Оцінювання випускників проєкту REHAB

В рамках проекту «Інноваційна реабілітаційна освіта - запровадження нових магістерських програм в Україні» (REHAB) No 598938-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP програми Erasmus +, яка фінансується Європейським Союзом відбувся перший випуск магістрантів за дворічною магістерською програмою.

Впродовж трьох тижнів (24.05. – 18.06.2021 року) відбувались захисти магістерських робіт, здача теоретичних іспитів та  апробація практичних ОСКІ на кафедрі фізичної терапії та ерготерапії ЛДУФК ім.І.Боберського.
Цікавість та різноплановість тематики була представлена на презентаціях, підтверджена змістовними доповідями, відповідями на численні запитання комісії під час захистів магістерських робіт.
Було захищено 84 магістерських робіт, усі захисти відбулись успішно. 

На другому етапі студенти впродовж двох днів складали комплексний іспит відповідаючи на тестові завдання з усіх дисциплін, які читали їм впродовж 2 років навчання. Усі студенти склали теоретичний іспит також успішно. Пілотний  проект з ОСКІ теж пройшов успішно, магістранти отримали чудовий досвід та можливість показати свої практичні навички, які засвоювали впродовж усього навчання.

Загалом усі іспити пройшли успішно та студенти завершили навчання.
За висновками державної атестаційної комісії випускники факультету фізичної терапії та ерготерапії спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (ОС-магістр) Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського мають достатній рівень знань для виконання професійних обов’язків у галузі фізичної терапії та ерготерапії.

Evaluation of REHAB project graduates.

Within the framework of the project Innovative Rehabilitation Education -Introduction of new master degree programs in Ukraine” (REHAB) No. 598938-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP of the Erasmus + program, funded by the European Union, the first graduation of two-year masters took place master's program.
For three weeks (May 24 - June 18, 2021) there were defenses of master's theses, passing theoretical exams and testing of practical OSKI at the Department of Physical Therapy and Occupational Therapy LSUPC named after I. Boberskyj.
Curiosity and diversity of topics was presented at presentations, confirmed by meaningful reports, answers to numerous questions of the commission during the defense of master's theses.
84 master's theses were defended, all defenses were successful.
In the second stage, students took a comprehensive exam for two days, answering test tasks in all disciplines, which were read to them during 2 years of study. All students also passed the theoretical exam. The pilot  approbation project with OSCE was also successful, the undergraduates received excellent experience and the opportunity to show their practical skills, which they acquired throughout their studies.
In general, all exams were successful and students completed their studies.
According to the conclusions of the state attestation commission, graduates of the Faculty of Physical Therapy and Occupational Therapy specialty 227 "Physical Therapy, Occupational Therapy" (OS-Master) of Ivan Boberskyj Lviv State University of Physical Culture have a sufficient level of knowledge to perform professional duties in physical therapy and occupational therapy.

«This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein».

Go back