 14 − 16.

4. Вовканич Л. С. Вплив короткочасних анаеробних навантажень на психофізіологічні показники спортсменок-бігунів на середні дистанції / Л. С. Вовканич, Г. В. Чорненька, О. Б. Тарнакіна // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2006. – Вип. 12. – С. 16 − 19.

5. Вовканич Л. С. Аеробні та анаеробні можливості спортсменок-бігунів на середні дистанції у різних фазах оваріально-менструального циклу / Л. С. Вовканич, Г. В. Чорненька, О. Б. Шумська // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2006. – Вип. 11. – С. 13 − 16.

6. Яремко Є. Сторінки історії наукової та педагогічної діяльності кафедри анатомії і фізіології / Яремко Є., Гриньків М., Вовканич Л. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2006. − № 4. – С. 34 − 39.

 
2005:

1. Вовканич Л. С. Методичні вказівки з курсу „Фізіологічні основи фізичного виховання” : для слухачів з перепідготовки спеціалістів (термін навчання – 2 роки) / Вовканич Л. С. – Л. : ЛДІФК, 2005. – 40 с.

2. Вовканич Л. С. Характеристика систем анаеробного енергозабезпечення спортсменок-бігунів на середні дистанції / Вовканич Л. С., Митроган Т. М., Шумська О. Б. // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2005. – Вип. 6. – С. 17 − 18.

3. Дацків П. Адаптаційні можливості легкоатлетів-бігунів за умов анаеробних навантажень / П. Дацків, Л. Вовканич, Є. Яремко // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2005. − № 3. – С. 171 − 174.

 
2004:

1. Вовканич Л. С. Вплив катіонів одновалентних металів на Na+/Ca2+-обмінник внутрішньої мембрани мітохондрій печінки щурів / Вовканич Л. С., Крив’як Н. В., Дубицький Л. О. // Клітинні і субклітинні механізми функціонування травної системи : матеріали міжнар. конф. – Л., 2004. − С. 16.

2. Вовканыч Л. С. Анализ состояния водных объектов Львова и их использования с рекреационной целью / Вовканыч Л. С., Мамчур З. И., Хамар И. С. // Экология: образование, наука, промышленность и здоровье : матер. междунар. науч.-практ. конф. – Белгород, 2004. – С. 14 − 15.

3. Krivyjak N. Kinetic analysis of Na+-dependent efflux of Ca2+ from the rat liver mitochondria / Natalia Krivyjak, Lyubomyr Vovkanych, Leonid Dubitsky // First Ukr. Congress for Cell. Biol. − Lviv, 2004. – P. 237.

4. Крив’як Н. Ідентифікація і кінетичний аналіз Na+-залежного виходу Cа2+ з ізольованих мітохондрій печінки щурів / Крив’як Н., Вовканич Л., Дубицький Л. // Вісник Львів. нац. ун-ту. Серія: Біологія. – 2004. − Вип. 35. − С. 231 − 235.

5. Мамчур З. Проблеми та перспективи розвитку водних рекреаційних об’єктів міста Львова / З. Мамчур, Л. Вовканич // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2004. – С. 45 − 47.

 
2003:

1. Вовканич Л. С. Вікова фізіологія : метод. вказівки для самостійної роботи із спецкурсу для студ. ф-ту фіз. реабілітації і оздоровчої фіз. культури / Вовканич Л. С. – Л., 2003. – 36 с.

2. Вовканыч Л. С. Средства повышения спортивной работоспособности (по данным анализа опроса студентов ЛУФК и ЛГИФК) / Л. С. Вовканыч // Физическая культура и спорт в системе образования : сб. материалов VI Всерос. с междунар. участием науч.-практ. конф. – Красноярск, 2003. – С. 104 − 109.

3. Вовканич Л. С. Методичні вказівки для оцінки стану здоров’я школярів (антропометричні та фізіометричні методи) / Вовканич Л. С., Гриньків М. Я. – Л., 2003. – 12 с.

4. Гриньків М. Я. Зміст моніторингу стану здоров’я школярів : метод. вказ. для оцінки стану здоров’я школярів / Гриньків М. Я., Вовканич Л. С. // Новітні медико-педагогічні технології зміцнення та збереження здоров’я учнівської молоді : навч.-метод. посіб. – Л., 2003. – С. 95 − 105.

5. Ткаченко Г. М. Роль активаторів АТР-чутливих калієвих каналів у функціонуванні мітохондрій печінки щурів із різною резистентністю до гіпоксії / Ткаченко Г. М., Кургалюк Н. М., Вовканич Л. С. // Укр. біохім. журнал. – 2003. – Т. 75, № 5. – С. 69 − 76.

 
2002:

1. Дубицький Л. О. Властивості та функціональна роль Nа +Са 2+-обмінника секреторних клітин шлункової залози / Дубицький Л. О., Вовканич Л. С. // Фізіологічний журнал. – 2002. − Т. 48, № 2. – С. 133 − 134.

2. Дубицький Л. О. The Cations of Metals Interaction with the Ca2+- transporting System of Liver Mitochondria / Дубицький Л. О., Вовканич Л. С. // Molecular Mechanisms Of Cell Activation : Biological Signals And Their Target Enzymes : 4th  Parnas Conference. – Wroclaw, 2002. – S. 100.

3. Дубицький Л. О. Механізми взаємодії катіонів металів з Са2+-помпами плазматичної і ретикулярної мембран секреторних клітин шлунка / Дубицький Л. О., Вовканич Л. С. // Клінічна і спортивна фізіологія : матеріали міжнар. конф. – Л., 2002. – С. 21.

4. Дубицький Л. О. Фізико-хімічні механізми взаємодії катіонів металів із кальційтранспортними системами секреторних клітин / Дубицький Л. О., Вовканич Л. С., Добуш Т. // Тези доп. ІІІ з’їзду Укр. біофіз. тов-ва. – Л. : ЛНУ, 2002. – С. 75.

5. Дубицький Л. О. Фізико-хімічні механізми взаємодії катіонів металів із кальційтранспортними центрами Са2+-помпи секреторних клітин шлунка / Дубицький Л. О., Вовканич Л. С., Крив’як Н. В. // Укр. біохім. журнал. – 2002. − Т. 74, № 4б (додаток 2). – С. 28.

 
2001:

1. Вовканич Л. С. Значення екологічної освіти у формуванні світогляду сучасної молоді / Вовканич Л. С., Мамчур З. І. // Сучасні аспекти виховного процесу у ВНЗ України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2001. – С. 98.

2. Дубицький Л. О. Фізико-хімічні механізми взаємодії катіонів металів з катіонзв’язуючими центрами Na/Ca – обмінника плазмалеми і Ca/Н – обмінника мітохондрій / Дубицький Л. О., Вовканич Л. С. // Біофіз. вісн. – 2001. – Вип 1(8). – С. 59 − 66.

3. Дубицький Л. О. Механізми взаємодії катонів металів з катіонзв’язуючими центрами Na/Ca – обмінника плазмалеми і Ca/Н – обмінника мітохондрій клітин / Дубицький Л. О., Вовканич Л. С. // Тези доп. наук. конф., присвяч. 100-річчю Л. П. Склярова. – Л., 2001. – С. 28.

4. Дубицький Л. О. Фізико-хімічні механізми взаємодії катіонів металів з катіонзв’язуючими центрами Na/Са – обмінника плазмалеми і Са/Н –обмінника мітохондрій клітини / Дубицький Л. О., Вовканич Л. С. // Експериментальна клінічна фізіологія та медицина. – 2001. – № 3. – С. 12 − 17.

5. Мамчур З. І. Водні об’єкти в системі оздоровлення міського населення: проблеми та перспективи / Мамчур З. І., Чорнобай І. М., Вовканич Л. С. // Актуальні проблеми валеологічної освіти в навчальних закладах України в сучасних умовах : зб. наук. пр. – Кіровоград, 2001. – С. 123 − 128.

6. Vovkanych L. S. Modern ecological situation and recreation reserves of L’viv water basins / Vovkanych L. S. , Mamchur D. I. // Екологія. Людина. Суспільство : зб. тез доп. учасників IV Міжнарод. наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчених. – К., 2001. – С. 71.

7. Dubitsky L. Properties of Na+ - and H+ − dependent Ca2+ transport accross secretory cells and mitochondrial membrane / Dubitsky L., Vovkanych L. // Biophysical society 45tth annual meeting. – Boston. – January, 2001. – Biophys J. – Vol. 80, nr. 1, рart 2. – P. 41a.

 
2000:

1. Волошин І. М. Водойми міської зони та оцінка їх екологічного стану / Волошин І. М., Вовканич Л. С., Галаса О. Є. // Науково-методичне забезпечення стандарту вищої освіти наукового напрямку : 0709 „Екологія” : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Х., 2000. – С. 115 − 126.

2. Волошин І. М. Озера міської зони в структурі рекреаційної індустрії: оцінка екологічного стану / Волошин І. М., Беглярова Е., Вовканич Л. С. // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Рекреаційна індустрія : досвід, проблеми і перспективи розвитку : щоріч. наук. пр. – Л., 2000. – Вип. 21. – С. 172 − 180.

3. Дубицький Л. О. Вплив катіонів металів на процеси окислення і фосфорилювання в мітохондріях печінки / Дубицький Л. О., Вовканич Л. С. // Експериментальна та клінічна фізіологія і медицина. – Л., 2000. – № 1. – С. 36 − 39.

4. Дубицький Л. О. Залежність інгібуючих ефектів катіонів металів на поглинання Ca 2+ мітохондріями печінки щурів від їхніх фізико-хімічних властивостей / Л. О. Дубицький, Л. С. Вовканич // Укр. біохім. журн. – 2000. – Т. 72, № 1. – С. 42 − 47.

5. Лесюк М. І. Рекреаційний потенціал водойм міста Львова: проблеми і перспективи / Лесюк М. І., Потицька Р. В., Вовканич Л. С. // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Рекреаційна індустрія : досвід, проблеми і перспективи розвитку : щоріч. наук. пр. – Л., 2000. – Вип. 21. – С. 170 − 172.

6. Vovkanych L. S. The metals cations effect on the Ca 2+ - transporting systems of secretory cells / Vovkanych L. S., Zalyvsky L. A., Dubitsky L. O. // 2 th International Medical Conference for Students and Young Doctors : аbstract book. – Lublin, 2000. – P. 144.

7. Duditsky L. O. Na + - and H + − dependent transport of Ca2+ across the membrane of secretory cells and mitochndria / Duditsky L. O., Vovkanych L. S., Zalyvsky L. A.// Mechanisms of cellular signal transduction and communication : 3rd Parnas Conference : аbstract book. – Lviv, 2000. – P. 116.

 
1999:

1. Вовканич Л. С. Вплив катіонів лужноземельних і перехідних металів на функціонування мітохондрій печінки щурів : автореф. дис. … канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 ,,Біофізика” / Вовканич Любомир Степанович ; Київський держ. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 1999. – 19 с.

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ