Третя міжнародна зустріч в рамках реалізації проекту REHAB

21-26 жовтня 2019 року відбулася чергова зустріч представників робочої групи та викладачів у рамках проекту Innovative Rehabilitation Education – Introduction pf new master degree programs in Ukraine (REHAB) у місті Каунас, Литва.

На базі Литовського спортивного університету було організовано роботу керівного комітету та підвищення кваліфікації викладачів чотирьох українських університетів. Львівський державний університет фізичної культури представляли провідний фахівець відділу Міжнародних зв’язків Мар’яна Бабич та доценти кафедри фізичної терапії та ерготерапії Любов Ціж і Катерина Тимрук-Скоропад.
У перші два дні основний час зустрічі був відведений для представлення стану виконання запланованих завдань проекту, обговорення нагальних питань та планування наступних кроків. Відбулось ознайомлення із структурою університету, навчальними корпусами, науково-дослідними лабораторіями та сучасною бібліотекою.

Одним з основних питань, яке обговорювалося торкалось закупівлі реабілітаційного обладнання для українських університетів. З доповіддю з цього питання виступала Мар’яна Бабич. Доцент Катерина Тимрук-Скоропад представила новий дворічний навчальний план магістерської програми з фізичної терапії, запроваджений із цього навчального року у ЛДУФК.
Стажування викладачів включало участь у лекційних та практичних заняттях з дисциплін «Фізична терапія у спорті», «Адаптивна фізична культура», «Громадське здоров’я» (лекція «Діабет та ожиріння»), «Біокінезіологія і електрофізіологія». Усі лекції і практичні були підготовлені на основі сучасних наукових досліджень із аналізом останніх даних з теми, що представлялася.

Відбулась зустріч із керівником магістерської програми з фізичної терапії щодо організації навчання магістрів, навчального плану, вимог та підготовки магістерських робіт, організації клінічної практики студентів. Зокрема, магістерська програма з фізичної терапії у Литовському університеті спорту триває 2 роки і складається із 120 кредитів, 30 із яких відведено для написання магістерської програми. На аудиторну роботу із студентами відводиться в середньому 10% від загального обсягу відведеного на навчальний модуль. Інший час відведений на самостійну роботу студентів, підготовку до занять, виконання завдань тощо. Навчальний план магістерського рівня складається із 9 модулів (обсяг кожного 10 кредитів), по три модулі на рік: «Сучасні реабілітаційні технології», «Науково доказова фізична терапія і диференціальна діагностика», «Біокінезіологія і електрофізіологія», «Методологія і статистика у біомедичних дослідженнях», «Інноваційні і дослідні проекти», «Біологія м’язово-скелетної системи і генетика», «Спортивна фізіотерапія», «Передові технології нейром’язової фізичної терапії», «Телереабілітація, роботизація і віртуальна реальність».

У останній день перебування у Литві вдалося відвідати приватний заклад санаторно-курортного оздоровлення та реабілітації “Egle”, у м. Бірштонас, який окрім величезної кількості оздоровчих процедур славиться реабілітаційним відділенням та сучасним діагностичним обладнанням.

Third international meeting within the framework of the REHAB project

On October 21-26, 2019, the meeting of the working group and teachers was held within the framework  of Erasmus ₊ programe : Project “Innovative Rehabilitation Education - Introduction of New Master Degree Programs in Ukraine” (REHAB) in Kaunas, Lithuania.
The work of the Steering Committee and training of teachers of four Ukrainian universities was organized on the basis of the Lithuanian Sports University. Lviv State University of Physical Culture named after Ivan Boberskyj was represented by the Lead expert of the International Relations Department Mariana Babich and associate professors of the Department of Physical Therapy and Occupational therapy Liubov Tsizh and Kateryna Tymruk-Skoropad.
During the first two days was presented the status of the planned project tasks, discuss urgent issues and plan next steps. The structure of the university, educational buildings, research laboratories and a modern library were introduced at Lithuanian Sports University .
One of the main issues discussed was the purchase of rehabilitation equipment for Ukrainian universities. Mariana Babych spoke on the issue. Associate Professor Kateryna Tymruk-Skoropad presented the new two-year Master's Degree Program in Physical Therapy, introduced from this academic year at LSUPC .
Teachers' internships included lectures and practical classes in the fields of Physical Therapy in Sport, Adaptive Physical Education, Public Health (Lecture on Diabetes and Obesity), Biokinetic and Electrophysiology. All lectures and practicals were prepared on the basis of modern scientific research with the analysis of the latest data on the topic presented.
The meeting with the head of the master's program in physical therapy was held on the organization of master's studies, the curriculum, requirements and preparation of master's works, the organization of clinical practice of students. In particular, Duration of the Master's Degree Program in Physical Therapy at the Lithuanian Sports University  is  2 years and consists of 120 credits, 30 of which are allocated for the writing of the Master's program.
Student work takes an average of 10% of the total amount allocated to the module. Other time is devoted to independent work of students, preparation for classes, completion of tasks, etc. The Master's level curriculum consists of 9 modules (10 credits each), three modules per year: "Modern Rehabilitation Technologies", "Scientific Evidence-Based Physical Therapy and Differential Diagnostics", "Biokinetic and Electrophysiology", "Methodology and Statistics in Biomedical Research" »,« Innovative and research projects »,« Biology of musculoskeletal system and genetics »,« Sports physiotherapy »,« Advanced technologies of neuromuscular physical therapy »,« Tele-rehabilitation, robotization and virtual reality ».
On the last day of stay in Lithuania, we visit the private institution of sanatorium health and rehabilitation "Egle", in Birštonas, which in addition to a huge number of wellness procedures is famous for rehabilitation departments and modern diagnostic equipment.
We are grateful for the warm welcome and high level of organization of the project participants from the Lithuanian Sports University - Rector Diana Rėklaitienė and Vice-Rector for Academic Affairs Jūratė Požėrienė.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there in.

Go back