Нарада-тренінг у Києві

20-21 листопада 2019 року на базі НУФВСУ працювала  науково-методична комісія сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України з «ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРІВ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ»

Участь у робочій групі для розробки концепції іспиту «Крок 2» для спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»в рамках реалізації проекту міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу програми Еразмус+ “Інноваційна реабілітаційна освіта – Впровадження нових магістерських програм в Україні REHAB” взяли доценти кафедри ФТ та ЕТ нашого університету Н.О. Івасик, О.І. Тиравська, К.А. Тимрук-Скоропад.

У ході роботи  грантхолдер проєкту REHAB Айя Клавіна, Латвійська академія спортивної освіти, поділилася досвідом щодо міжнародних підходів до оцінювання фізичних терапевтів та ерготерапевтів загалом та у Латвії зокрема.

Робочою групою було визначено концепцію іспиту «Крок 2», прослухано досвід впровадження практичного іспиту OSCE в Тернопільському медичному університеті, участь у обговоренні методів оцінювання компетентностей фізичного терапевта, ерготерапевта. Визначено основні блоки структури стандартизованого тестового іспиту «Крок 2» для фізичних терапевтів: осі, співвідношення.

Training meeting  in Kyiv

On November 20-21, 2019, the Scientific and Methodological Commission of the Higher Education Sector of the Scientific and Methodological Council of the Ministry of Education and Science of Ukraine on "Evaluation of the professional competence of  Physical therapy, Ergotherapy masters"
Participants and representatives of LSUPC named after Ivan Boberskyj namely N. Ivasyk, O. Tyravska, K. Tymruk-Skoropad in the working group for the development of the concept of the Krok 2 exam for the specialty "Physical Therapy, ergotherapy" within the framework of the implementation of the European Union technical assistance, Erasmus +  programe “Innovative Rehabilitation Education - Introduction of new master degree programs in Ukraine”  REHAB of our university Ivasik, OI Tiravska, KA Timruk-Skoropad.
In the course of the work of the meeting, the grant holder, Aija Klavina, Latvian Academy of Sports Education, shared her experience on international approaches to the evaluation of physical therapists and ergotherapists in general and in Latvia in particular.
The working group defined the concept of the Step 2 exam, listened to the experience of implementing the OSCE Practical Exam at Ternopil Medical University, participated in discussing methods of assessing the competencies of a physical therapist, an ergotherapist. The basic blocks of structure of standardized exam "Step 2" for physical therapists are defined: axes, ratios.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there in.

Go back