Презентація проекту REHAB майбутнім студентам магістратури спеціальності фізична терапія, ерготерапія

В середині червня 2019 року члени робочої групи, а саме Проректор з НР та ЗЗ Андрій Вовканич, доценти кафедри фізична терапія та ерготерапія - Оксана Тиранська та Ольга Бас, провідний фахівець ВМЗ Мар’яна Бабич презентували проект програми ЄС Еразмус+ «Інноваційна реабілітаційна освіта - впровадження нових магістерських програм в Україні (REHAB)» майбутнім студентам спеціальності 227- фізична терапія та ерготерапія у ЛДУФК ім.. І. Боберського.
Координатор проекту від ЛДУФК ім..І.Боберського Андрій Вовканич взяв вступне слово, розповів майбутнім студентам про цілі , мету, завдання проекту,про можливості , що відкриваються для студентів в рамках цього проекту та перспективи розвитку університету.
Член робочої групи Мар’яна Бабич розповіла більш детальніше про проект:
- представила Головного координатора проекту, координатора проекту від України, а також всіх партнерів проекту, як українських так, і Європейських.
- напрями діяльності за проектом
- план діяльності на перший рік
- можливість стажування студентів за кордоном в рамках проекту
- очікувані результати

Член робочої групи Оксана Тиравська, представила список обладнання яке планується закупити для навчальних аудиторій та практичної лабораторії
Член робочої групи Ольга Бас, презентувала стажування, яке пройшли викладачі в рамках 2-гої міжнародної зустрічі у Академії виховання фізичного імені Йозефа Пілсудського в м. Варшава, Республіка Польща.
Було дуже приємно, що молоді люди, які прийшли на презентацію, брали активну участь в обговорені: цілей; мети проекту; завдань; можливостей для студентів, які відкриваються для них в рамках цього проекту; підтримали наших фахівців, щодо запропонованого переліку обладнання. Активно цікавилися коли буде відкрита практична лабораторія та нові навчальні аудиторії. А також з цікавістю слухали як проходить практичний блок навчання з фізичної реабілітації у Польщі. Ще раз переконалися, що викладачі факультету фізичної терапії та ерготерапії ЛДУФК ім.. І Боберського постійно піднімають свій рівень професійної кваліфікації.
Всім хто виділив час та прийшов на презентацію проекту REHAB дуже Вам дякуємо!

Presentation of the REHAB project to the future students of the master degree program of specialty physical therapy, ergotherapy

On mid-June 2019, members of the working group, namely the Vice-rector on scientific affairs and external relations Andrii Vovkanych, associate professors of the Physical Therapy and Ergotherapy Department - Oksana Tyravska and Olha Bass, lead expert of International office Mariana Babich presented the EU Erasmus+ Project "Innovative Rehabilitation Education - Implementation of New Master degree Programs in Ukraine (REHAB)" for future students of specialty 227- physical therapy and ergotherapy at Lviv State university of Physical Culture named after Ivan Boberskyj.
Project Coordinator at Lviv State University of Physical Culture named after Ivan Boberskyj, Andrii Vovkanych, took the introductory speech, told the future students about the goals, purpose, objectives of the project, about the opportunities open to students within this project and the prospects for the development of the university.
Working group member Mariana Babych told more detailed information about the project:
- presented the Chief Project Coordinator, Project Coordinator from Ukraine, as well as all project partners, both Ukrainian and European.
- project activities
- plan for the first year
- possibility of students training abroad within the framework of the project
- expected outcomes.
Working group member Oksana Tyravska presented a list of equipment that plans to be purchased for training rooms and a practical laboratory.
Olga Bass, a member of the working group, presented the internship that the teachers attended as part of the 2nd International Meeting at the the Jozef Pilsudsky University of Physical Education in Warsaw, Poland.
It was very nice that the young people who attended the presentation were actively involved in the following: project goals; tasks; opportunities for students to open for them under this project; supported our experts on the proposed equipment list. They were actively interested in opening a practical laboratory and new training classrooms. They also listened with interest to the practical training block on physical rehabilitation in Poland. Again the future students convinced that the teachers of Physical Therapy and Ergotherapy Faculty of Lviv State University of Physical Culture named after Ivan Boberskyj constantly raise their level of professional qualification.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there in.

Go back