Нарада партнерів проекту REHAB 09.10.2020

09 жовтня  2020 року в програмі  Zoom відбулася онлайн нарада партнерів проекту програми ЄС Еразмус+ «Інноваційна реабілітаційна освіта - впровадження нових магістерських програм в Україні (REHAB)»№  598938-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP.
Нарада організована для обговорення подальших кроків і планів щодо реалізації проекту та вплив COVID 19 на перспективні проектні заходи.
Організатор  - Головний координатор проекту , Айя Клявіна ( Латвійська академія спортивної педагогіки). Учасники – представники партнерів проекту Університету прикладних наук Сакатун (Порі, Фінляндія), Академії фізичного виховання  імені Йозефа Пілсудського (Варшава, Польща), Литовського спортивного університету (Каунас, Литва), Європейської федерації адаптивної фізичної активності (Чеська Республіка) , Національного університету фізичного виховання і спорту України, Сумського державного університету,  Львівського державного університету фізичної культури імені І. Боберського, Тернопільського національного медичного університету ім.. І.Я. Горбачевського МОЗ України, Центру тестування та Міністерства освіти і науки України.
На нараді  розглядалися такі питання:
1.Відгуки  щодо Осінньої школи. Огляд відгуків від аудиторії (оцінка сесій). Як підвищити інтерактивність та ефективність онлайн-зустрічей. Результати забезпечення якості Осінньої школи.
2. Впровадження магістерської програми другого року навчання. Інформація від університетів партнерів з України
3. Планування наступних заходів REHAB.
4. інше

 

REHAB Management meeting 09.10.2020

On October 9, 2020, an online meeting of the project partners of the Erasmus + Project" Innovative Rehabilitation Education -Introduction of new master degree programs in Ukraine” No. 598938-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP took place in the Zoom program.
The meeting was organized to discuss further steps and plans for project implementation and the impact of COVID 19 on prospective project activities.
Organizer - Chief Project Coordinator, Aja Klavina ,Latvian Academy of Sports Pedagogy (Latvia). Participants are representatives of REHAB Project partners of the Latvian Academy of Sports Education (Riga, Latvia), Satakunta University of Applied Sciences (Pori, Finland), Josef Pilsudski Academy of Physical Education (Warsaw, Poland), Lithuanian Sports University (Kaunas, Lithuania ), European Federation of Adapted Physical Activity (Czech Republic), National University of Physical Education and Sports of Ukraine, I.Boberskyj Lviv State University of Physical Culture, I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, Sumy State University, Testing Board, Ministry of Education and Science of Ukraine.
The meeting agenda:
1. Feedback on Autumn school .The overview on feedback from the audience (assessment of the sessions). How to increase the interactivity and effectiveness of online meetings. Results of quality assurance of Autumn School.
2. Implementation of the master's program of the second year of study. Information from UA universities .
3.  Planning next activities of the REHAB
4. Other. 

«This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein».

Go back