Поширення інформації щодо реалізації проекту програми ЄС Еразмус+ «REHAB: інноваційна реабілітаційна освіта - впровадження нових магістерських програм в Україні»

У червні 2019 року координатор проекту від ЛДУФК ім.. І. Боберського, Проректор  з НРтаЗЗ Андрій Степанович Вовканич провів  зустріч з викладачами кафедри фізичної терапії та ерготерапії. На цій зустрічі   були підведені підсумки щодо проробленої роботи в рамках проекту REHAB за останні пів року:

Відзвітовано, що:

- підписано Грантову та Партнерську угоди;
- підготовлено документи  та отримано картку реєстрації проекту у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України;
- складено план закупівлі навчального та реабілітаційного обладнання необхідного для навчальних аудиторій та практичної лабораторії;
- проаналізовано  навчальні програми з фізичної терапії;   
- 4 викладачів кафедри фізичної терапії та ерготерапії взяли участь у  міжнародних зустрічах (1-ша зустріч відбулася  у Латвійській академії спортивної освіти у м. Ригаб Латвія; 2-га зустріч – у Академії виховання фізичного імені Йозефа Пілсудського в м. Варшава, Республіка Польща); 
- 2 викладачі кафедри фізичної терапії та ерготерапії взяли участь у  семінарі «Сучасні освітні технології у професійній підготовці фізичних терапевтів» який проходив  у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, м. Київ;  
- виготовлено банер  проекту; 
-  ознайомив викладачів з підручником фізичної терапії, який вибрала робоча група для перекладу на українську мову; 
-  розглянули пропозиції іноземних книг для закупівлі у міні-бібліотеку.

Поділився планами  роботи  на наступні пів року:

- розробити і затвердити новий навчальний план для  1-го року навчання у магістратурі; 
- розробити освітні ресурси для 1-го року навчання у магістратурі 2019-2020 н.р., Впровадити пілотний варіант – навчальні програми, рекомендації до проведення самостійних робіт, тести тощо;
- закупити обладнання для навчальних аудиторій та практичної лабораторії до кінця грудня 2019 року; 
- отримати авторські права на підручник з фізичної терапії та розпочати його переклад;
-  визначитися з списком іноземних книг з фізичної терапії та закупити їх для міні-бібліотеки;
- продовжувати роботу щодо розповсюдження інформації про проект серед викладачів, студентів та громади м. Львова, а також на міжнародній арені;
- залучити студентів до впровадження проекту.

Disseminating information on the implementation of the EU Erasmus + project "REHAB: innovative Rehabilitation Education - Implementation of New Master degree Programs in Ukraine (REHAB)"

In June 2019, the project coordinator from Lviv State University of Physical Culture named after Ivan Boberskyj, the Vice-rector on scientific affairs and external relations Andrii Vovkanych held a meeting with the teachers of the Physical therapy and ergotherapy Department. This meeting summarized the work done within the REHAB project over the past six months:
It was reported that:
- Grant and Partnership Agreements have been signed,
- Documents have been prepared and a project registration card has been obtained from the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine,
- A plan for the purchase of training and rehabilitation equipment required for the training classrooms and the practical laboratory has been drawn up,
- Physical therapy training programs were analyzed
- 4 teachers of the Physical Therapy and ergotherapy Department participated in international meetings (1st meeting was held at the Latvian Academy of Sports Education in Riga, Latvia; 2nd meeting was held at the Jozef Pilsudsky University of Physical Education in Warsaw, Poland)
- 2 teachers of the Physical Therapy and ergotherapy Department participated in the seminar "Modern Educational Technologies in the Professional Training of Physical Therapists" held at the National University of Ukraine on Physical Education and Sport in Kyiv, Ukraine
- The project banner was made
- Acquainted the teachers with the physical therapy book chosen by the working group for translation into Ukrainian
- Considered proposals of foreign books for purchase in the mini-library.
Shared the plans for the next six months:
- to develop and approve a new curriculum for the first year of master's studies
- to develop educational resources for the first year of master's studies in 2019-2020 years, to implement a pilot variant - training programs, recommendations for independent work, tests, etc;
- purchase equipment for training audiences and practical laboratory by the end of December 2019;
- obtain copyright for a physical therapy book and begin translating it;
- decide on a final list of foreign books on physical therapy and buy them for a mini-library;
- continue work on disseminating information about the project to teachers, students and the community in Lviv, as well as in the international arena;
- involve students in project implementation.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there in.

Go back