Презентація навчального курсу «Методи наукового дослідження у фізичній терапії та ерготерапії із використанням онлайн платформи ЛДУФК ім. І. Боберського в рамках проекту REHAB»

У січні 2020 року доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії, Катерина Тимрук-Скоропад  презентувала студентам магістратури факультету фізичної терапії та ерготерапії, новий навчальний курс курсу “Методи наукового дослідження у  фізичній терапії та ерготерапії” впроваджений в рамках проекту «Інноваційна реабілітаційна освіта – впровадження нових магістерських програм в Україні» REHAB.

Обов’язковим навчальним компонентом  цього курсу є робота студента на навчальній он-лайн платформі. Доступ до навчальних матеріалів, силабусу, схеми-графіку проходження курсу, лекцій тестування та частина оцінювання студентів відбувається із використанням навчальної он-лайн платформи ЛДУФК імені Івана Боберського. В основі он-лайн платформи лежить відкрита система MOODLE. 

 

Онлайн освіта  підвищує доступність  якісної, конкурентоспроможної освіти для студентів відповідно до вимог  інноваційного розвитку суспільства. Створення умов для організації нового освітнього середовища, що потребує широкого використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітній галузі сприятиме мотивації студентів до навчання та активізації діяльності студентів у міжнародному  та європейському просторі.


Викладач, член робочої групи проекту REHAB,  Катерина Тимрук-Скоропад ознайомила студентів із правилами користування  платформою та особливостями використання особистого аккаунту студента,  змістом курсу, дала поради для успішного проходження  даного навчального курсу.

 

Presentation of the training course Methods of scientific research in physical therapy and occupational therapy using the online platform of Lviv State University named after  I. Boberskyj within the  REHAB project

In January 2020, Associate Professor of Physical Therapy and Occupational therapy department, Kateryna Timruk-Skoropad presented to the Master's students of Physical Therapy and occupational therapy department , a new educational course "Methods of scientific research in physical therapy and occupational therapy" introduced in the framework of the project  REHAB.
A compulsory educational component of this course is the student's online learning platform. Access to training materials, syllabus, course diagrams, testing, lectures. The part of the student assessment is done using the LSUPC named after I. Boberskyj online learning platform. This online platform is based on an open MOODLE system.
Online education increases the availability of high-quality, competitive education for students according to the requirements of innovative development of society. Creating conditions for the organization of a new educational environment, which requires the widespread use of information and communication technologies in the educational field. It will help motivate students to study and enhance students' activities in the international and European space.
Teacher, member of the working group of the REHAB project, Kateryna Timruk-Skoropad informed the students about the rules of using the platform and the peculiarities of using the personal account of the student, the content of the course, gave advice for the successful completion of this training course.

«This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein».

Go back