Зимова школа з фізичної терапії, 24-29 лютого 2020р.

В рамках реалізації проекту програми Еразмус+ №598938-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP “Інноваційна  реабілітаційна освіта – Впровадження нових магістерських програм в Україні REHAB” (грантова угода 2018-2963/001-001) з 24 по 29 лютого 2020 року на базі Національного університету фізичної культури проходила Зимова школа з фізичної терапії, в якій приймали участь викладачі доц. Івасик Н.О, Тиравська О.І., Стасюк О.М., Ціж Л.М., Бас О.А, викл. Росолянка Н.Я. та студенти V курсу Мотрук А. та Кужель В. кафедри фізичної терапії та ерготерапії ЛДУФК ім. Івана Боберського.
Впродовж тижня викладачі та студенти заслухали лекції та брали участь у майстер-класах провідних європейських фахівців з фізичної терапії та адаптивної фізичної активності.
Програма Зимової школи передбачала лекції “Клінічне мислення у фізичній терапії”  координатора магістерської освітньої програми Університету прикладних наук Сатакунта, Фінляндія Майї Кангасперко. Основна увага зосереджувалася на розумінні фізичним терапевтом підходів до вибору засобів реабілітаційного обстеження, які базуються на доказовій медицині; використання міжнародної класифікації функціонування, опитувальників, тестів, SMART – цілі у фізичній терапії, науково-доказової практики, професійних компетентностях фізичного терапевта, які рекомендовані Європейською асоціацією фізичної терапії у вищій школі.  

Майстер-клас на тему: “Клінічне обстеження та менеджмент пацієнтів з ураженнями опорно-рухового апарату”  Криштофа Дудзінського лектора Академії фізичного виховання ім. Юзефа Пілсудського, Польща був присвячений аналізу ходьби, рухів у кінцівках з залученням пацієнтів.
Лекції на теми: “Науково-доказова практика у фізичній терапії; диференційна діагностика”. “Розвиток рухових функцій у передчасно та вчасно народжених немовлят. Раннє визначення затримок психомоторного розвитку”. “Клінічний реабілітаційний менеджмент пацієнтів у фізичній терапії. Чотирьохфазний підхід у реабілітації (алготритм фізичної терапії)” проводила директор освітньої програми І-го рівня з фізичної терапії Литовського університет спорту, Литва  Вілма Дудоньєне.

Майстер –клас на теми: «Функціональне оцінювання людей літнього віку», « Адаптивана фізична активність та необхідна допомога людям із вадами зору та сліпих» проводив директор освітньої програми з фізичної терапії, Латвійська  академія  спортивної педагогіки, Латвія, Мартін Кампа, який показав можливості застосування опитувальників та демо-програми PETRHA для навчання студентів клінічному мисленню з геріатрії.
Лекції та майстер клас на теми: “Рекомендації щодо фізичної активності людей з обмеженими можливостями (наприклад: після травми спинного мозку; при діабеті другого типу; у дітей з обмеженими можливостями; після інсульту)” проводила професор кафедри охорони здоровʹя  Латвійської академії спортивної педагогіки, гранхолдер проекту REHAB , Латвія – Айя Клявіна, яка представила останні дослідження проведенні на Латвійської академії спортивної педагогіки, що стосуються сучасних проблем суспільства, а саме їх рухової активності.

Лекція та майстер клас на теми: “Принципи адаптивної фізичної активності для забезпечення інклюзії, такі як STEP в межах Inclusion Spectrum,TREE та FAMME”, проводив тренер Європейської федерації адаптивної фізичної активності, Фінляндія – Енджі Квок.
В рамках Зимової школи з фізичної терапії викладачі та студенти отримали знання та вміння, які зможуть застосовувати у своїй професійній діяльності.

Матеріал підготували: доц. Ціж Л.М., викл. Росолянка Н.Я.

Тhe Winter School of Physical Therapy on February 24-29,2020

Within the framework of the Erasmus + Project № 598938-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP “Innovative Rehabilitation Education - Implementation of New Master Programs in Ukraine REHAB” (Grant Agreement 2018-2963 / 001-001) on February 24-29, 2020, the Winter School of Physical Therapy was held at the National University of Ukraine on  Physical Education and Sport, in which took part  teachers of the physical therapy and occupational therapy department of LSUPC named after Ivan Boberskyj : Assoc.prof. Ivasik N.O., Tyravska O.I, Stasiuk O.M, Tsizh L.M., Bas O.A; teacher. Rosolianka N.Ya. and master students of the 5th year:  Motruk A. and Kuzhel V.
During the week, teachers and students took part in  lectures and participated in master classes of leading European specialists in physical therapy and adaptive physical activity.
The Winter School program provided lectures on "Clinical reasoning in Physiotherapy" by Maija Kangasperko, Degree Programme Coordinator, Satakunta University of Applied Science, Finland. The focus was on understanding the physical therapist's approaches to the selection of evidence-based rehabilitation facilities; use of international classification of functioning, questionnaires, tests, SMART - goals in physical therapy, scientific evidence, professional competencies of physical therapist recommended by the European Association of Physical Therapy in higher education.
Workshop on " Orthopedics, clinical examination and management " by Krzysztof Dudzinski lecturer  of Jozef Pilsudski University of Physical Education, Poland was dedicated to the analysis of walking, limb movements with patient involvement.
Lectures on the topics: “Evidence-based physiotherapy and differential diagnosis ”. “ Early motor development of premterm and term infants. Recognizing early  motor delays. “Patient Management in PT. Four-Phase approach to Rehabilitation (Algorithm in PT) ”was conducted by Vilma Dudoniene, PT program director l cycle, Lithuanian Sport University, Lithuania.
Master Class on “Functional Assessment for  Elderly people ”, “Adapted physical activity and required assistance for visually impaired and blind persons” were conducted by Martin Campa,  PT program director, Latvian Academy of Sport Education (LASE), Latvia, who demonstrated the use of questionnaires and a PETRHA demo program to teach students clinical thinking in geriatrics.
Lectures and master class on the topic: " Physical activity guidelines for persons with disabilities(e.g., spinal cord injury; type 2diabetes; children with disabilities; after stroke) " was held by a Professor, Health Care department, LASE; REHAB project grantholder, Latvia- Aija Kļaviņa, whos presented the latest studies of sports pedagogy conducted by the LASE concerning the contemporary problems of society, namely their motor activity.
Lecture and master class on the topic: “ Adaptation principles in applying physical activity for inclusion, such as STEP within the Inclusion Spectrum, TREE and FAMME”, was held by the trainer of European Federation of the Adapted Physical Activity, Finland - Ng Kwok.
Within the Winter School of Physical Therapy, teachers and students have acquired knowledge and skills that they can use in their professional activities.

«This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein».

Go back