Документи та положення про організацію і забезпечення якості навчального процесу

Положення про комісії університету

Положення про студентське наукове товариство Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського

Положення про порядок переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм

Кодекс етичної поведінки професорсько-викладацького складу Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського

Положення про навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства у Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського

Положення про порядок ведення журналів обліку відвідування й успішності студентів академічних груп

Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін

Положення про оцінювання залишкових знань студентів (проведення ректорських контрольних)

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів

Положення про організацію та проведення поточного і підсумкового контролю та механізм оскарження результатів навчання студентів

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського

Положення про центр соціально-психологічної підтримки студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників

Положення про куратора академічної групи

Положення про навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті

Положення про запобігання, попередження та врегулювання випадків, пов'язаних із сексуальними домаганнями і дискримінацією

Положення про планування та облік робочого часу науково - педагогічних працівників університету

Положення про навчальний дистанційний курс

Положення про академічну мобільність Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського

Положення про опитування стейкхолдерів (роботодавців) Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського

Положення про раду стейкхолдерів (роботодавців) Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у приміщення Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського

Положення про організацію проведення практики студентів Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського

Положення (проєкт) про асоціацію випускників Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського

Методичні рекомендації, щодо розробки навчальних планів освітніх програм ЛДУФК імені Івана Боберського

 

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ