Онлайн зустріч в рамках проекту REHAB

“Досвід використання технологій та систем електронного навчання за освітніми програмами з фізичної реабілітації”

25 червня 2020 року відбулась онлайн зустріч в рамках проєкту REHAB “Innovative Rehabilitation Education – Introduction of New Master Degree Programs in Ukraine” програми ЄС Еразмус+ Досвід використання технологій та систем електронного навчання за освітніми програмами з фізичної реабілітації. Організатором зустрічі виступив Сумський державний університет (СумДУ). У зустрічі брали участь представники українських вузів партнерів проєкту REHAB. Від ЛДУФК ім. Івана Боберського участь приймали: керівник та члени робочої групи проф. Вовканич А.С, доценти Крук Б.Р., Тимрук-Скоропад К.А., Ціж Л.М., Бас О.А та Тиравська О.І.
Програма онлайн зустрічі передбачала відкриття заходу та вступне слово, яке провели координатор проєкту від України Марина Мруга,  а також модератор заходу Костянтин Кириченко, СумДУ, Марина Мруга побажала усім учасникам успішно обмінятися досвідом, що з врахуванням сьогоднішніх умов навчального процесу у наших вузах є надзвичайно актуально.
Доповідь та презентацію на тему: “Практика використання технологій та систем електронного навчання з фізичної терапії кафедрою фізичної терапії та ерготерапії Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського” підготували доценти Ціж Л.М., Тимрук-Скоропад К.А. та Крук Б.Р.
У доповіді, яку презентувала доцент Ціж Л.М. було висвітлено особливості проведення дистанційного навчання з використанням онлайн платформи нашого університету та інших програм для зв’язку з студентами (ZOOM , MIRO, GOOGLE DOCUMENTS, SKYPE, VIBER, Електронна пошта). Напрямки, які висвітлювалися у доповіді були: засоби та методи засвоєння теоретичного та практичного матеріалу; переваги  та обмеження використання електронного навчання; контроль засвоєння навчального матеріалу та якості навчального курсу. Зворотній зв'язок за результатами навчання передбачав розроблений опитувальник, який включав 78 запитань. Отримано фідбек від 223 студентів на 4 навчальні курси, за результатами яких студенти оцінили проходження навчальних курсів на 7,6 бала з 9 можливих, що свідчить про ефективність проведеного дистанційного навчання.
Також доповідь та презентацію представила завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії та спортивної медицини, СумДУ, Ольга Єжова, яка розповіла про особливості дистанційного навчання студентів кафедри фізичної терапії, ерготерапії та спортивної медицини, СумДУ, з використанням платформи UMIX, LecturED, тощо.
Наступним на порядку денному був практичний семінар-тренінг щодо розробки та використання електронного навчального контенту для освітніх програм в СумДУ; Тренер: Юрій Зубань, директор організаційно-методичного центру технологій електронного навчання СумДУ.
Завершення онлайн зустрічі передбачало обговорення, дискусії та підведення підсумків.

Підготували: Ціж Л.М., Тимрук-Скоропад К.А.

Online meeting within the REHAB project

“Experience in the use of e-learning technologies and systems in physical rehabilitation educational programs”

On June 25, 2020, an online meeting was held within the framework of the Erasmus+ program of the EU,  REHAB project “Innovative Rehabilitation Education - Introduction of New Master Degree Programs in Ukraine”. The meeting was organized by Sumy State University (SSU). The meeting was attended by representatives of Ukrainian  and EU partners of the REHAB project. Lviv State University of Physical Culture named after Ivan Boberskyj was presented by: the head and members of the working group prof. Andrii Vovkanych, associate professors Bohdan Kruk, Kateryna Tymruk-Skoropad, Liubov Tsizh, Olha  Bas, and Oksana Tyravska
The online meeting program  included the opening of the event and an introductory speech by the project coordinator from Ukraine Marina Mruga, as well as the moderator of the event Konstiantyn Kyrychenko, SSU. Marina Mruga wished all participants a successful exchange of experience.
The report and presentation on the topic: "The practice of using technologies and systems of e-learning in physical therapy by the Physical Therapy and Occupational Therapy department of Lviv State University of Physical Culture named after Ivan Boberskyj" was prepared by associate professors Liubov Tsizh , Kateryna Tymruk-Skoropad and Bohdan Kruk.
In the report presented by associate professor Liubov Tsizh , Features of distance learning using the online platform of our university and other programs for communication with students (ZOOM, MIRO, GOOGLE DOCUMENTS, SKYPE, VIBER, E-mail) were highlighted. The areas covered in the report were: means and methods of mastering theoretical and practical material; advantages and limitations of using e-learning; control of learning material and quality of the training course. Feedback on learning outcomes was provided by a developed questionnaire that included 78 questions. Feedback was received from 223 students for 4 training courses, according to the results of which students evaluated the completion of training courses at 7.6 points out of 9 possible, which indicates the effectiveness of distance learning.
The report and presentation was also presented by Olha Yezhova, Head of Physical Therapy, Occupational Therapy and Sports Medicine department, SSU, who spoke about the features of distance learning of students of Physical Therapy, Occupational Therapy and Sports Medicine department, SSU, using the platform UMIX, LecturED, etc.
Next on the agenda was a practical training seminar on the development and use of e-learning content for educational programs at SSU; Coach: Yurii Zuban, director of the organizational and methodological center of e-learning technologies of SSU.

«This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein».

Go back