Тренінг Tymo Therapy Plate для викладачів кафедри фізичної терапії та ерготерапії в рамках проєкту REHAB

12 лютого 2020 року для викладачів кафедрі фізичної терапії та ерготерапії Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського в Практичній лабораторії № 2 відбулось навчання представниками  «ТОВ «РЕХАФЛЕКС»,  користування багатофункціональною системою діагностики та реабілітаційної терапії верхніх, нижніх кінцівок та тулуба – стабілоплатформою Tymo Therapy Plate виробництва Австрії, яку університет закупив в рамках  проєкту програми Еразмус+ «Інноваційна реабілітаційна освіта – Впровадження нових магістерських програм в Україні» №  598938-ЕРР-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP.

Tymo Therapy Plate  - сучасний прилад для оцінювання стану пацієнтів, спортсменів та тренувань по відновленню балансу тіла, утримання рівноваги. Завдяки особливим сенсорам та високій якості обробки продукції, дана система дозволяє фіксувати та обробляти інформацію про рухи, перенесення ваги та докладання зусилля під час терапії та тренувань. Таким чином, дану систему можна використовувати зі спеціально розробленими терапевтичними програмами, для вивчення прогресу пацієнта під час реабілітації, а також діагностики та тренування балансу тіла та рівноваги у спортсменів. 

Tymo Therapy Plate включає наступні режими і можливості:
1. Упор руками на платформі: дозволяє проводити терапію верхніх кінцівок;
2. Сидіння на платформі: дозволяє проводити функціональні тренування сидячи або стоячи;
3. Стояння на платформі: проведення оцінки та функціональної терапії нижніх кінцівок.

Переваги стабілоплатформи Tymo Therapy Plate
*можна використовувати в стаціонарі, амбулаторії, а також в домашніх умовах;
*багатофункціональне обладнання, яке може замінити цілий ряд пристроїв реабілітаційної спрямованості;
* різні види терапії можуть виконуватись стоячи, сидячи або спираючись на горизонтальну опору;
*можливість виконувати статичні та динамічні вправи на платформі завдяки додатковим насадкам;
* різноманітність тренувальних програм, які можна коригувати та прописувати індивідуально під пацієнта чи спортсмена;
*тренування в ігровій формі з аудіо- та візуальним рядом, що забезпечують максимальну увагу і мотивацію пацієнта в процесі реабілітації;
* дозволяє оцінити силу впливу, динаміку рухів і особливості розподілу ваги;
*ідеально підходить для терапевтичної оцінки симетрії, координації та балансу;
*система створює картку для кожного пацієнта, зберігаючи результати всіх його процедур в єдиній базі даних.

Викладачі кафедри отримали знання і досвід, мали змогу протестувати самостійно можливості стабілоплатформи зі студентами на практичному занятті з “Терапевтичних вправ”.  Кафедра висловлює вдячність ТОВ«РЕХАФЛЕКС» за цікаве, змістовне та корисне навчання.

Статтю підготували: викл. Росолянка Н.Я, доц. Ціж Л.М.


Викладач, член робочої групи проекту REHAB,  Катерина Тимрук-Скоропад ознайомила студентів із правилами користування  платформою та особливостями використання особистого аккаунту студента,  змістом курсу, дала поради для успішного проходження  даного навчального курсу.

 

Tymo Therapy Plate training for teachers of physical therapy and occupational therapy department  within the REHAB project

On February 12, 2020, for the teachers of  Physical Therapy and occupational therapy department of Ivan Boberskyj Lviv State University of Physical Culture in Practical Laboratory №  2, were trained  by representatives of REHAFLEX LLC , how to use multifunction system diagnostics and rehabilitation therapy upper and lower extremities of the body by Tymo Therapy Plate. Plate of Austrian production purchased by the university as part of the Erasmus + project " Innovative Rehabilitation Education -Introduction of new master degree programs in Ukraine” No. 598938-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP.
Tymo Therapy Plate - a modern device for assessing the condition of patients, athletes and training to restore the balance of the body, maintain balance. Thanks to special sensors and high quality of processing, this system allows to capture and process information about movements, weight transfer and efforts during therapy and training. Thus, this system can be used with specially designed therapeutic programs to study the patient's progress during rehabilitation, as well as to diagnose and train body balance and balance in athletes.
Tymo Therapy Plate Plate includes the following modes and features:
1. Pointing hands on the platform: allows therapy of the upper extremities;
2. Platform Seating: Allows you to perform functional workouts while sitting or standing;
3. Standing on the platform: assessment and functional therapy of the lower extremities.
Advantages of the Tymo Therapy Plate:
* can be used in a hospital, outpatient clinic, as well as at home;
* multifunctional equipment that can replace a number of rehabilitation devices;
* different types of therapy can be performed standing, sitting or leaning on horizontal support;
* ability to perform static and dynamic exercises on the platform with additional nozzles;
* a variety of training programs that can be adjusted and prescribed individually for a patient or athlete;
* in-game training with audio and visual range to ensure maximum attention and motivation of the patient in the rehabilitation process;
* allows to estimate the force of influence, dynamics of movements and peculiarities of weight distribution;
* ideal for therapeutic evaluation of symmetry, coordination and balance;
* the system creates a card for each patient, storing the results of all his procedures in a single database.
Teachers of the department gained knowledge and experience, were able to independently test the possibility of a stable platform with students in a practical session of "Therapeutic exercises". The department is grateful to REHAFLEX LLC for interesting, informative and useful training.

Article prepared by teacher  Rosolianka N.Ya., Assoc. proff Tizh L.M.

«This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein».

Go back