ЗАВИДІВСЬКА НАТАЛІЯ НАЗАРІВНА

2019:

1. Завидівська Н. Н. До проблеми розвитку оздоровчої фізичної культури у вищих навчальних закладах // Завидівська Н. // Фізична культура і спорт: досвід та перспективи: матеріали ІІ Міжнар наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 4–5 квітня 2019 року). – Чернівці, 2019. – С. 32–34.

2. Завидівська Н. Н. Особливості структурно-логічної схеми фізичного виховання студентів в умовах сьогодення: концепт здоров’язбережувального навчання / Завидівська Н. // Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки – Чернігів, 2019. – Вип. 3 (159). – С. 256–261.

3. Завидівська Н. Н. Історичні передумови розвитку оздоровчих систем як засобу оптимізації здоров’язбережувального навчання студентів / Завидівська Н. Н., Завидівська О. І.  // Інноваційна педагогіка. – 2019. – Вип. 17, т. 2. – С. 23–27. (ВАК, Index Copernicus).

4. Завидівська Н. Н. Особливості змісту здоров’яорієнтованої професійної підготовки майбутніх менеджерів / Завидівська Н. Н., Завидівська О. І. // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2019. – Вип. 3К(110). – С. 216–220. (IndexCopernicus)

5. Завидівська Н. Н. Особливості розвитку здоров’яорієнтованого менеджменту у сучасній системі професійної освіти студентів-управлінців / Завидівська Н. Н., Завидівська О. І. // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів 18–19 квітня 2019 року)  – Львів, 2019. – С. 334–336.

6. Zavydivska N. Features of free time pedagogy in the conditions of health preserving study of students / N. Zavydivska, O. Zavydivska, O. Khanikiants // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія: Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини : [зб. наук. пр.]. – Кам'янець-Подільський, 2019. – Вип. 13. – С. 15–22. (Index Copernicus)

 

2018:

1. Завидівська Н. Н. Педагогічні новації у системі загальної фізкультурної освіти студентів: концепт здоров’язбережувального навчання / Наталія Завидівська // Науковий часопис нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2018. – Вип.  3К(97)18. – С. 213–217;

2. Завидівська Н. Н. Формування інтелектуального здоров’я молодших школярів на уроках фізичної культури / Завидівська Н. Н., Римар О. В. // Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту . Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2018. – Вип. 154, т. 2.  – С. 111–116.

3. Features of professional training of hr-managers: the ability to create a health-oriented environment in the organization / Olga I. Zavydivska, Nataliia N. Zavydivska, Volodymyr Y. Kovalchuk, Olena V. Khanikiants  // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18,  suppl. is. 2. – P. 1072 – 1078. (Scopus)

 

2017:

1. Завидівська Н. Особливості організації процесу фізичного виховання студентів на засадах самоменеджменту / Завидівська Н. // Фізична культура і спорт: досвід та перспективи : матеріали Міжнар. наук.–практ. конф. (6–7 квітня 2017 р.). – Чернівці, 2017. – С. 173–175.

2. Завидівська Н. Загальна фізкультурна освіта як система закономірностей здоров’я збережувального навчання студентів / Наталія Завидівська // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук.пр.]. – Київ, 2017. – Вип. 3К (84)17. – С. 184–188. (ВАК)

3. Завидівська Н. Н. Методологічна орієнтація професійної підготовки майбутнього викладача фізичного виховання / Завидівська Н. Н. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2017. – Вип. 143. – С. 29–33.

4. Завидівська Н. Особливості педагогічної технології формування фізичної культури учнів підліткового віку [Електронний ресурс] / Наталія Завидівська // Спортивна наука України. – 2017. – № 1(77). – С. 29–33. Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/issue/archive. (ВАК)

5. Завидівська Н. Н. Особливості уніфікації змісту фізичного виховання студентів / Завидівська Н. Н. // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали ІІІ Міжнар. конгр. (18–21 травня 2017 року). – Одеса, 2017. – С. 581–582.

6. The paradigm of health maintenance at higher education institutions as an important component of human development in terms of modernity / Olga I. Zavydivska, Nataliia N. Zavydivska, Olena V. Khanikiants, Olga V. Rymar // Journal of Physical Education and Sport. – 2017. –Vol. 17, suppl. is. 1. – P. 60–65. (Scopus)

 

2016:

Завидівська Н. Н. Особливості класифікації компетенцій здоров’язбереженя у системі  фізичного виховання студентської молоді / Завидівська Н. Н. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2016. – Вип. 139, т. 2. – С. 63–67.

Завидівська Н. Н. Проблеми і перспективи модернізації системи фізичного виховання вищої школи / Завидавська Наталія // Історичні, теоретико-методичні, медико-біологічні аспекти фізичної культури і спорту : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Чернівці, 2016. – С. 204-214.

Завидівська Н. Н. Реорганізація системи фізичного виховання студентів у вищій школі: проблеми й перспективи /  Наталія Назарівна Завидівська, Олена Володимирівна Ханікянц // Фізичневиховання, спорті культура здоров’я у сучасному суспільстві :зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. − № 1 (33). – С. 51–56. (ВАК; IndexCopernicus ; РІНЦ)

Zavydivska O. Self-management as a condition for creating a health culture among students / Olga I. Zavydivska, Nataliia N. Zavydivska, Olena V. Khanikiants // Journal of physical education and sport. – 2016. – Vol. 16, suppl. is. 1. 592–597.  (Scopus)

Efficiency of using the teaching technology while developing healthy lifestyle skills in arts students / Zavydivska Natalia, Hribovska Irina, Ivanochko Victoria, Svystelnyk Irina, Ripak Marianna // Journal of physical education and sport. – 2016. – Vol. 16, suppl. is. 1. – P. 598–603. (Scopus)

2015:
Завидівська Н. Валеопедагогіка – основа вдосконалення фізичної підготовленості студентів в умовах здоров’язбережувального навчання / Наталія Завидівська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – Вип. 3K2 (57)15. – С. 131 – 135.

Завидівська Н. Н. Особливості впровадження елементів соціально-орієнтованого менеджменту у систему здоров’язбереження майбутніх економістів / Н. Н. Завидівська, O. I. Завидівська // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – Харків, 2015. – № 18, т. 1. – С. 321 – 327.

Завидівська Н. Особливості проектування процесу здоров’язбережувального навчання студентів на засадах фундаменталізації змісту загальної фізкультурно-оздоровчої освіти / Наталія Завидівська // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. − № 1. –      С. 41 – 47.

Завидівська Н. Особливості вдосконалення системи фізичного виховання студентів у контексті нового закону про вищу освіту / Наталія Завидівська, Ольга Римар // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – Вип. 11 (66)15. – С. 120 – 126.

2013:
Завидівська Н. Н. Теоретико-методичні засади фундаменталізації фізкультурно-оздоровчої освіти студентів у процесі здоров'язбережувального навчання : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Завидівська Наталія Назарівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. − Київ, 2013. − 40 с.

2012:
Завидівська Н. Н. Фундаменталізація фізкультурно-оздоровчої освіти: аспект здоров'язбережувального навчання студентів : монографія / Н. Н.Завидівська ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. − Київ : УБС НБУ, 2012. − 402 с. − ISBN 978-966-484-139-6.

2002:
Завидівська Н. Н. Професійно-прикладні основи формування здорового способу життя студентів вищих навчальних закладів економічного профілю : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Завидівська Наталія Назарівна ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. − Львів, 2002. − 19 с.

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ