REHAB Онлайн-тренінг «Реабілітація раку молочної залози»

26 травня 2021 року в рамках реалізації проекту  програми Еразмус + «Інноваційна реабілітаційна освіта - впровадження нових магістерських програм в Україні» (REHAB) № 598938-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JPREHAB відбувся онлайн-тренінг  на актуальну тему «Реабілітація раку молочної залози» (Breast cancer rehabilitation). Відвідали тренінг близько 60 учасників серед яких викладачі та студенти факультету фізичної терапії та ерготерапії ЛДУФК ім .І. Боберського, колеги- партнери проекту. Тренінги для всіх учасників проводяться в  програмі Microsoft Teams.
Програма тренінгу включала актуальні проблеми сучасної фізичної терапії в сфері онкології. Доповідачкою була Anne Kärki, викладач Університету прикладних наук Сатакунта SAMK (м. Порі, Фінляндія).

 

Лекції, інтерактивні майстри-класи були націлені поглибити знання та практичним навичкам щодо фізичною терапії після операції на молочній залозі через рак , під час та після хіміотерапії чи променевої терапії, акцентувалася увага на що потрібно орієнтуватися фізичному терапевту.
Anne Kärki ділились досвідом щодо фізичних вправ та інших способів лікування осіб, які перенесли рак молочної залози. 

Інформативно та докладно доповідач окреслила типові порушення, обмеження діяльності та участь серед осіб, які перенесли рак молочної залози. Частина тренінгу була присвячена найпоширенішому ускладненню після лікування раку молочної залози - лімфедемі верхної кінцівки, яка може розвинутися в результаті травмування лімфатичного потоку. Окрім нових знань Anne Kärki надала практичні рекомендації присвячені основним напрямкам профілактики та лікування лімфедеми.

Anne Kärki наголосила, що за умов покращення функціонування підвищиться працездатність і загалом добробут серед хворих на рак молочної залози.
В рамках тренінгу викладачі та студенти набули знань та навичок, які зможуть застосовувати у своїй професійній діяльності.

REHAB Online training "Breast Cancer Rehabilitation".

May 26, 2021 within the framework of Erasmus+ program  project «Innovative Rehabilitation Education - Introduction of new master degree programs in Ukraine»  (REHAB) No. 598938-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP was conducted an online training on current topic "Breast cancer rehabilitation" in the Microsoft Teams program. The training was attended by about 60 participants, including teachers and students of the Faculty of Physical Therapy and Occupational Therapy of I. Boberskyj LSUPC, colleagues-partners of the project.
The training program included current issues of modern physical therapy in the field of oncology. The speaker was Anne Kärki, a lecturer at the Satakunta University of Applied Sciences SAMK (Pori, Finland).
Lectures, interactive master classes were aimed at deepening the knowledge and practical skills of physical therapy after breast surgery for cancer, during and after chemotherapy or radiation therapy, focusing on what to focus on a physical therapist.
Anne Kärki shared experiences on exercise and other treatments for breast cancer patients.
Informatively and in detail, the speaker outlined typical disorders, activity limitations and participation among breast cancer survivors. Part of the training focused on the most common complication after breast cancer treatment - upper extremity lymphedema, which can develop as a result of lymphatic flow injury. In addition to new knowledge, Anne Kärki provided practical advice on the main areas of prevention and treatment of lymphedema.
Anne Kärki mentioned that if the functioning improves, the efficiency and well-being of breast cancer patients will increase.
During the training, teachers and students acquired knowledge and skills that can be applied in their professional activities.

«This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein».

Go back