Впровадження курсу Громадське здоров’я в межах проекту REHAB

У період карантину навчальний процес за дисципліною ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я другого (магістерського) рівня вищої освіти для студентів очної (6-й курс, 11-й семестр) та заочної (7-й курс, 13-й семестр) форм навчання на кафедрі фізичної терапії та ерготерапії було ефективно організовано у дистанційній та частково змішаній формі.

Упродовж дистанційного навчання студенти отримали доступ до презентацій та відеоматеріалів за дисципліною, а також виконали ряд практичних завдань. Відповідно до графіку навчального процесу, загалом проведено 10 годин лекцій, 40 годин практичних занять, а також – 40 годин самостійної роботи

В результаті вивчення дисципліни ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я було досягнуто мети курсу, а саме: набуття студентами теоретичних знань та формування практичних умінь для проведення оцінки стану здоров'я населення та факторів, які впливають на нього; здобуття студентами компетенцій для розробки профілактичних та реабілітаційних стратегій, при визначенні концептуального плану покращення здоров’я, функціональних можливостей, адаптації груп населення; ґрунтовних знань з епідеміології та біостатистики, про соціально значимі та особливо небезпечні інфекційні хвороби, основи біобезпеки, соціально значимі неінфекційні хвороби, основи охорони психічного здоров'я, психосоматику та психофізичну реабілітацію, основи медичного і екологічного права та біоетики, екологію людини, економіку охорони здоров'я, основи соціальної реклами, менеджмент у сфері громадського здоров'я; а також - навчити майбутніх спеціалістів розвивати у собі спостережливість, дослідницькі інтереси, здатність визначати проблеми громадського здоров´я, системно бачити зміни показників і тим самим забезпечувати гнучку тактику при впровадження заходів, які спрямовані на збереження й зміцнення здоров'я громад.

Магістранти активно готували презентації на обрані теми про системи громадського здоров’я, державні цільові програми поліпшення громадського здоров´я. Обговорювали сучасні підходи щодо вдосконалення національної системи охорони здоров’я України, способи та засоби сприяння громадському здоров’ю, аспекти політики у сфері громадського здоров'я; вирішували ситуаційні завдання з епідеміології та біостатистики.
Навчальна дисципліна розроблена та вдосконалена доцентом кафедри ФТ та ЕТ ЛДУФК Гулою Г.В. в рамках проекту «Інноваційна реабілітаційна освіта - запровадження нових магістерських програм в Україні» (REHAB) Project No. 598938-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP програми Erasmus+, що фінансується Європейським Союзом.
Для поглибленого навчання за дисципліною ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я використано дистанційний курс «Основи громадського здоров'я для фахівців», створеного ЦГЗ МОЗ України у співпраці з проектом USAID “Підтримка реформи охорони здоров'я», яким студенти мали змогу користуватися у вільному доступі на платформі дистанційного навчання ЦГЗ  МОЗ України.

На завершення вивчення дисципліни знання студентів було належно оцінено у формі недиференційованого заліку, який проведено он-лайн. Залік склали усі студенти, оскільки успішність упродовж семестру за дисципліною ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я загалом була доброю. Заслужені оцінки: національною шкалою оцінювання та ECTS відображено у відомостях та особистих залікових книжках

 

Implementation of the Public Health course within the REHAB project

The course was developed by Hula H.V., the associate professor of the PT and OT  department of LSUPC  within the project «Innovative Rehabilitation Education - Introduction of new master degree programs in Ukraine»  (REHAB) No. 598938-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP of the Erasmus+ program that is funded by European Union.
During the quarantine period, the educational process in the discipline of PUBLIC HEALTH of the second (master's) level of higher education for full-time (6th year, 11th semester) and part-time (7th year, 13th semester) forms of education at the Physical therapy and occupational therapy  Department was effectively organized in  online and partially mixed form.
During the online learning, students gained access to presentations and videos on the subject, as well as performed a number of practical tasks. According to the schedule of the educational process, a total of 10 hours of lectures, 40 hours of practical classes, as well as - 40 hours of independent work.
As a result of studying the discipline PUBLIC HEALTH, the goal of the course was achieved, namely: acquisition by students of theoretical knowledge and formation of practical skills to assess the health of the population and the factors that affect it; acquisition by students of competencies for development of preventive and rehabilitation strategies, at definition of the conceptual plan of improvement of health, functional possibilities, adaptation of groups of the population; thorough knowledge of epidemiology and biostatistics, socially significant and especially dangerous infectious diseases, basics of biosafety, socially significant non-communicable diseases, basics of mental health, psychosomatics and psychophysical rehabilitation, basics of medical and environmental law and bioethics, human ecology, health economics , basics of social advertising, public health management; and to train future professionals to develop observation, research interests, the ability to identify public health problems, to systematically see changes in indicators, and thus to provide flexible tactics in implementing measures aimed at preserving and strengthening community health.
Master students actively prepared presentations on selected topics on public health systems, state targeted programs to improve public health. Discussed current approaches to improving the national health care system of Ukraine, ways and means of promoting public health, aspects of public health policy; solved situational problems in epidemiology and biostatistics.
For in-depth training in the discipline of PUBLIC HEALTH, a distance course "Fundamentals of Public Health for Professionals" was created by the Center for Public Health of the Ministry of Health of Ukraine in cooperation with the USAID project "Support to Health Care Reform", which students had free access. on the distance learning platform Public Health Center of the Ministry of Health of Ukraine.
At the end of the discipline, students' knowledge was duly assessed in the form of an undifferentiated test, which was conducted online.

«This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein».

Go back