Навчання в Практичних лабораторіях REHAB

Враховуючи змішану форму навчання через карантин, активно використовується кожна можливість для очної форми навчальної роботи з студентами 6 курсу з дисципліни Фізична терапія при онкохірургічних захворюваннях.
Означомлення з новим обладнанням, освоєння практичних навичок фізикального обстеження молочних залоз та лімфатичних вузлів, вивчення методики лімфодренажного масажу при набряках., все це протягом двох тижнів магістранти мали змогу активно практикувати у нових обладнаних навчальних лабораторіях відкритих в рамках проекту «Інноваційна реабілітаційна освіта - запровадження нових магістерських програм в Україні» ( REHAB) No 598938-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP програми Erasmus +, яка фінансується Європейським Союзом.

Training in REHAB Practical Laboratories.

Given the mixed form of training through quarantine, every opportunity is actively used for the full-time form of educational work with 6th year students in the discipline of Physical Therapy for Oncosurgical Diseases.
Acquaintance with new equipment, development of practical skills of physical examination of mammary glands and lymph nodes, study of lymphatic drainage massage for edema. All this for two weeks master students had the opportunity to actively practice in newly equipped training laboratories opened within the project «Innovative Rehabilitation Education - Introduction of new master degree programs in Ukraine»  (REHAB) No. 598938-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP of the Erasmus+ programe that is financed by European Union.

«This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein».

Go back